Back to collection

Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經

Scroll 46

Click on any word to see more details.

中阿含經卷第四十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

品行第五(第四分別)

[0713c22] 如是

[0713c22] 一時舍衛國勝林給孤獨園

[0713c23] 爾時世尊諸比丘:「世間真實行禪云何行禪熾盛衰退行禪衰退熾盛行禪衰退衰退行禪熾盛熾盛

[0713c27] 「云何行禪熾盛衰退行禪離欲不善離生初禪成就修習正思初禪第二禪行禪便:『本相初禪滅定。』行禪不知,『修習正思快樂初禪第二禪。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714a06] 「復次行禪一心第二禪成就修習正思第二禪第三禪行禪便:『本相第二禪滅定。』行禪不知,『修習正思快樂第二禪第三禪。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714a14] 「復次行禪無求正念正智第三禪成就修習正思第三禪第四禪行禪便:『本相第三禪滅定。』行禪不知,『修習正思快樂第三禪第四禪。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714a22] 「復次行禪苦滅已滅不樂清淨第四禪成就修習正思第四禪無量空處行禪便:『本相第四禪滅定。』行禪不知,『修習正思快樂第四禪無量空處。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714b01] 「復次行禪一切色想有對若干無量無量空處成就修習正思無量空處無量識處行禪便:『本相無量空處滅定。』行禪不知,『修習正思快樂無量空處無量識處。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714b09] 「復次行禪一切無量空處無量無量識處成就修習正思無量識處無所有處行禪便:『本相無量識處滅定。』行禪不知,『修習正思快樂無量識處無所有處。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714b17] 「復次行禪一切無量識處無所有無所有處成就修習正思無所有處非有想非無想處行禪便:『本相無所有處滅定。』行禪不知,『修習正思快樂無所有處非有想非無想處。』不知退轉便如是行禪熾盛衰退

[0714b25] 「云何行禪衰退熾盛行禪離欲不善離生初禪成就修習第二禪行禪便:『修習正思快樂初禪第二禪。』行禪不知,『寧可相應初禪第二禪。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0714c04] 「復次行禪一心第二禪成就修習第三禪行禪便:『修習正思快樂第二禪第三禪。』行禪不知,『寧可相應第二禪第三禪。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0714c12] 「復次行禪無求正念正智第三禪成就修習第四禪行禪便:『修習正思快樂第三禪第四禪。』行禪不知,『寧可相應第三禪第四禪。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0714c20] 「復次行禪苦滅已滅不樂清淨第四禪成就修習無量空處行禪便:『修習正思快樂第四禪無量空處。』行禪不知,『寧可相應第四禪無量空處。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0714c28] 「復次行禪一切色想有對若干無量無量空處成就修習無量識處行禪便:『修習正思快樂無量空處無量識處。』行禪不知,『寧可相應無量空處無量識處。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0715a07] 「復次行禪一切無量空處無量識處無量識處成就修習無所有處行禪便:『修習正思快樂無量識處無所有處。』行禪不知,『寧可相應無量識處無所有處。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0715a15] 「復次行禪一切無量識處無所有無所有處成就修習非有想非無想處行禪便:『修習正思快樂無所有處非有想非無想處。』行禪不知,『寧可相應無所有處非有想非無想處。』不知不覺便如是行禪衰退熾盛

[0715a23] 「云何行禪衰退衰退行禪所行一切無所有處非有想非無想非有想非無想處成就不受無所有處相應退行禪便:『本相非有想非無想處滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715b02] 「復次行禪所行一切無量識處無所有無所有處成就不受無量識處相應所行行禪便:『本相無所有處滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715b08] 「復次行禪所行一切無量空處無量無量識處成就不受無量空處相應退行禪便:『本相無量識處滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715b14] 「復次行禪所行一切色想有對若干無量無量空處成就不受相應退行禪便:『本相無量空處滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715b21] 「復次行禪所行苦滅已滅不樂清淨第四禪成就不受第三禪相應退行禪便:『本相第四禪滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715b28] 「復次行禪所行無求正念正智第三禪成就不受第二禪相應退行禪便:『本相第三禪滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715c06] 「復次行禪所行一心第二禪成就不受初禪相應退行禪便:『本相第二禪滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715c12] 「復次行禪所行離欲不善離生初禪成就不受欲樂相應退行禪便:『本相初禪滅定。』不退如是行禪衰退衰退

[0715c19] 「云何行禪熾盛熾盛行禪離欲不善離生初禪成就修習正思快樂初禪第二禪行禪便:『修習正思快樂初禪第二禪。』便如是行禪熾盛熾盛

[0715c26] 「復次行禪一心第二禪成就修習正思快樂第二禪第三禪行禪便:『修習正思快樂第二禪第三禪。』便如是行禪熾盛熾盛

[0716a04] 「復次行禪無求正念正智第三禪成就修習正思快樂第三禪第四禪行禪便:『修習正思快樂第三禪第四禪。』便如是行禪熾盛熾盛

[0716a11] 「復次行禪苦滅已滅不樂清淨第四禪成就修習正思快樂第四禪無量空處行禪便:『修習正思快樂第四禪無量空處。』便如是行禪熾盛熾盛

[0716a17] 「復次行禪一切色想有對若干無量無量空處成就修習正思快樂無量空處無量識處行禪便:『修習正思快樂無量空處無量識處。』便如是行禪熾盛熾盛

[0716a24] 「復次行禪一切無量空處無量無量識處成就修習正思快樂無量識處無所有處行禪便:『修習正思快樂無量識處無所有處。』便如是行禪熾盛熾盛

[0716b02] 「復次行禪一切無量識處無所有無所有處成就修習正思快樂無所有處非有想非無想處行禪便:『修習正思快樂無所有處非有想非無想處。』便如是行禪熾盛熾盛世間實有行禪因此。」

[0716b10] 佛說如是諸比丘歡喜奉行

[0716b12] 行禪第五(五百七十七)

七七中阿含說經第六(第四分別)

[0716b15] 如是

[0716b15] 一時拘樓瘦拘樓都邑

[0716b16] 爾時世尊諸比丘:「汝等說法具足清淨顯現梵行說經說經分別諦聽諦聽善思。」

[0716b20] 諸比丘受教

[0716b20] 佛言:「云何說經分別比丘所行離欲不善離生初禪成就不受欲樂相應退轉比丘應當,『不住亦復不厭退不得。』比丘如是

[0716b27] 「復次比丘所行離欲不善離生初禪成就如法一意比丘應當,『不退亦復不厭必得。』比丘如是

[0716c03] 「復次比丘所行離欲不善離生初禪成就不受第二禪相應比丘應當,『不退不住亦復不厭法令如是不久第二禪。』比丘如是

[0716c09] 「復次比丘所行離欲不善離生成就不受相應比丘應當,『不退不住如是不久漏盡。』比丘如是

[0716c15] 「復次比丘所行一心第二禪成就不受初禪相應退轉比丘應當,『不住亦復不厭退不得。』比丘如是

[0716c21] 「復次比丘所行一心第二禪成就如法一意比丘應當,『不退亦復不厭必得。』比丘如是

[0716c26] 「復次比丘所行一心第二禪成就不受第三禪相應比丘應當,『不退不住亦復不厭法令如是不久第三禪。』比丘如是

[0717a03] 「復次比丘所行一心第二禪成就不受相應比丘應當,『不退不住如是不久漏盡。』比丘如是

[0717a09] 「復次比丘所行無求正念正智第三禪成就不受第二禪相應退轉比丘應當,『不住亦復不厭退不得。』比丘如是

[0717a16] 「復次比丘所行無求正念正智第三禪成就