NTI Reader
NTI Reader

行尸走肉 (行屍走肉) xíng shī zǒu ròu

xíng shī zǒu ròu set phrase walking corpse / zombie / person who lives only on the material level
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '行屍走肉')