NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

旧译 (舊譯) jiù yì

jiù yì set phrase old translation
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教
Notes: A translated term prior to translation terminology standards introduced by 玄奘 Xuan Zang in the Tang, in contast to 新譯 'new translation' (Ding '舊譯'; FGDB '舊譯')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 3 44
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 20 28
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 26
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 24
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 11
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 9 4
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 1 4
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 14 4
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 28 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
旧译曰 舊譯曰 舊譯曰龍 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 8 47
右旧译 右舊譯 右舊譯單卷 Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 Scroll 1 41
旧译云海 舊譯雲海 前代舊譯云鐵圍山 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 35
旧译重 舊譯重 右舊譯重本 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 28
旧译单 舊譯單 右舊譯單卷 Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 Scroll 1 21
新旧译 新舊譯 當披新舊譯經圖紀 Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 1 17
唐旧译 唐舊譯 會古譯及唐舊譯菩提流志勘梵本同編入會次具列如左 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 8
律旧译 律舊譯 諸律舊譯 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 6
旧译经 舊譯經 霞駕反賈注國語云暇閑也安也舊譯經或云八不閑或名八難其義一也從日叚聲 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 18 5
经旧译 經舊譯 小乘經舊譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
舊譯鐵圍山 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
舊譯鐵圍山 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
舊譯 Scroll 1 in Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 1
舊譯 Scroll 2 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 1
梵音薩埵舊譯眾生有情 Scroll 1 in Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 1
工布查布舊譯 Scroll 1 in Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 4
舊譯 Scroll 2 in Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Neng Duan Jingang Banruobomi Jing Lun Shi) 《能斷金剛般若波羅蜜多經論釋》 1
舊譯 Scroll 1 in Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 1
摩尼舊譯 Scroll 3 in Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 1
舊譯摩羅 Scroll 18 in Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 1
舊譯經論 Scroll 1 in Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 1
舊譯 Scroll 2 in Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 1
舊譯 Scroll 1 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 1
舊譯六十 Scroll 3 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 1
是以舊譯名為種性 Scroll 18 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 1
舊譯 Scroll 48 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 1
舊譯異名 Scroll 5 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
舊譯 Scroll 42 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
天台舊譯宿 Scroll 84 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
羅什法師舊譯 Scroll 1 in Amituo Jing Shu 《阿彌陀經疏》 1
大師舊譯 Scroll 2 in Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 1
以此舊譯 Scroll 2 in Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 1
舊譯 Scroll 1 in Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 1
舊譯神力所持 Scroll 1 in Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 3
舊譯名為 Scroll 5 in Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 2