NTI Reader
NTI Reader

社会关系 (社會關係) shèhuì guānxì

shèhuì guānxì phrase social relation
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
Notes: (CC-CEDICT '社會關係')