Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 26

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第二十

天竺三藏求那跋陀羅

六四

[0182a14] 如是我聞

[0182a14] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182a15] 爾時世尊諸比丘:「三根——未知知根知根無知。」爾時世尊說偈言

覺知, 隨順直道
 精進方便, 
 自知, 無礙道已知
 解脫, 最後得無
 不動意解, 一切
 具足, 樂於寂靜
 最後, 降伏魔怨。」

[0182a25] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182a26] 如是我聞

[0182a26] 一時舍衛國祇樹給孤獨園

[0182a27] 爾時世尊諸比丘:「五根何謂信根精進定根慧根。」

[0182a29] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182b02] 如是我聞

[0182b02] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182b03] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根比丘五根如實善觀如實觀察者三結身見戒取須陀洹不墮惡趣決定正向正覺天人往生究竟。」

[0182b08] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182b10] 如是我聞

[0182b10] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182b11] 爾時世尊諸比丘:「五根如實觀察者心得離欲解脫阿羅漢諸漏已盡重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫。」

[0182b14] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182b16] 如是我聞

[0182b16] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182b17] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根信根四不壞淨精進四正斷四念處定根四禪慧根四聖諦。」

[0182b21] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182b23] 如是我聞

[0182b23] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182b24] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根

[0182b25] 「何等信根比丘如來淨信心根本堅固沙門婆羅門諸天沙門婆羅門世間無能信根

[0182b29] 「何等精進已生惡不善法令方便攝心增進未生惡不善方便攝心增進未生善法令方便攝心增進已生善法住修習增廣方便攝心增進精進

[0182c04] 「何等比丘慇懃方便正念正智調伏世間內外觀念如是說

[0182c07] 「何等定根比丘離欲不善離生喜樂乃至第四禪具足定根

[0182c09] 「何等慧根比丘苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實知慧根。」

[0182c12] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182c14] 如是我聞

[0182c14] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182c15] 爾時世尊諸比丘……差別:「比丘五根如實觀察三結何等身見戒取須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提天人往生究竟。」

[0182c19] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0182c21] 如是我聞

[0182c21] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182c22] 爾時世尊諸比丘……差別:「比丘五根如實觀察離欲解脫阿羅漢諸漏已盡重擔逮得己利盡諸有結正智心得解脫。」

[0182c26] 佛說諸比丘歡喜奉行[0182c28] 如是我聞

[0182c28] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0182c29] 爾時世尊諸比丘……差別:「諸比丘信根信根信根信根道跡如實知者不得諸天沙門婆羅門顛倒不得阿耨多羅三藐三菩提信根精進定根慧根如是說

[0183a06] 「諸比丘信根正智如實觀察信根信根信根滅道正智如實觀察諸天沙門婆羅門顛倒阿耨多羅三藐三菩提信根精進慧根如是說。」

[0183a10] 佛說諸比丘歡喜奉行

五一

[0183a12] 如是我聞

[0183a12] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183a13] 爾時世尊諸比丘……差別:「諸比丘信根信根信根信根信根如實知者不得諸天沙門婆羅門解脫顛倒阿耨多羅三藐三菩提如是精進定根慧根如是說

[0183a18] 「諸比丘信根信根信根信根信根信根如實知諸天沙門婆羅門解脫顛倒阿耨多羅三藐三菩提。」

[0183a22] 佛說諸比丘歡喜奉行[0183a24] 如是我聞

[0183a24] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183a25] 爾時世尊諸比丘……差別:「比丘五根滿足阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹滿足成滿不滿足不滿足五根不空五根一切外道凡夫。」

[0183b02] 佛說諸比丘歡喜奉行[0183b04] 如是我聞

[0183b04] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183b05] 爾時世尊諸比丘……差別:「比丘五根增上滿足阿羅漢分解身證見到信解一種斯陀含家家得法信行比丘波羅蜜因緣波羅蜜波羅蜜因緣知人波羅蜜如是滿足滿足減少減少不空凡夫。」

[0183b16] 佛說諸比丘歡喜奉行

五四

[0183b18] 如是我聞

[0183b18] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183b19] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根五根一切慧根攝受譬如攝持如是五根攝持。」

[0183b23] 佛說諸比丘歡喜奉行

五五

[0183b25] 如是我聞

[0183b25] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183b26] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根信根四不壞淨精進四正斷四念處定根四禪慧根四聖諦功德一切皆是攝持。」乃至……。

[0183c02] 佛說諸比丘歡喜奉行[0183c04] 如是我聞

[0183c04] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183c05] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根聖弟子成就慧根信根信根成就信根成就即是慧根信根如是精進定根慧根如是說是故就此五根慧根攝持譬如攝持如是五根攝持。」

[0183c13] 佛說諸比丘歡喜奉行

五七

[0183c15] 如是我聞

[0183c15] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183c16] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根聖弟子成就信根如是聖弟子無始生死無明眾生長夜生死往來不知本際因故生死無生無明障礙般涅槃苦滅清涼信根如是精進定根慧根如是說五根為首攝持譬如為首攝持。」

[0183c25] 佛說諸比丘歡喜奉行[0183c27] 如是我聞

[0183c27] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0183c28] 爾時世尊諸比丘:「五根——信根精進定根慧根何等信根聖弟子如來起信根本堅固諸天沙門婆羅門諸世間不能信根何等精進四正斷何等四念處何等定根四禪何等慧根四聖諦功德為首譬如。」

[0184a06] 佛說諸比丘歡喜奉行[0184a08] 如是我聞

[0184a08] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184a09] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根何等信根聖弟子如來發菩提心所得淨信心信根何等精進如來發菩提心精進方便精進何等如來發菩提心起念何等定根如來發菩提心三昧定根何等慧根如來發菩提心智慧慧根譬如。」

[0184a18] 佛說諸比丘歡喜奉行[0184a20] 如是我聞

[0184a20] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184a21] 爾時世尊諸比丘:「五根何等信根精進定根慧根五根修習修習過去未來現在一切苦。」

[0184a24] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0184a26] 如是究竟諸色過去未來現在一切漏盡如是說[0184a29] 如是我聞

[0184a29] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184b01] 爾時世尊諸比丘:「二種何等何等聖弟子空閑如是思惟:『惡行現法後世惡報惡行自悔大師大德梵行惡名流布身壞命終惡趣泥犁。』如是現法惡行修身善行惡行惡行如是說名數何等比丘聖弟子成就滿足。」

[0184b11] 佛說諸比丘歡喜奉行[0184b13] 如是我聞

[0184b13] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184b14] 爾時世尊諸比丘……差別:「聖弟子成就如是聖弟子滿足。」

[0184b17] 佛說諸比丘歡喜奉行[0184b19] 如是我聞

[0184b19] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184b20] 爾時世尊諸比丘……差別:「何等四念處。」

[0184b21] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0184b23] 四念處如是四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分四法止觀如是說

六四

[0184b26] 如是我聞

[0184b26] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184b27] 爾時世尊諸比丘:「何等信力精進力慧力復次何等信力念力慧力復次何等信力定力慧力。」

[0184c01] 佛說諸比丘歡喜奉行[0184c03] 如是我聞

[0184c03] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184c04] 爾時世尊諸比丘:「信力精進力慧力如是比丘當作:『當成信力精進力慧力。』」

[0184c06] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0184c08] 精進力念力定力如是說[0184c09] 如是我聞

[0184c09] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184c10] 爾時世尊諸比丘:「——信力念力慧力何等信力聖弟子如來淨信根本堅固諸天沙門婆羅門同法不能信力何等精進力四正斷何等慧力四聖諦。」

[0184c15] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0184c17][0184c18] 如是我聞

[0184c18] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0184c19] 爾時世尊諸比丘:「何等信力精進力念力慧力復次——信力念力定力慧力復次——精進力無罪。」

[0184c22] 差別:「何等善法如實知有罪無罪勝法白法有分無分別緣起法緣起法如實知何等精進力四正斷……」廣說。「何等無罪無罪無罪何等四攝事惠施愛語。」

[0184c29] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185a02] 如是我聞

[0185a02] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185a03] 爾時世尊諸比丘……差別:「最勝施者法施最勝愛語善男子應時說法最勝不信建立淨戒智者正智建立最勝阿羅漢阿羅漢阿那含阿那含斯陀含斯陀含須陀洹須陀洹淨戒。」

[0185a10] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185a12] 如是我聞

[0185a12] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185a13] 爾時世尊諸比丘……差別:「所有一切皆是四攝事施者愛語過去過去有所四攝事未來世有所四攝事施者愛語。」

[0185a20] 爾時世尊說偈言

布施愛語, 
 , 其所
 以此世間, 
 四攝事, 
 , 奉事
 四攝事, 隨順
 是故大士, 世間。」

[0185a28] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185b01] 如是我聞

[0185b01] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185b02] 爾時世尊諸比丘:「何等精進力無罪……」。「比丘成就恐怖何等恐怖惡名恐怖恐怖恐怖惡趣恐怖恐怖。」

[0185b06] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185b08] 如是我聞

[0185b08] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185b09] 爾時世尊諸比丘……差別:「聖弟子成就當作不畏身行不淨不淨不淨不信懈怠精進失念不定我有精進力無罪成就如是惡名惡趣。」

[0185b16] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185b18] 如是我聞

[0185b18] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185b19] 爾時世尊諸比丘:「——精進力無罪何等大慧難勝何等精進力不善不善有罪有罪親近親近諸法餘善白白無罪無罪親近親近如此修習增上精勤方便堪能正念正知精進力無罪修多羅。」

[0185b27] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185b29] 如是我聞

[0185b29] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185c01] 爾時世尊諸比丘:「五力何等信力精進力念力定力慧力。」

[0185c03] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185c04] 如是我聞

[0185c04] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185c05] 爾時世尊諸比丘……差別:「諸比丘當作:『精進成就信力精進力念力定力慧力。』」

[0185c07] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185c09] 如是我聞

[0185c09] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185c10] 爾時世尊諸比丘……差別:「信力四不壞淨精進力四正斷念力四念處定力四禪慧力四聖諦。」

[0185c13] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185c15] 如是我聞

[0185c15] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185c16] 爾時世尊諸比丘……差別:「是故諸比丘當作:『成就信力精進力念力定力慧力。』」

[0185c18] 佛說諸比丘歡喜奉行

七七

[0185c20] 如是我聞

[0185c20] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185c21] 爾時世尊諸比丘:「學力何等信力學力精進力學力學力學力慧力學力。」

[0185c23] 佛說諸比丘歡喜奉行[0185c25] 如是我聞

[0185c25] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0185c26] 爾時世尊諸比丘……差別:「諸比丘當作:『當成信力學力成就精進力學力成就學力成就學力成就慧力學力。』」

[0185c29] 佛說諸比丘歡喜奉行[0186a02] 如是我聞

[0186a02] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0186a03] 爾時世尊諸比丘……差別:「何等信力學力如來根本堅固諸天沙門婆羅門同法不能何等精進力學力四正斷……」廣說。「何等學力羞恥不善煩惱熾然未來世學力何等學力不善煩惱熾然未來世學力何等慧力學力聖弟子智慧成就世間生滅智慧賢聖厭離決定慧力學力。」

[0186a16] 佛說諸比丘歡喜奉行[0186a18] 如是我聞

[0186a18] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0186a19] 爾時世尊諸比丘差別:「是故諸比丘當作:『當成信力學力精進力慧力學力。』」

[0186a21] 佛說諸比丘歡喜奉行[0186a23] 如是我聞

[0186a23] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0186a24] 爾時世尊諸比丘:「比丘善法退不久他人白法呵責何等不以善法不善善法精進無慚無愧善法不善善法

[0186a29] 「比丘正法不變不退他人白法何等正信善法不善善法精進善法不善善法。」

[0186b05] 佛說諸比丘歡喜奉行[0186b07] 如是我聞

[0186b07] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0186b08] 爾時世尊諸比丘:「比丘退他人白法呵責何等比丘不以善法不善善法不以精進善法不善善法比丘壽命滿梵行清白他人白法……」

[0186b15] 佛說諸比丘歡喜奉行[0186b16] 如是我聞

[0186b16] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0186b17] 爾時世尊諸比丘:「比丘不善唯有善法退不信不善法則乃至不善不生唯有精進精進慧力退慧永不善法則比丘不善善法精進不善善法。」

[0186b24] 佛說諸比丘歡喜奉行[0186b26] 如是我聞

[0186b26] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0186b27] 爾時世尊諸比丘:「比丘生厭離欲滅盡解脫阿羅訶三藐三佛陀如是說比丘生厭離欲解脫阿羅漢慧解脫如是說諸比丘如來等正覺阿羅漢慧解脫種種別異。」

[0186c03] 諸比丘白佛:「世尊法眼諸比丘聞已奉行。」

[0186c05] 比丘:「諦聽善思如來等正覺聞法自覺現法自知三菩提未來世正法聲聞所謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分如來等正覺得法梵行