NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

摩诃萨 (摩訶薩) móhēsà

móhēsà noun mahāsattva / mohasattva / a great being
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna 大乘 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: mahāsattva, an epithet for a 'great bodhisattva', one explicitly defined by their devotion to salvation of all beings through bodhicitta (BL 'mahāsattva'; FGDB '摩訶薩埵').

Contained in

摩诃萨埵地藏菩萨摩诃萨菩萨摩诃萨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 84
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 24 38
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 17 36
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 45 35
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 25 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 292 33
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 29 31
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 29
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 24 28
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 5 28

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩眾 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 8
弥勒菩萨摩诃萨 彌勒菩薩摩訶薩 彌勒菩薩摩訶薩白佛言 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 5
普贤菩萨摩诃萨 普賢菩薩摩訶薩 普賢菩薩摩訶薩頭面著地禮寶藏佛 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 3
摩诃萨众 摩訶薩眾 乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩眾 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
乃至四維上下十方大菩薩摩訶薩 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 3
爾時中有七十大菩薩摩訶薩 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 3
爾時大會中有八千大菩薩摩訶薩 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
彌勒菩薩摩訶薩白佛 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
普賢菩薩摩訶薩頭面著地寶藏 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
普賢菩薩摩訶薩佛土差別 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
爾時彌勒菩薩摩訶薩 Scroll 10 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
爾時彌勒菩薩摩訶薩 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
爾時普賢菩薩摩訶薩如來 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
摩訶薩 Scroll 4 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
摩訶薩佛土 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
摩訶薩如來授記 Scroll 6 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 10
彌勒菩薩摩訶薩 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
大菩薩摩訶薩 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
如是佛子摩訶薩 Scroll 5 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
彌勒菩薩摩訶薩 Scroll 6 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
彌勒菩薩摩訶薩白佛 Scroll 7 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 6
彌勒菩薩摩訶薩 Scroll 1 in Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 1
摩訶薩 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
爾時世尊彌勒菩薩摩訶薩大迦葉長老阿難 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
摩訶薩 Scroll 1 in Jiu Za Piyu Jing 《舊雜譬喻經》 1
觀自在菩薩摩訶薩 Scroll 1 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 4
摩訶薩第十三之一 Scroll 47 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 22
摩訶薩第十三 Scroll 48 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 3
摩訶薩第十三 Scroll 49 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2