NTI Reader
NTI Reader

誐耶山 éyéshān

éyéshān proper noun Gayā
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Place Name 地名
Notes: See 伽耶山

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
誐耶山顶 誐耶山頂 往誐耶山頂塔處經行 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 10 4