Back to collection

The Story of the Two Brahmins Vāsiṣṭa and Bhāradvāja (Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing) 白衣金幢二婆羅門緣起經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經

西天譯經三藏朝奉大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 

[0216b15] 如是我聞

[0216b15] 一時世尊舍衛國園林鹿母白衣金幢婆羅門近住樂求出家苾芻

[0216b18] 爾時世尊日後分時鹿母經行白衣婆羅門見佛世尊鹿母經行金幢婆羅門:「金幢世間嬉戲樂法戲論其實懈倦身心懈倦失念失念即是無常堅牢究竟如是樂法施設。」

[0216b25] 金幢婆羅門:「云何?」

[0216b26] 白衣答言:「尊者瞿曇所聞瞿曇大辯才傳習乃至所有火法皆知一類仙人沙門婆羅門過失故作過失互相由此過失因故有情壽命有情壽命來生清淨捨家出家真實相應作意色心入三摩地等引記念宿住有情不樂互相過失因故常住堅牢究竟有情互相過失因故無常堅牢究竟是故婆羅門如是過失施設火法金幢可知佛世尊日後分時鹿母經行可能往詣佛世尊頭面禮佛經隨從經行佛世尊我等隨宜說法。」

[0216c17] 金幢婆羅門:「善哉。」

[0216c18] 爾時白衣金幢婆羅門頭面禮佛經

[0216c20] 爾時世尊告白金幢婆羅門:「汝等婆羅門三明名稱種姓清淨從事火天善生乃至父母種族殊勝無罪皆因種姓洞達明了一本究竟三明定名文字章句圍陀婆羅門了知白衣婆羅門三明凌辱?」

[0216c29] 白衣金幢婆羅門白佛:「世尊婆羅門三明云何得無凌辱婆羅門三明如是:『婆羅門如是清淨婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王是故婆羅門如是清淨婆羅門。』世尊白衣金幢眷屬不得解脫善法增長世尊婆羅門三明凌辱。」

[0217a09] 告白金幢婆羅門:「汝等婆羅門三明婆羅門有如:『婆羅門如是清淨婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王是故婆羅門如是清淨婆羅門。』白衣婆羅門破壞自身損失婆羅門破壞不實執著正法由是互相諍論何以白衣婆羅門所生時分別異所見清淨婆羅門如是清淨所生是故如是:『婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王是故婆羅門如是清淨婆羅門。』白衣種類即為何等所謂剎帝利婆羅門毘舍首陀白衣於是業者業報智者惡趣業者業報智者稱讚死生天趣白衣云何所謂殺生偷盜妄言綺語兩舌惡口邪見云何不殺生不偷盜妄言綺語兩舌惡口不貪正見

[0217b04] 「復次白衣殺生業報智者剎帝利毘舍首陀族類婆羅門。」

[0217b07] 白衣金幢婆羅門白佛:「世尊云何不然業者業報剎帝利婆羅門毘舍首陀婆羅門無邪?」

[0217b11] 佛言:「白衣婆羅門三族即為三明相應婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王本生清淨婆羅門

[0217b16] 「白衣即為三明相應復次白衣不殺生業報智者稱讚剎帝利毘舍首陀族類婆羅門獨有。」

[0217b21] 白衣金幢婆羅門白佛:「世尊云何不然業者業報剎帝利婆羅門毘舍首陀婆羅門獨有?」

[0217b25] 佛言:「白衣婆羅門三族即為三明相應婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王本生清淨婆羅門

[0217c01] 「白衣即為三明相應復次白衣剎帝利毘舍首陀族類殺生身壞命終地獄婆羅門。」

[0217c05] 白衣金幢婆羅門白佛:「世尊云何不然剎帝利婆羅門毘舍首陀業者身壞命終地獄婆羅門無邪?」

[0217c09] 佛言:「白衣地獄婆羅門三族即為三明相應婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王本生清淨婆羅門

[0217c14] 「白衣地獄即為三明相應

[0217c16] 「復次白衣不殺生身壞命終天趣剎帝利毘舍首陀婆羅門獨有。」

[0217c18] 白衣金幢婆羅門白佛:「世尊云何不然剎帝利婆羅門毘舍首陀業者身壞命終生天婆羅門獨有?」

[0217c22] 佛言:「白衣天趣婆羅門三族即為三明相應婆羅門梵王清淨梵王種類梵王梵王本生清淨婆羅門

[0217c27] 「白衣生天即為三明相應復次白衣不善有罪無罪如是諸法婆羅門一向堅執真實識心白衣婆羅門起種言論言論言論他人汲水獻供合掌問訊其他人如是不見正法

[0218a09] 「復次白衣沙門婆羅門種姓言論言論出離沙門出離婆羅門白衣沙門婆羅門不計種姓言論不計言論不計言論得出了知沙門婆羅門

[0218a15] 「復次白衣憍薩羅勝軍大王釋種子沙門瞿曇捨家出家勝軍王釋子歡喜恭敬禮拜合掌問訊白衣憍薩羅勝軍大王佛如來歡喜恭敬禮拜合掌問訊不以沙門瞿曇不以沙門瞿曇相好端嚴相好不以沙門瞿曇大名起名由此法爾如是白衣本來最上如是正見諸法增上畢竟歸趣

[0218a26] 「復次白衣安住正信堅固增長根本出生淨信何以沙門婆羅門天魔三界一切同一差別正法同一真法白衣問言:『汝等一切各各父母種姓何故棄捨?』:『我等皆是沙門釋子。』白衣法爾如是本來最上如是正見諸法增上畢竟歸趣

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經

【經文資訊大正藏 01 No. 0010 白衣金幢二婆羅門緣起經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary