NTI Reader
NTI Reader

释迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Fó

  1. Shìjiāmóuní Fó proper noun Sakyamuni Buddha
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Buddha 佛
    Notes: See 釋迦牟尼
  2. Shìjiāmóuní proper noun Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Buddha 佛
    Notes: See 釋迦牟尼

Contained in

释迦牟尼佛成道在菩提树降魔赞释迦牟尼佛传

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
释迦牟尼佛及 释迦牟尼佛及 觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 41
供养释迦牟尼佛 供養释迦牟尼佛 觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 41
尔时释迦牟尼佛 爾時释迦牟尼佛 爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 29
见释迦牟尼佛 見释迦牟尼佛 欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 10 23
释迦牟尼佛受 释迦牟尼佛受 釋迦牟尼佛受此蓮花 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 22
娑婆世界释迦牟尼佛 娑婆世界释迦牟尼佛 我等從娑婆世界釋迦牟尼佛所 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 12
南无释迦牟尼佛 南無释迦牟尼佛 南無釋迦牟尼佛 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 12
闻释迦牟尼佛 聞释迦牟尼佛 曾聞釋迦牟尼佛法之中 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 12
释迦牟尼佛法 释迦牟尼佛法 當於釋迦牟尼佛法中出家修道 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 9
释迦牟尼佛告 释迦牟尼佛告 釋迦牟尼佛告諸大眾 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 9