NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

旷 (曠) kuàng

 1. kuàng adjective vast
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Scale 规模
 2. kuàng noun wasteland / wilderness / desert
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
 3. kuàng verb to be pointless / to be empty
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. kuàng adjective empty
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. kuàng adjective free from worries
  Domain: Classical Chinese 古文
 6. kuàng verb to neglect
  Domain: Classical Chinese 古文
 7. kuàng adjective loose-fitting
  Domain: Classical Chinese 古文
 8. kuàng adjective distant
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

心旷神怡旷工旷课师旷竺法旷旷野寺明旷空旷旷地

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 47 30

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
旷野 曠野 曠野施水草 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 25
大旷 大曠 經大曠野 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 2
游行旷 遊行曠 遊行曠野 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 2
旷泽 曠澤 商人窮於曠澤 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 2
泽旷 澤曠 譬如空閑山澤曠野磧中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
六合 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
商人 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大海 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
寂靜無諍 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
遊行 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
寂靜 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
譬如空閑 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
譬如空閑山林 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
發露 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
發露 Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
發露 Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
唯有 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 3
山中 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 5
Scroll 1 in Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》 1