NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

圣旨 (聖旨) shèngzhǐ

shèngzhǐ noun imperial edict
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
Notes: (CC-CEDICT '聖旨')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 1 24
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 20
Bian Wei Lu 《辯偽錄》 Scroll 3 19
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 18
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 15
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 21 12
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 1 11
Bian Wei Lu 《辯偽錄》 Scroll 2 11
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 5 9
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
佛圣旨 佛聖旨 人仙承佛聖旨 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 123
承圣旨 承聖旨 願承聖旨 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 14
如来圣旨 如來聖旨 則當知之如來聖旨之所接也 Sarvavaidalyasaṃgraha (Ji Zhu Fangdeng Xue Jing) 《佛說濟諸方等學經》 Scroll 1 11
宣圣旨 宣聖旨 具宣聖旨 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 2 8
符圣旨 符聖旨 不審情詣稍符聖旨以否 Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》 Scroll 1 8
违圣旨 違聖旨 為法精進不違聖旨 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 567 5
威神圣旨 威神聖旨 皆承如來威神聖旨 Sarvavaidalyasaṃgraha (Ji Zhu Fangdeng Xue Jing) 《佛說濟諸方等學經》 Scroll 1 4
辨圣旨 辨聖旨 當辨聖旨 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 18 4
违失圣旨 違失聖旨 愚癡無智違失聖旨 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 8 3
圣旨往 聖旨往 即奉聖旨往到女所 Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
聖旨 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
聖旨 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
乾闥婆王子聖旨 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
聖旨 Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
奉命婆羅門長者聖旨 Scroll 1 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
聖旨 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 2
聖旨 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
聖旨 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
聖旨佛心 Scroll 7 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
聖旨開示 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
聖旨 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
頂禮佛足聖旨 Scroll 10 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
聖旨 Scroll 1 in Zhong Benqi Jing 《中本起經》 2
聖旨 Scroll 2 in Zhong Benqi Jing 《中本起經》 2
聖旨 Scroll 1 in Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 2
聖旨 Scroll 2 in Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 2
不順聖旨 Scroll 3 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
聖旨 Scroll 2 in Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 1
精進聖旨 Scroll 567 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
聖旨 Scroll 574 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
聖旨 Scroll 2 in Guang Zan Jing 《光讚經》 2
於是須菩提聖旨 Scroll 4 in Guang Zan Jing 《光讚經》 1
聖旨 Scroll 1 in Da Ming Du Jing 《大明度經》 1
聖旨 Scroll 1 in Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說般若波羅蜜經》 1
應承聖旨感動 Scroll 1 in Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 1