NTI Reader
NTI Reader

赞 (讚) zàn

 1. zàn verb to praise
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 称赞; also a variant of 贊 (CCD '赞' 2; FE '讚' 1; GHDC 2 '赞' 1)
 2. zàn noun to praise
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHDC '赞')
 3. zàn verb to help
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 帮助 (CCD '赞' 1; GHDC 1 '赞' 2)
 4. zàn noun a eulogy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '赞' 1; GHDC 2 '赞' 3)
 5. zàn verb to introduce
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 引见 (GHDC 1 '赞' 1)
 6. zàn verb to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 告诉 (GHDC 2 '赞' 2)
 7. zàn noun to help / to support / to assist / to aid
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '贊')
 8. zàn noun summary verse / eulogy / ecomium
  Domain: Literature 文学
  Notes: (Owen 2017, p. 10; p. 1978)

Contained in

赞比亚赞比亚克瓦查赞助称赞赞成赞美赞扬赞赏赞叹赞同松赞干布赞助商佛所行赞赞美诗自赞礼赞赞许赞叹刘赞赞咏赞颂光赞经普贤菩萨行愿赞大方广普贤所说赞称赞净土佛摄受经百千颂大集经地藏菩萨请问法身赞称赞大乘功德经总释陀罗尼义赞释迦牟尼佛成道在菩提树降魔赞释迦佛赞一切如来说佛顶轮王一百八名赞赞观世音菩萨颂圣观自在菩萨功德赞佛说圣观自在菩萨梵赞圣观自在菩萨梵赞赞扬圣德多罗菩萨一百八名经圣多罗菩萨梵赞圣救度佛母二十一种礼赞经救度佛母二十一种礼赞经白救度佛母赞圣金刚手菩萨一百八名梵赞千钵文殊一百八名赞大圣文殊师利菩萨赞佛法身礼佛说文殊师利一百八名梵赞文殊师利一百八名梵赞大方广曼殊室利童真菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毘遮噜迦仪轨品佛说称赞如来功德神呪经称赞如来功德神呪经赞法界颂三身梵赞佛三身赞

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 176
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 6 116
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 113
Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 3 110
Zhuan Jing Xing Dao Yuan Wang Sheng Jing Tu Fa Shi Zan 《轉經行道願往生淨土法事讚》 Scroll 2 100
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 88
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 83
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 71
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 2 69
Wenshu Zhinan Tu Zan 《文殊指南圖讚》 Scroll 1 60

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
赞叹 讚嘆 讚嘆稱說本所諷誦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 60
赞言 讚言 佛即讚言 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 23
赞偈 讚偈 天讚偈言 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 7
天赞 天讚 天讚偈言 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 7
赞曰 讚曰 有一老母舉聲讚曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
世尊赞 世尊讚 於是世尊讚彌勒曰 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 6
赞舍利弗 讚舍利弗 是故還來讚舍利弗 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 4
赞善 讚善 更相讚善已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 4
来赞 來讚 十者見來讚善 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 3
比丘赞 比丘讚 此長老比丘讚嘆獨住 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 3