NTI Reader
NTI Reader

xǐng

 1. xǐng verb to wake up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Unihan '醒')
 2. xǐng verb to sober up
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '醒')
 3. xǐng verb to startle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '醒')

Contained in

清醒提醒觉醒苏醒唤醒醒悟睡醒惊醒醒来吵醒叫醒警醒一觉醒来醒目苏醒酒醒弄醒大醒醒世恒言醒世姻缘传

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 9
San Bao Ganying Yao Lue Lu 《三寶感應要略錄》 Scroll 2 6
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 83 6
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 55 6
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 4
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 2 4
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 4
Outline Summary of the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論裂網疏》 Scroll 4 4
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 4
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 5 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
醒寤 醒寤 即醒寤曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 26
醒觉 醒覺 無所醒覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 21
醉醒 醉醒 即時醉醒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 20
独醒 獨醒 若能悟之超然獨醒 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 76 12
醒醒 醒醒 自云諾醒醒 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 12
未醒 未醒 不見此源迷由未醒 Da Huayan Jing Lue Ce 《大華嚴經略策》 Scroll 1 9
醒时 醒時 醒時不可得 Sutra of Perfect Enlightenment 《大方廣圓覺修多羅了義經》 Scroll 1 9
方醒 方醒 須假清淨而方醒寤 Rājāvavādakasūtra (Fo Shuo Sheng Jun Wang Suo Wen Jing) 《佛說勝軍王所問經》 Scroll 1 5
半醒 半醒 醉半醒打疊不辦 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 Scroll 14 5
难醒 難醒 睡眠自受苦迷悶難醒寤 The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 4 5