NTI Reader
NTI Reader

恶意中伤 (惡意中傷) èyì zhōngshāng

èyì zhōngshāng set phrase malicious libel / slander
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '惡意中傷')