NTI Reader
NTI Reader

行乞 xíng qǐ

xíng qǐ verb to beg / to ask for alms
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '行乞'; SH '行乞')

Contained in

常行乞食

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sirīvivartavyākaraṇa (Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing) 《樂瓔珞莊嚴方便品經》 Scroll 1 21
Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 13 15
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 44 14
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 4 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 11 10
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 8 10
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 19 10
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 10
Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 Scroll 8 10
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 3 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
行乞食 行乞食 行乞食畢 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 401
行乞食时 行乞食時 若行乞食時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 25
欲行乞 欲行乞 欲行乞匃 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 18
行乞匃 行乞匃 荷負以行乞匃 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 10
钵行乞 缽行乞 執鉢行乞食 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 7 9
衣行乞 衣行乞 著單薄衣行乞食 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 44 8
家家行乞 家家行乞 家家行乞食 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 7
聚落行乞 聚落行乞 菩薩若入城邑聚落行乞食時 Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 13 5
行乞求 行乞求 遍行乞求 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 5
便行乞 便行乞 便行乞匃 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 5