NTI Reader
NTI Reader

离开故乡 (離開故鄉) líkāi gùxiāng

líkāi gùxiāng phrase to leave one's homeland
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '離開故鄉')