NTI Reader
NTI Reader

懈弛 xièchí

xièchí noun slack (discipline)
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '懈弛')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 2
Maitreyapratijñādhāraṇī Sūtra (Fo Shuo Mile Pusa Fa Yuan Wang Ji) 《佛說彌勒菩薩發願王偈》 Scroll 1 1