NTI Reader
NTI Reader

作乐 (作樂) zuòlè

zuòlè verb to make merry
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '作樂')

Contained in

寻欢作乐饮酒作乐苦中作乐制礼作乐

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 47 11
Mahāpuruṣaśāstra (Da Zhangfu Lun) 《大丈夫論》 Scroll 2 10
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 8
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 8
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 40 6
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 6
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 3 6
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 2 4
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 20 4
Rāṣṭrapālaparipṛcchā (Hu Guo Zunzhe Suo Wen Dasheng Jing) 《護國尊者所問大乘經》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
歌舞作乐 歌舞作樂 不得歌舞作樂香油塗身 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 3 12
作乐歌舞 作樂歌舞 作樂歌舞 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 10
作乐想 作樂想 於苦作樂想 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 10 9
五音作乐 五音作樂 以第一最勝五音作樂調戲歌舞 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 47 7
诸天作乐 諸天作樂 諸天作樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
人作乐 人作樂 若使人作樂 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 6
作乐行 作樂行 有現作樂行後受苦報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
现作乐 現作樂 有現作樂行後受苦報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
苦作乐 苦作樂 於苦作樂想 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 10 3
作乐报 作樂報 轉作樂報耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 2