NTI Reader
NTI Reader

正知 zhèngzhī

  1. zhèngzhī proper noun Zheng Zhi
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教 , Concept: Monastic 师父
    Notes: 1907- ; Chinese monastic from Liaoning (FGDB '正知')
  2. zhèng zhī set phrase Right Understanding
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

正知力正知正见

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 67
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 170 63
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 43 61
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 489 43
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 24 33
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 414 29
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 5 28
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 171 27
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 13 25
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 2 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
正念正知 正念正知 常正念正知 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 73
正知具 正知具 正知具念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 414 68
念正知 念正知 彼善男子難陀勝念正知者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 53
住正知 住正知 汝至彼界應住正知 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 31
正知离 正知離 正知離色 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 170 25
正知出入 正知出入 當復學正知出入 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 18
正知见 正知見 得正知見 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 14
谓正知 謂正知 皆謂正知 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 11
能正知 能正知 讚聞法已而能正知 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 10
正知解脱 正知解脫 盡諸有結正知解脫 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 8