Back to collection

Reciting in Concert (Daji Famen Jing) 大集法門經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說大集法門經

西天譯經三藏朝奉大夫祿傳法大師施護 

[0230a14] 「復次苾芻五取蘊取蘊受取取蘊取蘊取蘊

[0230a16] 「復次五欲眼見喜樂樂欲取著色塵耳聞亦復如是

[0230a19] 「復次樂欲瞋恚睡眠惡作疑惑

[0230a21] 「復次煩惱樂欲煩惱瞋恚煩惱有身見煩惱戒禁取煩惱疑惑煩惱

[0230a24] 「復次飲食善事利養色相

[0230a26] 「復次五受樂受苦受喜受憂受捨受

[0230a28] 「復次信根精進定根慧根

[0230b01] 「復次五力信力精進力念力定力慧力

[0230b03] 「復次學力學力精進學力學力定學慧學

[0230b05] 「復次出離苾芻多聞不能容受未能離欲欲境欲心不退未能解脫以此所有欲境離欲欲心退愛樂解脫正行心解脫解脫遠離相應法欲心以是無漏苾芻多聞不能容受未能違礙瞋恚不退未能解脫以此違礙瞋心瞋心退愛樂解脫正行心解脫解脫遠離相應法無瞋以是無漏苾芻多聞不能容受未能不可意境不退未能解脫以此不可意境不害退愛樂解脫正行心解脫解脫遠離相應法不害以是無漏苾芻多聞不能容受色相諸色著色不退未能解脫以此色境色心色心退愛樂解脫正行心解脫解脫遠離相應法色心以是無漏苾芻多聞不能執著有身有身實有不退未能解脫以此有身起身執心退愛樂解脫正行心解脫解脫遠離相應法以是有身無漏如是名為出離

[0230c07] 「復次解脫苾芻說法師親近承事尊重恭敬修習梵行止息親近承事利益宣說正法喜樂起重法想未能廣大聽受記念其中一法一法不解不能是故生歡喜輕安輕安樂受相應樂受三摩呬多如實知如實如實解脫解脫梵行所作已辦不受苾芻說法師親近承事尊重恭敬修習梵行止息親近承事聞法其所喜樂起重法想其中廣大聽受廣大記念諸法不解不能是故生歡喜輕安輕安樂受相應樂受三摩呬多如實知如實如實解脫解脫梵行所作已辦不受苾芻說法師親近承事尊重恭敬修習梵行止息親近承事聞法其所喜樂起重法想廣大聽受記念一一如實他人分別演說不解不能是故生歡喜輕安輕安樂受相應樂受三摩呬多如實知如實如實解脫解脫梵行所作已辦不受苾芻說法師親近承事尊重恭敬修習梵行止息親近承事聞法其所喜樂起重法想廣大聽受記念一境不退所聞發生尋伺諸法一一了知諸法他人分別演說不解不能是故生歡喜輕安輕安樂受相應樂受三摩呬多如實知如實如實解脫解脫梵行所作已辦不受苾芻說法師親近承事尊重恭敬修習梵行止息親近承事聞法其所喜樂起重法想廣大聽受記念一境不退所聞發生三摩地攝心住心諸法一一了知諸法他人分別演說不解不能是故生歡喜輕安輕安樂受相應樂受三摩呬多如實知如實如實解脫解脫梵行所作已辦不受如是名為解脫

[0231b10] 「復次五趣地獄餓鬼畜生

[0231b12] 「復次五淨居善見善現色究竟

[0231b14] 「復次士夫行入無行上流士夫如是眾生如理宣說令眾生修習梵行利益安樂天人世間

[0231b19] 「復次六處身處意處

[0231b21] 「復次六處色處觸處法處

[0231b23] 「復次六識眼識耳識鼻識舌識身識意識

[0231b25] 「復次

[0231b27] 「復次六受所生所生所生所生所生所生

[0231c02] 「復次色想法想

[0231c04] 「復次法愛

[0231c06] 「復次意處可愛意處可愛意處可愛意處可愛意處可愛意處分別善法意處

[0231c10] 「復次不悅意處不可不悅意處不可不悅意處不可不悅意處不可不悅意處不可不悅意處分別不善不悅意處

[0231c15] 「復次知法

[0231c19] 「復次六念念佛念法

[0231c21] 「復次六行利益分別

[0231c23] 「復次苾芻身業修習所有梵行堅固苾芻語業修習所有梵行堅固苾芻意業修習所有梵行堅固苾芻如法如法乞食有所如法任持自行遠離非法修習所有梵行堅固苾芻淨戒過失增益所行戒行具足修習所有梵行堅固苾芻不著身見作出所行不住諸見修習所有梵行堅固如是名為

[0232a07] 「復次根本一類補特伽羅親近罪人他人愛敬一類補特伽羅親近罪人他人愛敬尊敬尊敬不能觀法一類補特伽羅親近罪人他人愛敬樂欲一類補特伽羅具有隨煩惱身見邪見邊見見取不能遠離一類補特伽羅身見顛倒尊敬尊敬不能觀法一類補特伽羅身見顛倒常樂如是名為根本

[0232a20] 「復次對治出離苾芻如是:『慈心解脫如實知發起精進慈心對治瞋心如是慈心解脫所有瞋心無處容受。』慈心現前是故瞋心於是有所生起何以慈心出離因故苾芻如是:『悲心解脫如實知發起精進悲心對治如是悲心解脫所有無處容受。』悲心現前是故於是有所生起何以悲心出離因故苾芻如是:『心解脫如實知發起精進對治不喜如是心解脫所有不喜無處容受。』現前是故不喜於是有所生起何以出離因故苾芻如是:『捨心解脫如實知發起精進捨心對治欲貪如是捨心解脫所有欲貪無處容受。』捨心現前是故欲貪於是有所生起何以捨心出離因故苾芻如是:『無相心解脫如實知發起精進無相對治如是無相心解脫所有無處容受。』無相現前是故於是有所生起何以無相出離因故苾芻如是:『決定決定對治疑惑如是決定所有疑惑無處容受。』決定心現前是故疑惑於是有所生起何以決定心出離因故如是名為對治出離如是眾生如理宣說令眾生修習梵行利益安樂天人世間

[0232b28] 「復次七覺支覺支覺支精進覺支覺支輕安覺支覺支覺支

[0232c02] 「復次三摩地正觀籌量正言活命勇猛正念

[0232c04] 「復次解脫不淨飲食不貪一切世間不可無常想無常無邊

[0232c07] 「復次信力念力無畏精進力定力慧力

[0232c09] 「復次補特伽羅心解脫俱解脫慧解脫身證信解法行信行

[0232c12] 「復次七識住種種種種欲界人天種種初禪天一身種種二禪天一身三禪天空無邊處天識無邊處天無所有處天七識住如是眾生如理宣說令眾生修習梵行利益安樂天人世間

[0232c21] 「復次八解脫有色解脫無色解脫解脫具足空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非非想解脫解脫

[0232c25] 「復次八勝處有色知見勝處有色知見勝處無色知見勝處無色知見勝處無色所謂青色二分皆是清淨知見勝處無色所謂阿迦黃色二分皆是清淨知見勝處無色所謂滿[*]赤色二分皆是清淨知見勝處無色所謂白色白色二分皆是顯白清淨知見勝處如是名為八勝處

[0233a15] 「復次世法

[0233a17] 「復次八正道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定八正道如是眾生如理宣說令眾生修習梵行利益安樂天人世間

[0233a22] 「復次眾生種種種種欲界人天眾生種種初禪天眾生一身種種二禪天眾生一身三禪天眾生空無邊處天眾生識無邊處天眾生無所有處天眾生非想非非想處天眾生無想天眾生眾生如是眾生如理宣說令眾生修習梵行利益安樂天人世間

[0233b03] 「復次具足正見正思惟正語正業正命正精進正定正解正智具足如是眾生如理宣說令眾生修習梵行利益安樂天人世間。」

[0233b09] 爾時世尊尊者舍利子苾芻說法安詳尊者舍利子:「善哉善哉舍利子法名法門』,後末世眾生大利後末世苾芻梵行應當法門受持讀誦流布舍利子後末世法門受持未來諸佛淨信善男子佛教愛樂廣大心大歡喜。」

[0233b18] 爾時苾芻稱讚法門歡喜信受禮佛退

佛說大集法門經

【經文資訊大正藏 01 No. 0012 大集法門經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary