NTI Reader
NTI Reader

二受 èr shòu

èr shòu set phrase two kinds of perception
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The two are: 身受 phyiscal perception and 心受 mental perception (Ding '二受'; FGDB '二受'; SH '二受')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 10
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 3 8
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 15 7
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 139 7
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 14 7
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 13 6
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 4 6
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 8 6
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二受用 二受用 二受用身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 23
二受持 二受持 二受持 Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 10 11
二受行 二受行 亦有二受行從得解 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 11
苦乐二受 苦樂二受 顯此中無苦樂二受 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 7 9
余二受 餘二受 餘二受者 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 12 8
中二受 中二受 若一心中二受一想可不名等 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 16 7
说二受 說二受 或時說二受 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 7
舍二受 捨二受 答樂捨二受無彼相故 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 96 6
处二受 處二受 是七識止處二受行從得解 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 5
时二受 時二受 時二受便滅 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 15 4