NTI Reader
NTI Reader

可调 (可調) kětiáo

kětiáo adjective adjustable
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '可調')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 79 5
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 4
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing) 《大方廣入如來智德不思議經》 Scroll 1 3
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 2
The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 8 2
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 14 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 15 2
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 2
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 8 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
可调伏 可調伏 易可調伏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 61
难可调 難可調 難可調化無慚愧 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 36
易可调 易可調 易可調伏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 6
可调柔 可調柔 根性淳熟易可調柔 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 4
御可调 禦可調 二調御可調御 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 4
方可调 方可調 菩薩往昔已曾教化至於佛地方可調伏 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 3
可调御 可調禦 二調御可調御 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 2
魔可调 魔可調 之人無魔可調 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 2