NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

白分 báifēn

báifēn noun first half of the month / śuklapakṣa
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 白月

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 6
Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 Scroll 4 5
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 4 3
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 56 2
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 17 2
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 1
Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 Scroll 7 1
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 1
Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 Scroll 2 1
Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 Scroll 3 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
白分明 白分明 紅白分明 Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 4 7
月白分 月白分 謂羯提月白分 Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 7
白分月 白分月 如白分月從初出已 Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 8 4
黑分白分 黑分白分 由黑分白分別異故 Madhyāntavibhaṅgabhāṣya (Zhong Bian Fenbie Lun) 《中邊分別論》 Scroll 2 3
白分中 白分中 如白分中初二夜月與彼望夕 Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 12 3
红白分 紅白分 紅白分明 Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 4 3
皂白分 皂白分 嶽聳雲開皂白分 Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 3 2
堕白分 墮白分 墮白分中 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 66 2
名为白分 名為白分 後半月名為白分 Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 2
白分义 白分義 當說白分義 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 41 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
譬如明月白分圓滿 Scroll 1 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
白分 Scroll 2 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 1
白分 Scroll 41 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
白分 Scroll 8 in Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 1
白分初二 Scroll 12 in Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 1
白分 Scroll 2 in Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 6
白分 Scroll 4 in Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 1
復有白分魔王 Scroll 1 in Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 1
白分 Scroll 7 in Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 1
白分金色 Scroll 10 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1
應用神通齋月白分 Scroll 2 in Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 1
白分時日 Scroll 3 in Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 1
白分圓滿 Scroll 4 in Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 5
神通白分 Scroll 1 in Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 1
神通日月白分 Scroll 1 in Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 1
損害白分 Scroll 61 in Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 1
白分 Scroll 66 in Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 1
白分光明照曜 Scroll 79 in Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 1
黑分白分 Scroll 2 in Madhyāntavibhaṅgabhāṣya (Zhong Bian Fenbie Lun) 《中邊分別論》 1
黑分白分六時四時 Scroll 56 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 2
白分 Scroll 7 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
滿白分 Scroll 41 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
黑分白分西域黑白 Scroll 85 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
白分 Scroll 17 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 2
白分金色 Scroll 6 in Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 1