NTI Reader
NTI Reader

乘车 (乘車) chéngchē

chéngchē verb to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '乘車')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 7
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 7
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 7
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 4 7
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 4 6
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 37 6
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 31 5
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 10 5
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 13 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五百乘车 五百乘車 有五百乘車經過其邊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 96
乘车载 乘車載 汝等可以五百乘車載滿白粳米 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 24
乘车马 乘車馬 以此財業後得乘車馬 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 19
乘车骑 乘車騎 與帝穌嚕即乘車騎 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 8
乘车往 乘車往 乃至車行處便乘車往 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 7
乘车舆 乘車輿 譬如有人乘車輿從東方顛沛而來 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 6
乘车珍宝 乘車珍寶 共持五百乘車珍寶所有以上師 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 10 6
乘车过 乘車過 有五百乘車過 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
千乘车 千乘車 有千乘車 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
四千乘车 四千乘車 亦嚴八萬四千乘車 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 4