NTI Reader
NTI Reader

摩诃萨 (摩訶薩) móhēsà

móhēsà noun mahāsattva / mohasattva / a great being
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna 大乘 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: mahāsattva, an epithet for a 'great bodhisattva', one explicitly defined by their devotion to salvation of all beings through bodhicitta (BL 'mahāsattva'; FGDB '摩訶薩埵').

Contained in

摩诃萨埵地藏菩萨摩诃萨菩萨摩诃萨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 84
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 17 35
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 24 34
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 25 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 292 33
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 29
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 24 28
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 5 28
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 8 27
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 26 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弥勒菩萨摩诃萨 彌勒菩薩摩訶薩 彌勒菩薩摩訶薩白佛言 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 74
常啼菩萨摩诃萨 常啼菩薩摩訶薩 應如常啼菩薩摩訶薩求 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 398 57
慈氏菩萨摩诃萨 慈氏菩薩摩訶薩 慈氏菩薩摩訶薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 41
摩诃萨言 摩訶薩言 告彌勒菩薩摩訶薩言 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 34
昙无竭菩萨摩诃萨 曇無竭菩薩摩訶薩 曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 18
摩诃萨义 摩訶薩義 我今樂說摩訶薩義 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 556 15
不退菩萨摩诃萨 不退菩薩摩訶薩 不退菩薩摩訶薩行不證漏盡 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 331 14
萨陀波崙菩萨摩诃萨 薩陀波崙菩薩摩訶薩 應如薩陀波崙菩薩摩訶薩 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 11
名为摩诃萨 名為摩訶薩 是故名為摩訶薩 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 3 11
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩眾 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 9