NTI Reader
NTI Reader

水上 shuǐshàng

shuǐshàng noun on water / aquatic
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '水上')

Contained in

水上摩托车

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 10
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 24 8
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 34 7
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 6
Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 2 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 13 5
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 23 5
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 8 5
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 5
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 57 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
水上泡 水上泡 受如水上泡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 53
覆水上 覆水上 眾花覆水上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 26
在水上 在水上 夫地在水上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 23
水上行 水上行 爾時世尊在水上行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 11
水上浮 水上浮 又吹水上浮沫 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
水上沫 水上沫 次第又吹其水上沫 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 9
布水上 布水上 金色蓮華彌布水上 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 9
水上泛 水上汎 水上汎花供養 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Ruyi Lun Tuoluoni Jing) 《如意輪陀羅尼經》 Scroll 1 8
水上波 水上波 吹水上波起生厚沫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 8
华水上 華水上 如華水上浮 Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 2 6