NTI Reader
NTI Reader

自告奋勇 (自告奮勇) zì gào fèn yǒng

zì gào fèn yǒng phrase to volunteer for
Domain: Idiom 成语