NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

系 (繫)

 1. noun department
  Domain: Education 教育
  Notes: (NCCED '系' 4)
 2. verb to detain / to imprison
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 拘囚 (GHC 2 '系' 2; NCCED '系' 7)
 3. verb to be concerned / to be mindful of
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 留意 (GHC 2 '系' 4; NCCED '系' 8)
 4. verb to tie / to fasten
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC 2 '系' 1)
 5. verb to hang from / to suspend
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC 2 '系' 1)
 6. verb to connect / to relate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 关联 (GHC 2 '系' 3)
 7. noun a belt / a band
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 带子 (GHC 2 '系' 5)
 8. noun a connection / a relation
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 连接 (GHC 2 '系' 6)

Contained in

关系联系系列体系系统前端系统操作系统星系系统集成中枢神经系统客户关系管理系统集成商公告牌系统电子公告系统没关系域名系统嵌入系统地理信息系统环球定位系统一系列关系数据库管理系统关系数据库关系型数据库小型计算机系统接口藏语系佛教巴利语系佛教文件系统系统总线视窗操作系统系念血缘关系支系世系母系父系长征系列运载火箭母系氏族公社根系派系皖系直系奉系三系印欧语系关系介系词关系副词关系代名词介系词闪含语系系闭

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 31 684
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 57 388
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 4 374
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 22 353
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 56 349
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 58 293
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 21 203
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 5 168
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 3 163
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 15 152

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
系法 繫法 結所繫法宜速除斷 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 22
慢系 慢繫 我慢繫著使起 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 22
系心 繫心 繫心一處 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 21
使系 使繫 我慢使繫著 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 17
五系 五繫 以五繫繫縛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 14
色系 色繫 色繫著 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 12
系意 繫意 不復繫意 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 10
爱系 愛繫 愛繫其首 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 10
魔系 魔繫 不脫魔繫 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 9
系色 繫色 眼繫色耶 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無有 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
譬如 Scroll 9 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
Scroll 11 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
Scroll 10 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
Scroll 10 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 6
Scroll 10 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 6
Scroll 35 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
Scroll 36 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
Scroll 37 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 2
Scroll 49 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
Scroll 50 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 2
南無如來 Scroll 7 in Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 1
娑婆 Scroll 6 in Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing) 《勝思惟梵天所問經》 1
Scroll 1 in Buddakṣepana (Bang Fojing) 《謗佛經》 3
Scroll 1 in Fo Shuo Chusheng Putixin Jing 《佛說出生菩提心經》 1
Scroll 1 in Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 1
Scroll 2 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 1
Scroll 1 in Asheli Da Man Tu Luo Guan Ding Yi Gui 《阿闍梨大曼荼攞灌頂儀軌》 1
Scroll 2 in Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 4
Scroll 1 in Jile Yuan Wen 《極樂願文》 1
Scroll 1 in Da Sheng Miao Jixiang Pusa Shuo Chu Zai Jiao Ling Falun 《大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪》 2
Scroll 9 in Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 3
Scroll 1 in Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 4
使 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
有人在此 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
世間 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
為他惡友 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
復有罪人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
隨意 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
竿頭 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
一者 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
象王 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
上下 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 3
龍象頭上 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
見結 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
猶如 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1