NTI Reader
NTI Reader

作人 zuò rén

zuò rén set phrase to conduct oneself
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Same as 做人 (CC-CEDICT '作人')

Contained in

工作人员

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 25
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 12
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 11 10
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 70 9
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 12 9
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 34 8
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 166 8
A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 Scroll 1 8
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 7
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 72 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
作人身 作人身 昔在世間作人身時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 18
作人中 作人中 摩竭陀大臣雨勢遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 8
作人王 作人王 曾居尊位作人王 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 8
作人形 作人形 或作人形 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 47 7
田作人 田作人 我復憶昔時看田作人止息田上 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 7
作人语 作人語 象便作人語而白王言 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 6
作人想 作人想 於斯等法作人想 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 5
知作人 知作人 佛知作人 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 5
前作人 前作人 地獄已前作人身時 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 72 5
作人时 作人時 初起地上作人時 Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 Scroll 1 4