NTI Reader
NTI Reader

佛觉 (佛覺) Fó Jué

Fó Jué proper noun Fo Jue
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Zen Master 禅师
Notes: Zen Master at Hongluo Temple in ancient times

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 8 8
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 8 2
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 2 2
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 2
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 49 2
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 1 2
Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 2 2
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 7 1
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 29 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 53 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛觉悟 佛覺悟 今佛覺悟我 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 4 13
齐佛觉 齊佛覺 然覺齊佛覺 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 8 5
佛觉道 佛覺道 歸命佛覺道 Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 2 5
佛觉知 佛覺知 諸佛諸佛覺知無有差別 Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 4
今佛觉 今佛覺 今佛覺悟我 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 4 4
同佛觉 同佛覺 入如來境同佛覺故 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 42 4
菩提佛觉 菩提佛覺 非離菩提佛覺五陰 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra (Da Zhuangyan Famen Jing) 《大莊嚴法門經》 Scroll 1 3
佛觉智 佛覺智 無上佛覺智 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 3 3
佛觉用 佛覺用 即以佛覺用為 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 8 3
蒙佛觉 蒙佛覺 如是蒙佛覺悟勸導 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 48 3