NTI Reader
NTI Reader

偶然 ǒurán

ǒurán adjective accidental / incidental / occasional / by chance
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

偶然性

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 9 2
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 1
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 1
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 1
Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 《大慧普覺禪師宗門武庫》 Scroll 1 1
Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 2 1
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 19 1
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 11 1
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 18 1
Da Tang Gu Dade Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi Bu Kong San Zang Xing Zhuang 《大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
偶然耳 偶然耳 偶然耳 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 9 2
出自偶然 出自偶然 其時一眾出自偶然 Quotations from Chan Master Qingjing Wenyi of Jinling 《金陵清涼院文益禪師語錄》 Scroll 1 2