NTI Reader
NTI Reader

正法轮 (正法輪) zhèngfǎ lún

zhèngfǎ lún proper noun Wheel of the True Dharma
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教
Notes: See 正法輪身

Contained in

正法轮身

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 3 5
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 4
Quotations from Abbot Mi An 《密菴和尚語錄》 Scroll 1 2
Zhuan Falun Jing You Bo Ti She 《轉法輪經憂波提舍》 Scroll 1 2
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 2 2
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 2
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 1 2
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 56 2
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 2
Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 Scroll 9 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
如来正法轮 如來正法輪 普轉如來正法輪 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 23
无上正法轮 無上正法輪 轉於無上正法輪耶 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 12
中转正法轮 中轉正法輪 今在鴦崛吒世界三十歲世人中轉正法輪 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 6 7
佛正法轮 佛正法輪 佛正法輪陀羅尼門 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 5
坏正法轮 壞正法輪 壞正法輪 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 68 3
倒转正法轮 倒轉正法輪 乃能無倒轉正法輪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 395 3
谤正法轮 謗正法輪 謗正法輪 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 46 3
清净正法轮 清凈正法輪 清淨正法輪 Bhadracaryapraṇidhāna (Wenshu Shili Fa Yuan Jing) 《文殊師利發願經》 Scroll 1 2
正法轮时 正法輪時 正法輪時 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 4 2
正法轮云 正法輪雲 悉聞受持一切諸佛正法輪雲 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 49 2