Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 17

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第十七

三藏法師玄奘 

教誡教授品第
[0090c17] 「復次善現真如菩薩摩訶薩離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如真如菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如菩薩摩訶薩?」

[0090c27] 具壽善現白言:「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有真如離垢地乃至法雲地真如真如非有如何可言真如菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如真如菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如菩薩摩訶薩?」

[0091a11] 「復次善現五眼真如菩薩摩訶薩六神通真如菩薩摩訶薩五眼真如菩薩摩訶薩六神通真如菩薩摩訶薩五眼真如中有菩薩摩訶薩六神通真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼真如菩薩摩訶薩中有六神通真如五眼真如菩薩摩訶薩六神通真如菩薩摩訶薩?」

[0091a18] 具壽善現白言:「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼真如六神通真如真如非有如何可言五眼真如菩薩摩訶薩六神通真如菩薩摩訶薩五眼真如菩薩摩訶薩六神通真如菩薩摩訶薩五眼真如中有菩薩摩訶薩六神通真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼真如菩薩摩訶薩中有六神通真如五眼真如菩薩摩訶薩六神通真如菩薩摩訶薩?」

[0091a29] 「復次善現佛十力真如菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩佛十力真如菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如佛十力真如菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩?」

[0091b11] 具壽善現白言:「世尊佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法畢竟不可得非有佛十力真如四無所畏四無礙解十八佛不共法真如真如非有如何可言佛十力真如菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩佛十力真如菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如佛十力真如菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩?」

[0091b26] 「復次善現大慈真如菩薩摩訶薩大悲大喜真如菩薩摩訶薩大慈真如菩薩摩訶薩大悲大喜真如菩薩摩訶薩大慈真如中有菩薩摩訶薩大悲大喜真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩薩摩訶薩中有大悲大喜真如大慈真如菩薩摩訶薩大悲大喜真如菩薩摩訶薩?」

[0091c05] 具壽善現白言:「世尊大慈大悲大喜畢竟不可得非有大慈真如大悲大喜真如真如非有如何可言大慈真如菩薩摩訶薩大悲大喜真如菩薩摩訶薩大慈真如菩薩摩訶薩大悲大喜真如菩薩摩訶薩大慈真如中有菩薩摩訶薩大悲大喜真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩薩摩訶薩中有大悲大喜真如大慈真如菩薩摩訶薩大悲大喜真如菩薩摩訶薩?」

[0091c17] 「復次善現三十二大士相真如菩薩摩訶薩八十隨好真如菩薩摩訶薩三十二大士相真如菩薩摩訶薩八十隨好真如菩薩摩訶薩三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好真如三十二大士相真如菩薩摩訶薩八十隨好真如菩薩摩訶薩?」

[0091c26] 具壽善現白言:「世尊三十二大士相八十隨好畢竟不可得非有三十二大士相真如八十隨好真如真如非有如何可言三十二大士相真如菩薩摩訶薩八十隨好真如菩薩摩訶薩三十二大士相真如菩薩摩訶薩八十隨好真如菩薩摩訶薩三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好真如三十二大士相真如菩薩摩訶薩八十隨好真如菩薩摩訶薩?」

[0092a09] 「復次善現真如菩薩摩訶薩住捨真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩住捨真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩住捨真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有住捨真如真如菩薩摩訶薩住捨真如菩薩摩訶薩?」

[0092a17] 具壽善現白言:「世尊住捨畢竟不可得非有有無真如住捨真如真如非有如何可言真如菩薩摩訶薩住捨真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩住捨真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩住捨真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有住捨真如真如菩薩摩訶薩住捨真如菩薩摩訶薩?」

[0092a29] 「復次善現一切智真如菩薩摩訶薩一切相智真如菩薩摩訶薩一切智真如菩薩摩訶薩異道一切相智真如菩薩摩訶薩一切智真如中有菩薩摩訶薩非道一切相智真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如菩薩摩訶薩中有一切相智真如一切智真如菩薩摩訶薩一切相智真如菩薩摩訶薩?」

[0092b09] 具壽善現白言:「世尊一切智一切相智畢竟不可得非有一切智真如一切相智真如真如非有如何可言一切智真如菩薩摩訶薩一切相智真如菩薩摩訶薩一切智真如菩薩摩訶薩異道一切相智真如菩薩摩訶薩一切智真如中有菩薩摩訶薩一切相智真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如菩薩摩訶薩中有一切相智真如一切智真如菩薩摩訶薩一切相智真如菩薩摩訶薩

[0092b21] 「世尊真如不可得而言真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如真如菩薩摩訶薩無有。」

[0092b25] 善現:「善哉善哉如是如是善現不可得真如不可得真如不可得菩薩摩訶薩不可得菩薩摩訶薩不可得所行般若波羅蜜多不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是

[0092c03] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0092c04] 「世尊!」

[0092c04] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c05] 「世尊!」

[0092c05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c06] 「世尊!」

[0092c06] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c07] 「世尊!」

[0092c07] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0092c08] 「世尊!」

[0092c08] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0092c09] 「世尊!」

[0092c10] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c10] 「世尊!」

[0092c11] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c11] 「世尊!」

[0092c12] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c12] 「世尊!」

[0092c13] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c14] 「世尊!」

[0092c14] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c14] 「世尊!」

[0092c15] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c16] 「世尊!」

[0092c16] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0092c17] 「世尊!」

[0092c17] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0092c18] 「世尊!」

[0092c18] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c19] 「世尊!」

[0092c19] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c20] 「世尊!」

[0092c20] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0092c21] 「世尊!」

[0092c21] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0092c22] 「世尊!」

[0092c22] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c23] 「世尊!」

[0092c23] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0092c24] 「世尊!」

[0092c24] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0092c25] 「世尊!」

[0092c25] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0092c26] 「世尊!」

[0092c26] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0092c27] 「世尊!」

[0092c27] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0092c28] 「世尊!」

[0092c29] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0092c29] 「世尊!」

[0093a01] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0093a02] 「世尊!」

[0093a02] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0093a03] 「世尊!」

[0093a03] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a04] 「世尊!」

[0093a04] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a05] 「世尊!」

[0093a05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a06] 「世尊!」

[0093a06] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0093a07] 「世尊!」

[0093a07] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0093a08] 「世尊!」

[0093a08] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0093a09] 「世尊!」

[0093a09] 「寂靜增語菩薩摩訶薩

[0093a10] 「世尊!」

[0093a11] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0093a11] 「世尊!」

[0093a12] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0093a13] 「世尊!」

[0093a13] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0093a14] 「世尊!」

[0093a14] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0093a15] 「世尊!」

[0093a15] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0093a16] 「世尊!」

[0093a16] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0093a17] 「世尊!」

[0093a17] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0093a18] 「世尊!」

[0093a18] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0093a19] 「世尊!」

[0093a19] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0093a20] 「世尊!」

[0093a20] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0093a21] 「世尊!」

[0093a22] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0093a22] 「世尊!」

[0093a23] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0093a24] 「世尊!」

[0093a24] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a25] 「世尊!」

[0093a25] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a26] 「世尊!」

[0093a26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a27] 「世尊!」

[0093a27] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a28] 「世尊!」

[0093a28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093a29] 「世尊!」

[0093a29] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093b01] 「世尊!」

[0093b01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093b02] 「世尊!」

[0093b02] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093b03] 「世尊!」

[0093b03] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0093b04] 「世尊!」

[0093b04] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0093b05] 「世尊!」

[0093b05] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0093b06] 「世尊!」

[0093b06] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0093b07] 「世尊!」

[0093b08] 「色有煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0093b08] 「世尊!」

[0093b09] 「煩惱增語菩薩摩訶薩

[0093b10] 「世尊!」

[0093b10] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0093b11] 「世尊!」

[0093b11] 「煩惱增語菩薩摩訶薩

[0093b12] 「世尊!」

[0093b12] 「世間增語菩薩摩訶薩?」

[0093b13] 「世尊!」

[0093b13] 「世間增語菩薩摩訶薩?」

[0093b14] 「世尊!」

[0093b14] 「出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0093b15] 「世尊!」

[0093b15] 「出世間增語菩薩摩訶薩

[0093b16] 「世尊!」

[0093b17] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0093b17] 「世尊!」

[0093b18] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0093b19] 「世尊!」

[0093b19] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0093b20] 「世尊!」

[0093b20] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0093b21] 「世尊!」

[0093b21] 「生死增語菩薩摩訶薩?」

[0093b22] 「世尊!」

[0093b22] 「生死增語菩薩摩訶薩

[0093b23] 「世尊!」

[0093b23] 「涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0093b24] 「世尊!」

[0093b24] 「涅槃增語菩薩摩訶薩

[0093b25] 「世尊!」

[0093b26] 「在內增語菩薩摩訶薩?」

[0093b26] 「世尊!」

[0093b27] 「在內增語菩薩摩訶薩?」

[0093b27] 「世尊!」

[0093b28] 「在外增語菩薩摩訶薩?」

[0093b28] 「世尊!」

[0093b29] 「在外增語菩薩摩訶薩?」

[0093c01] 「世尊!」

[0093c01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c02] 「世尊!」

[0093c02] 「增語菩薩摩訶薩

[0093c03] 「世尊!」

[0093c03] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c04] 「世尊!」

[0093c04] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c05] 「世尊!」

[0093c05] 「不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0093c06] 「世尊!」

[0093c06] 「不可得增語菩薩摩訶薩

[0093c07] 「世尊!」

[0093c09] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0093c10] 「世尊!」

[0093c10] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0093c11] 「世尊!」

[0093c12] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c12] 「世尊!」

[0093c13] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0093c14] 「世尊!」

[0093c14] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0093c15] 「世尊!」

[0093c15] 「意處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0093c16] 「世尊!」

[0093c16] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c17] 「世尊!」

[0093c17] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0093c18] 「世尊!」

[0093c18] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c19] 「世尊!」

[0093c19] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0093c20] 「世尊!」

[0093c21] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c21] 「世尊!」

[0093c22] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0093c23] 「世尊!」

[0093c23] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0093c24] 「世尊!」

[0093c24] 「意處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0093c25] 「世尊!」

[0093c25] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0093c26] 「世尊!」

[0093c26] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0093c27] 「世尊!」

[0093c27] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0093c28] 「世尊!」

[0093c29] 「意處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0094a01] 「世尊!」

[0094a01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094a02] 「世尊!」

[0094a02] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0094a03] 「世尊!」

[0094a03] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0094a04] 「世尊!」

[0094a04] 「意處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0094a05] 「世尊!」

[0094a05] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0094a06] 「世尊!」

[0094a06] 「意處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0094a08] 「世尊!」

[0094a08] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0094a09] 「世尊!」

[0094a09] 「意處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0094a10] 「世尊!」

[0094a10] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094a11] 「世尊!」

[0094a11] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0094a12] 「世尊!」

[0094a12] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094a13] 「世尊!」

[0094a14] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0094a15] 「世尊!」

[0094a15] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0094a16] 「世尊!」

[0094a16] 「意處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0094a17] 「世尊!」

[0094a17] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0094a18] 「世尊!」

[0094a18] 「意處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0094a19] 「世尊!」

[0094a20] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0094a20] 「世尊!」

[0094a21] 「意處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0094a22] 「世尊!」

[0094a22] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0094a23] 「世尊!」

[0094a23] 「意處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0094a24] 「世尊!」

[0094a24] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0094a25] 「世尊!」

[0094a26] 「意處有為增語菩薩摩訶薩?」

[0094a27] 「世尊!」

[0094a27] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0094a28] 「世尊!」

[0094a28] 「意處無為增語菩薩摩訶薩?」

[0094a29] 「世尊!」

[0094a29] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0094b01] 「世尊!」

[0094b01] 「意處有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0094b02] 「世尊!」

[0094b02] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0094b03] 「世尊!」

[0094b04] 「意處無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0094b05] 「世尊!」

[0094b05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094b06] 「世尊!」

[0094b06] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0094b07] 「世尊!」

[0094b07] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094b08] 「世尊!」

[0094b08] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0094b09] 「世尊!」

[0094b09] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094b10] 「世尊!」

[0094b10] 「意處增語菩薩摩訶薩

[0094b11] 「世尊!」

[0094b11] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094b12] 「世尊!」

[0094b13] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0094b14] 「世尊!」

[0094b14] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0094b15] 「世尊!」

[0094b15] 「意處有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0094b16] 「世尊!」

[0094b16] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0094b17] 「世尊!」

[0094b17] 「意處無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0094b18] 「世尊!」

[0094b18] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0094b19] 「世尊!」

[0094b20] 「意處煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0094b21] 「世尊!」

[0094b21] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0094b22] 「世尊!」

[0094b22] 「意處煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0094b23] 「世尊!」

[0094b23] 「處世增語菩薩摩訶薩?」

[0094b24] 「世尊!」

[0094b25] 「意處世間增語菩薩摩訶薩?」

[0094b26] 「世尊!」

[0094b26] 「出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0094b27] 「世尊!」

[0094b27] 「意處出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0094b28] 「世尊!」

[0094b28] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0094b29] 「世尊!」

[0094b29] 「意處雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0094b30] 「世尊!」

[0094c01] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0094c01] 「世尊!」

[0094c02] 「意處清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0094c03] 「世尊!」

[0094c03] 「生死增語菩薩摩訶薩?」

[0094c04] 「世尊!」

[0094c04] 「意處生死增語菩薩摩訶薩?」

[0094c05] 「世尊!」

[0094c05] 「涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0094c06] 「世尊!」

[0094c07] 「意處涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0094c08] 「世尊!」

[0094c08] 「處在增語菩薩摩訶薩?」

[0094c09] 「世尊!」

[0094c09] 「意處在內增語菩薩摩訶薩?」

[0094c10] 「世尊!」

[0094c10] 「處在增語菩薩摩訶薩?」

[0094c11] 「世尊!」

[0094c11] 「意處在外增語菩薩摩訶薩?」

[0094c12] 「世尊!」

[0094c13] 「處在增語菩薩摩訶薩?」

[0094c13] 「世尊!」

[0094c14] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0094c15] 「世尊!」

[0094c15] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0094c16] 「世尊!」

[0094c16] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0094c17] 「世尊!」

[0094c17] 「不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0094c18] 「世尊!」

[0094c19] 「意處不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0094c20] 「世尊!」

[0094c21] 「復次善現菩薩摩訶薩云何色處增語菩薩摩訶薩?」

[0094c22] 「世尊!」

[0094c22] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0094c23] 「世尊!」

[0094c24] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0094c24] 「世尊!」

[0094c25] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0094c26] 「世尊!」

[0094c26] 「色處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0094c27] 「世尊!」

[0094c27] 「法處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0094c28] 「世尊!」

[0094c28] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0094c29] 「世尊!」

[0094c29] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0094c30] 「世尊!」

[0094c30] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a01] 「世尊!」

[0095a01] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0095a02] 「世尊!」

[0095a03] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a03] 「世尊!」

[0095a04] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0095a05] 「世尊!」

[0095a05] 「色處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0095a06] 「世尊!」

[0095a06] 「法處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0095a07] 「世尊!」

[0095a07] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a08] 「世尊!」

[0095a08] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0095a09] 「世尊!」

[0095a09] 「色處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0095a10] 「世尊!」

[0095a11] 「法處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0095a12] 「世尊!」

[0095a12] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a13] 「世尊!」

[0095a13] 「法處增語菩薩摩訶薩

[0095a14] 「世尊!」

[0095a14] 「色處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0095a15] 「世尊!」

[0095a15] 「法處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0095a16] 「世尊!」

[0095a16] 「色處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0095a17] 「世尊!」

[0095a17] 「法處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0095a19] 「世尊!」

[0095a19] 「色處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0095a20] 「世尊!」

[0095a20] 「法處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0095a21] 「世尊!」

[0095a21] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a22] 「世尊!」

[0095a22] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a23] 「世尊!」

[0095a23] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a24] 「世尊!」

[0095a25] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0095a26] 「世尊!」

[0095a26] 「色處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0095a27] 「世尊!」

[0095a27] 「法處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0095a28] 「世尊!」

[0095a28] 「色處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0095a29] 「世尊!」

[0095a29] 「法處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0095b01] 「世尊!」

[0095b02] 「色處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0095b02] 「世尊!」

[0095b03] 「法處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0095b04] 「世尊!」

[0095b04] 「色處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0095b05] 「世尊!」

[0095b05] 「法處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0095b06] 「世尊!」

[0095b06] 「色處有為增語菩薩摩訶薩?」

[0095b07] 「世尊!」

[0095b08] 「法處有為增語菩薩摩訶薩?」

[0095b09] 「世尊!」

[0095b09] 「色處無為增語菩薩摩訶薩?」

[0095b10] 「世尊!」

[0095b10] 「法處無為增語菩薩摩訶薩?」

[0095b11] 「世尊!」

[0095b11] 「色處有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0095b12] 「世尊!」

[0095b12] 「法處有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0095b13] 「世尊!」

[0095b14] 「色處無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0095b14] 「世尊!」

[0095b15] 「法處無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0095b16] 「世尊!」

[0095b16] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0095b17] 「