NTI Reader
NTI Reader

人天 réntiān

réntiān noun the six realms / all living things
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '人天')

Contained in

人天眼目人天三福行人天眼目吉人天相普利人天

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 28
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 28
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 25
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 19
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 19
Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 1 19
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 7 18
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 2 17
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 1 17
Zhuan Jing Xing Dao Yuan Wang Sheng Jing Tu Fa Shi Zan 《轉經行道願往生淨土法事讚》 Scroll 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人天中 人天中 於人天中 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 10
受人天 受人天 常受人天一切快樂 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 8
人天福 人天福 八人天福相見皆歡喜 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 5
度人天 度人天 住無所住度人天眾 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
人天众 人天眾 住無所住度人天眾 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 3
人天绳索 人天繩索 我已解脫人天繩索 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 3
解脱人天 解脫人天 我已解脫人天繩索 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 3
人天乐 人天樂 受人天樂 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 3
欲界人天 欲界人天 即欲界人天 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 3
人天供养 人天供養 復有聲聞定慧具足恒受人天供養 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 3