NTI Reader
NTI Reader

修复 (修復) xiūfù

xiūfù verb to restore
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 2 4
Abhidharmasamuccayavyākhyā (Dasheng Apidamo Za Ji Lun) 《大乘阿毘達磨雜集論》 Scroll 12 3
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 3 2
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 2
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 46 1
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 15 1
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 11 1
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 1
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 39 1
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 37 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
加修复 加修復 應永三年五月二日加修復拭老眼書補闕 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 4
未来修复 未來修復 修他類者唯未來修復 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 42 3
勤修复 勤修復 勤修復為人說 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 3 3
修复拭 修復拭 應永三年五月二日加修復拭老眼書補闕 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 2
遑修复 遑修復 未遑修復 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 2 2
可修复 可修復 周朝所廢之寺咸可修復 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 2
景修复 景修復 太尉王僧辯誅景修復臺 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 2 2
修复为人 修復為人 勤修復為人說 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 3 2