NTI Reader
NTI Reader

然灯 (然燈) Rándēng rándēng

  1. Rándēng proper noun Dipankara
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit: dīpaṃkara, Pāli: dīpaṃkara. Literally, lamp bearer, a Buddha who reached enlightenment eons prior to the historic Buddha.
  2. rándēng verb to burn a lamp
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

然灯佛

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 18
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 35 12
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 4 11
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 6 10
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 15 9
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 39 9
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 577 9
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 9 9
Jingang Boreboluomi Jing Zhujie 《金剛般若波羅蜜經註解》 Scroll 1 8
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 10 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
然灯如来 然燈如來 然燈如來授我記 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 10 59
然灯世尊 然燈世尊 如我供養然燈世尊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 14
然灯供养 然燈供養 然燈供養 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 6 11
然灯火 然燈火 然燈火 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 10
名曰然灯 名曰然燈 名曰然燈 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 《師子月佛本生經》 Scroll 1 9
号曰然灯 號曰然燈 號曰然燈 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 9
然灯时 然燈時 如然燈時 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 330 8
譬如然灯 譬如然燈 譬如然燈 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 8
供养然灯 供養然燈 如我供養然燈世尊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 5
然灯烛 然燈燭 及然燈燭 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5