NTI Reader
NTI Reader

诸法 (諸法) zhū fǎ

zhū fǎ set phrase sarvadharma / all things / all dharmas
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sarvadharma (Ding '諸法'; FGDB '諸法'; SH '諸法'; Sharf 2005, p. 169)

Contained in

诸法无诤三昧法门诸法本经观察诸法行经诸法无行经佛说诸法本无经诸法本无经佛说大乘随转宣说诸法经大乘随转宣说诸法经诸法集要经佛说诸法勇王经诸法勇王经诸法最上王经尊胜菩萨所问一切诸法入无量门陀罗尼经集诸法宝最上义论诸法无我诸法无生体性诸法念念

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 7 104
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 95
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Asheshi Wang Jing) 《佛說阿闍世王經》 Scroll 2 94
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 92
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 91
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 7 88
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 47 84
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 12 82
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 27 82
Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 5 82

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
诸法法眼 諸法法眼 諸法法眼生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 23
知诸法 知諸法 隨知諸法 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 17
诸法中 諸法中 若諸法中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
等诸法 等諸法 此等諸法無常 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 10
观诸法 觀諸法 或有一人不觀諸法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 9
诸法无常 諸法無常 若有能觀一切諸法無常 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 9
及诸法 及諸法 花色及諸法 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 7 7
说诸法 說諸法 我昔為汝所說諸法 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
远尘离垢诸法 遠塵離垢諸法 即立遠塵離垢諸法法眼生 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 7
诸法生 諸法生 如此諸法生 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 6