NTI Reader
NTI Reader

凭 (憑) píng

  1. píng verb to lean against / to rely on / to depend on / to be based on
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. píng preposition based on
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Contained in

文凭凭借凭票入场凭证凭空凭据凭藉任凭凭吊凭恃听凭凭空捏造凭仗凭信凭靠凭准凭陵凭栏凭倚凭依

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 11
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 11
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 11
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 10 9
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 12 9
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 9
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 5 9
Shao Shi Liu Men 《少室六門》 Scroll 1 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
凭善知识 憑善知識 夫人廣學當憑善知識 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 16 6
凭附 憑附 無所依者而使憑附 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 4
凭杖 憑杖 憑杖威力故 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 4
凭床 憑床 憑床欲起 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 4
凭讬 憑託 憑託 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 17 3
要凭 要憑 要憑和上 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 28 3
凭善 憑善 求天趣因唯憑善力 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 10 3
凭处 憑處 我今薄祐無依憑處 Fo Ru Niepan Mi Ji Jingang Lishi Ailian Jing 《佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經》 Scroll 1 3
全凭 全憑 業道之緣全憑智力 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 7 3
可凭 可憑 後更受形無福可憑 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 3