NTI Reader
NTI Reader

释迦牟尼佛传 (釋迦牟尼佛傳) shìjiāmóunífó zhuàn

shìjiāmóunífó zhuàn proper noun The Biography of Sakyamuni Buddha
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Book 書
Notes: FGS Publication (FoguangPedia)