NTI Reader
NTI Reader

人肉 rénròu

  1. rénròu verb human flesh
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: Used attributively, as in 人肉盾牌, human shield (CC-CEDICT '人肉')
  2. rénròu verb to dox
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (CC-CEDICT '人肉')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 3 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 13 4
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 4 4
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 3
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 32 3
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 2 3
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 6 2
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 6 2
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 2
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
噉人肉 噉人肉 今日之食便為噉人肉也 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 12
食噉人肉 食噉人肉 食噉人肉 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 11
人肉眼 人肉眼 彼人肉眼亦清淨 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 3 7
入人肉 入人肉 反尒雅蛭蟣也郭注云水中蛭蟲入人肉中飲立者也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 14 5
人肉中 人肉中 反尒雅蛭蟣也郭注云水中蛭蟲入人肉中飲立者也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 14 5
人肉三两 人肉三兩 應當日服人肉三兩 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 4
人肉血 人肉血 常噉於人肉血精氣以活性命 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 40 4
烧人肉 燒人肉 如燒人肉其氣臭穢 Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 6 4
服人肉 服人肉 應當日服人肉三兩 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 4
人肉作 人肉作 以人肉作護摩 Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 2 3