Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 19

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第十九

三藏法師玄奘 

教誡教授品第
[0102a27] 「復次善現菩薩摩訶薩云何地界菩薩摩訶薩?」

[0102a28] 「世尊!」

[0102a28] 「識界菩薩摩訶薩

[0102a29] 「世尊!」

[0102b01] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b01] 「世尊!」

[0102b02] 「識界菩薩摩訶薩

[0102b03] 「世尊!」

[0102b03] 「地界無常菩薩摩訶薩?」

[0102b04] 「世尊!」

[0102b04] 「識界無常菩薩摩訶薩?」

[0102b05] 「世尊!」

[0102b05] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b06] 「世尊!」

[0102b06] 「識界菩薩摩訶薩

[0102b07] 「世尊!」

[0102b07] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b08] 「世尊!」

[0102b08] 「識界菩薩摩訶薩

[0102b09] 「世尊!」

[0102b10] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b10] 「世尊!」

[0102b11] 「識界菩薩摩訶薩

[0102b12] 「世尊!」

[0102b12] 「地界無我菩薩摩訶薩?」

[0102b13] 「世尊!」

[0102b13] 「識界無我菩薩摩訶薩?」

[0102b14] 「世尊!」

[0102b14] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b15] 「世尊!」

[0102b15] 「識界菩薩摩訶薩

[0102b16] 「世尊!」

[0102b16] 「地界不淨菩薩摩訶薩?」

[0102b17] 「世尊!」

[0102b18] 「識界不淨菩薩摩訶薩?」

[0102b19] 「世尊!」

[0102b19] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b20] 「世尊!」

[0102b20] 「識界菩薩摩訶薩

[0102b21] 「世尊!」

[0102b21] 「地界不空菩薩摩訶薩?」

[0102b22] 「世尊!」

[0102b22] 「識界不空菩薩摩訶薩?」

[0102b23] 「世尊!」

[0102b23] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b24] 「世尊!」

[0102b24] 「識界菩薩摩訶薩?」

[0102b26] 「世尊!」

[0102b26] 「地界無相菩薩摩訶薩?」

[0102b27] 「世尊!」

[0102b27] 「識界無相菩薩摩訶薩?」

[0102b28] 「世尊!」

[0102b28] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102b29] 「世尊!」

[0102b29] 「識界菩薩摩訶薩?」

[0102c01] 「世尊!」

[0102c01] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102c02] 「世尊!」

[0102c03] 「識界菩薩摩訶薩?」

[0102c04] 「世尊!」

[0102c04] 「地界寂靜菩薩摩訶薩?」

[0102c05] 「世尊!」

[0102c05] 「識界寂靜菩薩摩訶薩?」

[0102c06] 「世尊!」

[0102c06] 「地界寂靜菩薩摩訶薩?」

[0102c07] 「世尊!」

[0102c07] 「識界寂靜菩薩摩訶薩?」

[0102c08] 「世尊!」

[0102c09] 「地界遠離菩薩摩訶薩?」

[0102c09] 「世尊!」

[0102c10] 「識界遠離菩薩摩訶薩?」

[0102c11] 「世尊!」

[0102c11] 「地界不遠菩薩摩訶薩?」

[0102c12] 「世尊!」

[0102c12] 「識界不遠菩薩摩訶薩?」

[0102c13] 「世尊!」

[0102c13] 「地界有為菩薩摩訶薩?」

[0102c14] 「世尊!」

[0102c15] 「識界有為菩薩摩訶薩?」

[0102c16] 「世尊!」

[0102c16] 「地界無為菩薩摩訶薩?」

[0102c17] 「世尊!」

[0102c17] 「識界無為菩薩摩訶薩?」

[0102c18] 「世尊!」

[0102c18] 「地界有漏菩薩摩訶薩?」

[0102c19] 「世尊!」

[0102c19] 「識界有漏菩薩摩訶薩?」

[0102c20] 「世尊!」

[0102c21] 「地界無漏菩薩摩訶薩?」

[0102c21] 「世尊!」

[0102c22] 「識界無漏菩薩摩訶薩?」

[0102c23] 「世尊!」

[0102c23] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102c24] 「世尊!」

[0102c24] 「識界菩薩摩訶薩

[0102c25] 「世尊!」

[0102c25] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102c26] 「世尊!」

[0102c26] 「識界菩薩摩訶薩

[0102c27] 「世尊!」

[0102c27] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0102c28] 「世尊!」

[0102c28] 「識界菩薩摩訶薩

[0102c29] 「世尊!」

[0103a01] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0103a01] 「世尊!」

[0103a02] 「識界菩薩摩訶薩?」

[0103a03] 「世尊!」

[0103a03] 「地界有罪菩薩摩訶薩?」

[0103a04] 「世尊!」

[0103a04] 「識界有罪菩薩摩訶薩?」

[0103a05] 「世尊!」

[0103a05] 「地界無罪菩薩摩訶薩?」

[0103a06] 「世尊!」

[0103a06] 「識界無罪菩薩摩訶薩?」

[0103a07] 「世尊!」

[0103a08] 「地界煩惱菩薩摩訶薩?」

[0103a08] 「世尊!」

[0103a09] 「識界煩惱菩薩摩訶薩?」

[0103a10] 「世尊!」

[0103a10] 「地界煩惱菩薩摩訶薩?」

[0103a11] 「世尊!」

[0103a11] 「識界煩惱菩薩摩訶薩?」

[0103a12] 「世尊!」

[0103a13] 「地界世間菩薩摩訶薩?」

[0103a13] 「世尊!」

[0103a14] 「識界世間菩薩摩訶薩?」

[0103a15] 「世尊!」

[0103a15] 「地界出世間菩薩摩訶薩?」

[0103a16] 「世尊!」

[0103a16] 「識界出世間菩薩摩訶薩?」

[0103a17] 「世尊!」

[0103a17] 「地界雜染菩薩摩訶薩?」

[0103a18] 「世尊!」

[0103a18] 「識界雜染菩薩摩訶薩?」

[0103a19] 「世尊!」

[0103a20] 「地界清淨菩薩摩訶薩?」

[0103a21] 「世尊!」

[0103a21] 「識界清淨菩薩摩訶薩?」

[0103a22] 「世尊!」

[0103a22] 「地界生死菩薩摩訶薩?」

[0103a23] 「世尊!」

[0103a23] 「識界生死菩薩摩訶薩?」

[0103a24] 「世尊!」

[0103a25] 「地界涅槃菩薩摩訶薩?」

[0103a25] 「世尊!」

[0103a26] 「識界涅槃菩薩摩訶薩?」

[0103a27] 「世尊!」

[0103a27] 「地界在內菩薩摩訶薩?」

[0103a28] 「世尊!」

[0103a28] 「識界在內菩薩摩訶薩?」

[0103a29] 「世尊!」

[0103a29] 「地界在外菩薩摩訶薩?」

[0103b01] 「世尊!」

[0103b01] 「識界在外菩薩摩訶薩?」

[0103b02] 「世尊!」

[0103b03] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0103b04] 「世尊!」

[0103b04] 「識界菩薩摩訶薩?」

[0103b05] 「世尊!」

[0103b05] 「地界菩薩摩訶薩?」

[0103b06] 「世尊!」

[0103b06] 「識界菩薩摩訶薩?」

[0103b07] 「世尊!」

[0103b08] 「地界不可得菩薩摩訶薩?」

[0103b08] 「世尊!」

[0103b09] 「識界不可得菩薩摩訶薩?」

[0103b10] 「世尊!」

[0103b11] 「復次善現菩薩摩訶薩云何因緣菩薩摩訶薩?」

[0103b12] 「世尊!」

[0103b12] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103b14] 「世尊!」

[0103b14] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103b15] 「世尊!」

[0103b15] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103b16] 「世尊!」

[0103b16] 「因緣無常菩薩摩訶薩?」

[0103b17] 「世尊!」

[0103b17] 「等無間緣所緣緣增上緣無常菩薩摩訶薩?」

[0103b19] 「世尊!」

[0103b19] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103b20] 「世尊!」

[0103b20] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103b21] 「世尊!」

[0103b21] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103b22] 「世尊!」

[0103b22] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103b24] 「世尊!」

[0103b24] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103b25] 「世尊!」

[0103b25] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103b26] 「世尊!」

[0103b26] 「因緣無我菩薩摩訶薩?」

[0103b27] 「世尊!」

[0103b27] 「等無間緣所緣緣增上緣無我菩薩摩訶薩?」

[0103b29] 「世尊!」

[0103b29] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103c01] 「世尊!」

[0103c01] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103c02] 「世尊!」

[0103c02] 「因緣不淨菩薩摩訶薩?」

[0103c03] 「世尊!」

[0103c03] 「等無間緣所緣緣增上緣不淨菩薩摩訶薩?」

[0103c05] 「世尊!」

[0103c05] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103c06] 「世尊!」

[0103c06] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103c07] 「世尊!」

[0103c07] 「因緣不空菩薩摩訶薩?」

[0103c08] 「世尊!」

[0103c08] 「等無間緣所緣緣增上緣不空菩薩摩訶薩?」

[0103c10] 「世尊!」

[0103c10] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103c11] 「世尊!」

[0103c11] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103c12] 「世尊!」

[0103c12] 「因緣無相菩薩摩訶薩?」

[0103c13] 「世尊!」

[0103c13] 「等無間緣所緣緣增上緣無相菩薩摩訶薩?」

[0103c15] 「世尊!」

[0103c15] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103c16] 「世尊!」

[0103c16] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103c17] 「世尊!」

[0103c18] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0103c18] 「世尊!」

[0103c19] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0103c20] 「世尊!」

[0103c20] 「因緣寂靜菩薩摩訶薩?」

[0103c21] 「世尊!」

[0103c21] 「等無間緣所緣緣增上緣寂靜菩薩摩訶薩?」

[0103c22] 「世尊!」

[0103c23] 「因緣寂靜菩薩摩訶薩?」

[0103c24] 「世尊!」

[0103c24] 「等無間緣所緣緣增上緣寂靜菩薩摩訶薩?」

[0103c25] 「世尊!」

[0103c25] 「因緣遠離菩薩摩訶薩?」

[0103c26] 「世尊!」

[0103c26] 「等無間緣所緣緣增上緣遠離菩薩摩訶薩?」

[0103c28] 「世尊!」

[0103c28] 「因緣不遠菩薩摩訶薩?」

[0103c29] 「世尊!」

[0103c29] 「等無間緣所緣緣增上緣不遠菩薩摩訶薩?」

[0104a01] 「世尊!」

[0104a02] 「因緣有為菩薩摩訶薩?」

[0104a02] 「世尊!」

[0104a03] 「等無間緣所緣緣增上緣有為菩薩摩訶薩?」

[0104a04] 「世尊!」

[0104a04] 「因緣無為菩薩摩訶薩?」

[0104a05] 「世尊!」

[0104a05] 「等無間緣所緣緣增上緣無為菩薩摩訶薩?」

[0104a07] 「世尊!」

[0104a07] 「因緣有漏菩薩摩訶薩?」

[0104a08] 「世尊!」

[0104a08] 「等無間緣所緣緣增上緣有漏菩薩摩訶薩?」

[0104a09] 「世尊!」

[0104a09] 「因緣無漏菩薩摩訶薩?」

[0104a10] 「世尊!」

[0104a10] 「等無間緣所緣緣增上緣無漏菩薩摩訶薩?」

[0104a12] 「世尊!」

[0104a12] 「因緣生菩薩摩訶薩?」

[0104a13] 「世尊!」

[0104a13] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0104a14] 「世尊!」

[0104a14] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0104a15] 「世尊!」

[0104a15] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0104a17] 「世尊!」

[0104a17] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0104a18] 「世尊!」

[0104a18] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0104a19] 「世尊!」

[0104a19] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0104a20] 「世尊!」

[0104a20] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0104a22] 「世尊!」

[0104a22] 「因緣有罪菩薩摩訶薩?」

[0104a23] 「世尊!」

[0104a23] 「等無間緣所緣緣增上緣有罪菩薩摩訶薩?」

[0104a24] 「世尊!」

[0104a24] 「因緣無罪菩薩摩訶薩?」

[0104a25] 「世尊!」

[0104a25] 「等無間緣所緣緣增上緣無罪菩薩摩訶薩?」

[0104a27] 「世尊!」

[0104a27] 「因緣煩惱菩薩摩訶薩?」

[0104a28] 「世尊!」

[0104a28] 「等無間緣所緣緣增上緣煩惱菩薩摩訶薩?」

[0104a29] 「世尊!」

[0104b01] 「因緣煩惱菩薩摩訶薩?」

[0104b02] 「世尊!」

[0104b02] 「等無間緣所緣緣增上緣煩惱菩薩摩訶薩?」

[0104b03] 「世尊!」

[0104b03] 「因緣世間菩薩摩訶薩?」

[0104b04] 「世尊!」

[0104b04] 「等無間緣所緣緣增上緣世間菩薩摩訶薩?」

[0104b06] 「世尊!」

[0104b06] 「因緣出世間菩薩摩訶薩?」

[0104b07] 「世尊!」

[0104b07] 「等無間緣所緣緣增上緣出世間菩薩摩訶薩?」

[0104b08] 「世尊!」

[0104b09] 「因緣雜染菩薩摩訶薩?」

[0104b09] 「世尊!」

[0104b10] 「等無間緣所緣緣增上緣雜染菩薩摩訶薩?」

[0104b11] 「世尊!」

[0104b11] 「因緣清淨菩薩摩訶薩?」

[0104b12] 「世尊!」

[0104b12] 「等無間緣所緣緣增上緣清淨菩薩摩訶薩?」

[0104b14] 「世尊!」

[0104b14] 「因緣生死菩薩摩訶薩?」

[0104b15] 「世尊!」

[0104b15] 「等無間緣所緣緣增上緣生死菩薩摩訶薩?」

[0104b16] 「世尊!」

[0104b16] 「因緣涅槃菩薩摩訶薩?」

[0104b17] 「世尊!」

[0104b18] 「等無間緣所緣緣增上緣涅槃菩薩摩訶薩?」

[0104b19] 「世尊!」

[0104b19] 「因緣在內菩薩摩訶薩?」

[0104b20] 「世尊!」

[0104b20] 「等無間緣所緣緣增上緣在內菩薩摩訶薩?」

[0104b22] 「世尊!」

[0104b22] 「因緣在外菩薩摩訶薩?」

[0104b23] 「世尊!」

[0104b23] 「等無間緣所緣緣增上緣在外菩薩摩訶薩?」

[0104b24] 「世尊!」

[0104b24] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0104b25] 「世尊!」

[0104b25] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0104b27] 「世尊!」

[0104b27] 「因緣菩薩摩訶薩?」

[0104b28] 「世尊!」

[0104b28] 「等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0104b29] 「世尊!」

[0104c01] 「因緣不可得菩薩摩訶薩?」

[0104c01] 「世尊!」

[0104c02] 「等無間緣所緣緣增上緣不可得菩薩摩訶薩?」

[0104c03] 「世尊!」

[0104c04] 「復次善現菩薩摩訶薩云何所生菩薩摩訶薩?」

[0104c05] 「世尊!」

[0104c06] 「所生法常菩薩摩訶薩?」

[0104c06] 「世尊!」

[0104c07] 「所生無常菩薩摩訶薩?」

[0104c08] 「世尊!」

[0104c08] 「所生法樂菩薩摩訶薩?」

[0104c09] 「世尊!」

[0104c09] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0104c10] 「世尊!」

[0104c10] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0104c11] 「世尊!」

[0104c11] 「所生法無我菩薩摩訶薩?」

[0104c12] 「世尊!」

[0104c12] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0104c13] 「世尊!」

[0104c13] 「所生不淨菩薩摩訶薩?」

[0104c14] 「世尊!」

[0104c15] 「所生法空菩薩摩訶薩?」

[0104c16] 「世尊!」

[0104c16] 「所生不空菩薩摩訶薩?」

[0104c17] 「世尊!」

[0104c17] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0104c18] 「世尊!」

[0104c18] 「所生無相菩薩摩訶薩?」

[0104c19] 「世尊!」

[0104c19] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0104c20] 「世尊!」

[0104c20] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0104c21] 「世尊!」

[0104c22] 「所生寂靜菩薩摩訶薩?」

[0104c23] 「世尊!」

[0104c23] 「所生寂靜菩薩摩訶薩?」

[0104c24] 「世尊!」

[0104c24] 「所生法遠菩薩摩訶薩?」

[0104c25] 「世尊!」

[0104c25] 「所生不遠菩薩摩訶薩?」

[0104c26] 「世尊!」

[0104c26] 「所生有為菩薩摩訶薩?」

[0104c27] 「世尊!」

[0104c28] 「所生無為菩薩摩訶薩?」

[0104c29] 「世尊!」

[0104c29] 「所生有漏菩薩摩訶薩?」

[0105a01] 「世尊!」

[0105a01] 「所生無漏菩薩摩訶薩?」

[0105a02] 「世尊!」

[0105a02] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0105a03] 「世尊!」

[0105a03] 「所生法滅菩薩摩訶薩?」

[0105a04] 「世尊!」

[0105a04] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0105a05] 「世尊!」

[0105a06] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0105a06] 「世尊!」

[0105a07] 「所生有罪菩薩摩訶薩?」

[0105a08] 「世尊!」

[0105a08] 「所生無罪菩薩摩訶薩?」

[0105a09] 「世尊!」

[0105a09] 「所生煩惱菩薩摩訶薩?」

[0105a10] 「世尊!」

[0105a10] 「所生煩惱菩薩摩訶薩?」

[0105a11] 「世尊!」

[0105a12] 「所生世間菩薩摩訶薩?」

[0105a12] 「世尊!」

[0105a13] 「所生出世間菩薩摩訶薩?」

[0105a14] 「世尊!」

[0105a14] 「所生雜染菩薩摩訶薩?」

[0105a15] 「世尊!」

[0105a15] 「所生清淨菩薩摩訶薩?」

[0105a16] 「世尊!」

[0105a16] 「所生法屬生死菩薩摩訶薩?」

[0105a17] 「世尊!」

[0105a18] 「所生法屬涅槃菩薩摩訶薩?」

[0105a19] 「世尊!」

[0105a19] 「所生在內菩薩摩訶薩?」

[0105a20] 「世尊!」

[0105a20] 「所生在外菩薩摩訶薩?」

[0105a21] 「世尊!」

[0105a21] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0105a22] 「世尊!」

[0105a22] 「所生菩薩摩訶薩?」

[0105a23] 「世尊!」

[0105a24] 「所生不可得菩薩摩訶薩?」

[0105a25] 「世尊!」

[0105a26] 「復次善現菩薩摩訶薩云何無明菩薩摩訶薩?」

[0105a27] 「世尊!」

[0105a27] 「即行名色六處老死菩薩摩訶薩?」

[0105a29] 「世尊!」

[0105a29] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b01] 「世尊!」

[0105b01] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b02] 「世尊!」

[0105b02] 「無明無常菩薩摩訶薩?」

[0105b03] 「世尊!」

[0105b03] 「即行乃至老死無常菩薩摩訶薩?」

[0105b04] 「世尊!」

[0105b04] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b05] 「世尊!」

[0105b05] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b06] 「世尊!」

[0105b07] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b07] 「世尊!」

[0105b08] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b09] 「世尊!」

[0105b09] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b10] 「世尊!」

[0105b10] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b11] 「世尊!」

[0105b11] 「無明無我菩薩摩訶薩?」

[0105b12] 「世尊!」

[0105b12] 「即行乃至老死無我菩薩摩訶薩?」

[0105b13] 「世尊!」

[0105b13] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b14] 「世尊!」

[0105b14] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b15] 「世尊!」

[0105b15] 「無明不淨菩薩摩訶薩?」

[0105b16] 「世尊!」

[0105b17] 「即行乃至老死不淨菩薩摩訶薩?」

[0105b18] 「世尊!」

[0105b18] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b19] 「世尊!」

[0105b19] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b20] 「世尊!」

[0105b20] 「無明不空菩薩摩訶薩?」

[0105b21] 「世尊!」

[0105b21] 「即行乃至老死不空菩薩摩訶薩?」

[0105b22] 「世尊!」

[0105b22] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b23] 「世尊!」

[0105b23] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b24] 「世尊!」

[0105b25] 「無明無相菩薩摩訶薩?」

[0105b25] 「世尊!」

[0105b26] 「即行乃至老死無相菩薩摩訶薩?」

[0105b27] 「世尊!」

[0105b27] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105b28] 「世尊!」

[0105b28] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105b29] 「世尊!」

[0105b29] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105c01] 「世尊!」

[0105c01] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105c02] 「世尊!」

[0105c02] 「無明寂靜菩薩摩訶薩?」

[0105c03] 「世尊!」

[0105c03] 「即行乃至老死寂靜菩薩摩訶薩?」

[0105c04] 「世尊!」

[0105c05] 「無明寂靜菩薩摩訶薩?」

[0105c06] 「世尊!」

[0105c06] 「即行乃至老死寂靜菩薩摩訶薩?」

[0105c07] 「世尊!」

[0105c07] 「無明遠離菩薩摩訶薩?」

[0105c08] 「世尊!」

[0105c08] 「即行乃至老死遠離菩薩摩訶薩?」

[0105c09] 「世尊!」

[0105c09] 「無明不遠菩薩摩訶薩?」

[0105c10] 「世尊!」

[0105c11] 「即行乃至老死不遠菩薩摩訶薩?」

[0105c12] 「世尊!」

[0105c12] 「無明有為菩薩摩訶薩?」

[0105c13] 「世尊!」

[0105c13] 「即行乃至老死有為菩薩摩訶薩?」

[0105c14] 「世尊!」

[0105c14] 「無明無為菩薩摩訶薩?」

[0105c15] 「世尊!」

[0105c15] 「即行乃至老死無為菩薩摩訶薩?」

[0105c16] 「世尊!」

[0105c16] 「無明有漏菩薩摩訶薩?」

[0105c17] 「世尊!」

[0105c17] 「即行乃至老死有漏菩薩摩訶薩?」

[0105c18] 「世尊!」

[0105c19] 「無明無漏菩薩摩訶薩?」

[0105c20] 「世尊!」

[0105c20] 「即行乃至老死無漏菩薩摩訶薩?」

[0105c21] 「世尊!」

[0105c21] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105c22] 「世尊!」

[0105c22] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105c23] 「世尊!」

[0105c23] 「無明滅菩薩摩訶薩?」

[0105c24] 「世尊!」

[0105c24] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105c25] 「世尊!」

[0105c25] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105c26] 「世尊!」

[0105c26] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0105c27] 「世尊!」

[0105c28] 「無明菩薩摩訶薩?」

[0105c28] 「世尊!」

[0105c29] 「即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0106a01] 「世尊!」

[0106a01] 「無明有罪菩薩摩訶薩?」

[0106a02] 「世尊!」

[0106a02] 「即行乃至老死有罪菩薩摩訶薩?」

[0106a03] 「世尊!」

[0106a03] 「無明無罪菩薩摩訶薩?」

[0106a04] 「世尊!」

[0106a04] 「即行乃至老死無罪菩薩摩訶薩?」

[0106a05] 「世尊!」

[0106a05] 「無明煩惱菩薩摩訶薩?」

[0106a06] 「世尊!」

[0106a07] 「即行乃至老死煩惱菩薩摩訶薩?」

[0106a08] 「世尊!」

[0106a08] 「無明煩惱菩薩摩訶薩?」

[0106a09] 「世尊!」

[0106a09] 「即行乃至老死煩惱菩薩摩訶薩?」

[0106a10] 「世尊!」

[0106a10] 「無明世間菩薩摩訶薩?」

[0106a11] 「世尊!」

[0106a11] 「即行乃至老死世間菩薩摩訶薩?」

[0106a12] 「世尊!」

[0106a13] 「無明出世間菩薩摩訶薩?」

[0106a13] 「世尊!」

[0106a14] 「即行乃至老死出世間菩薩摩訶薩?」

[0106a15] 「世尊!」

[0106a15] 「無明雜染菩薩摩訶薩?」

[0106a16] 「世尊!」

[0106a16] 「即行乃至老死雜染菩薩摩訶薩?」

[0106a17] 「世尊!」

[0106a17] 「無明清淨菩薩摩訶薩?」

[0106a18] 「世尊!」

[0106a18] 「即行乃至老死清淨菩薩摩訶薩?」

[0106a19] 「世尊!」

[0106a20] 「無明生死菩薩摩訶薩?」

[0106a20] 「世尊!」

[0106a21] 「即行乃至老死生死菩薩摩訶薩?」

[0106a22] 「世尊!」

[0106a22] 「無明涅槃菩薩摩訶薩?」

[0106a23] 「世尊!」

[0106a23] 「即行乃至老死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0106a24] 「世尊!」

[0106a24] 「無明在內菩薩摩訶薩?」

[0106a25] 「世尊!」

[0106a25] 「即行乃至老死在內菩薩摩訶薩?」

[0106a26] 「世尊!」

[0106a27] 「