Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 22

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十二
[0120a19] 「復次善現菩薩摩訶薩云何佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120a20] 「世尊!」

[0120a20] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120a22] 「世尊!」

[0120a22] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120a23] 「世尊!」

[0120a23] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120a25] 「世尊!」

[0120a25] 「佛十力無常增語菩薩摩訶薩?」

[0120a26] 「世尊!」

[0120a26] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語菩薩摩訶薩?」

[0120a27] 「世尊!」

[0120a28] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120a29] 「世尊!」

[0120a29] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120b01] 「世尊!」

[0120b01] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120b02] 「世尊!」

[0120b03] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120b04] 「世尊!」

[0120b04] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120b05] 「世尊!」

[0120b05] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120b07] 「世尊!」

[0120b07] 「佛十力無我增語菩薩摩訶薩?」

[0120b08] 「世尊!」

[0120b08] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法無我增語菩薩摩訶薩?」

[0120b10] 「世尊!」

[0120b10] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120b11] 「世尊!」

[0120b11] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120b12] 「世尊!」

[0120b13] 「佛十力不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0120b13] 「世尊!」

[0120b14] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0120b15] 「世尊!」

[0120b15] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120b16] 「世尊!」

[0120b16] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120b18] 「世尊!」

[0120b18] 「佛十力不空增語菩薩摩訶薩?」

[0120b19] 「世尊!」

[0120b19] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增語菩薩摩訶薩?」

[0120b21] 「世尊!」

[0120b21] 「佛十力有相增語菩薩摩訶薩?」

[0120b22] 「世尊!」

[0120b22] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法有相增語菩薩摩訶薩?」

[0120b24] 「世尊!」

[0120b24] 「佛十力無相增語菩薩摩訶薩?」

[0120b25] 「世尊!」

[0120b25] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法無相增語菩薩摩訶薩?」

[0120b26] 「世尊!」

[0120b27] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120b28] 「世尊!」

[0120b28] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120b29] 「世尊!」

[0120c01] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120c01] 「世尊!」

[0120c02] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120c03] 「世尊!」

[0120c03] 「佛十力寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0120c04] 「世尊!」

[0120c05] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0120c06] 「世尊!」

[0120c06] 「佛十力寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0120c07] 「世尊!」

[0120c08] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0120c09] 「世尊!」

[0120c09] 「佛十力遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0120c10] 「世尊!」

[0120c10] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0120c12] 「世尊!」

[0120c12] 「佛十力不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0120c13] 「世尊!」

[0120c13] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0120c15] 「世尊!」

[0120c15] 「佛十力有為增語菩薩摩訶薩?」

[0120c16] 「世尊!」

[0120c16] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法有為增語菩薩摩訶薩?」

[0120c18] 「世尊!」

[0120c18] 「佛十力無為增語菩薩摩訶薩?」

[0120c19] 「世尊!」

[0120c19] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法無為增語菩薩摩訶薩?」

[0120c21] 「世尊!」

[0120c21] 「佛十力有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0120c22] 「世尊!」

[0120c22] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0120c23] 「世尊!」

[0120c24] 「佛十力無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0120c25] 「世尊!」

[0120c25] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0120c26] 「世尊!」

[0120c27] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0120c27] 「世尊!」

[0120c28] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0120c29] 「世尊!」

[0120c29] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0121a01] 「世尊!」

[0121a01] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0121a03] 「世尊!」

[0121a03] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0121a04] 「世尊!」

[0121a04] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0121a06] 「世尊!」

[0121a06] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0121a07] 「世尊!」

[0121a07] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0121a08] 「世尊!」

[0121a09] 「佛十力有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0121a10] 「世尊!」

[0121a10] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0121a11] 「世尊!」

[0121a12] 「佛十力無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0121a12] 「世尊!」

[0121a13] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0121a14] 「世尊!」

[0121a14] 「佛十力煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0121a15] 「世尊!」

[0121a16] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0121a17] 「世尊!」

[0121a17] 「佛十力煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0121a18] 「世尊!」

[0121a19] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0121a20] 「世尊!」

[0121a20] 「佛十力世間增語菩薩摩訶薩?」

[0121a21] 「世尊!」

[0121a22] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法世間增語菩薩摩訶薩?」

[0121a23] 「世尊!」

[0121a23] 「佛十力出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0121a24] 「世尊!」

[0121a24] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0121a26] 「世尊!」

[0121a26] 「佛十力雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0121a27] 「世尊!」

[0121a27] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0121a29] 「世尊!」

[0121a29] 「佛十力清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0121b01] 「世尊!」

[0121b01] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0121b03] 「世尊!」

[0121b03] 「佛十力生死增語菩薩摩訶薩?」

[0121b04] 「世尊!」

[0121b04] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法生死增語菩薩摩訶薩?」

[0121b06] 「世尊!」

[0121b06] 「佛十力涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0121b07] 「世尊!」

[0121b07] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0121b09] 「世尊!」

[0121b09] 「佛十力在內增語菩薩摩訶薩?」

[0121b10] 「世尊!」

[0121b10] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法在內增語菩薩摩訶薩?」

[0121b11] 「世尊!」

[0121b12] 「佛十力在外增語菩薩摩訶薩?」

[0121b13] 「世尊!」

[0121b13] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法在外增語菩薩摩訶薩?」

[0121b14] 「世尊!」

[0121b15] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0121b16] 「世尊!」

[0121b16] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0121b17] 「世尊!」

[0121b18] 「佛十力增語菩薩摩訶薩?」

[0121b18] 「世尊!」

[0121b19] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法增語菩薩摩訶薩?」

[0121b20] 「世尊!」

[0121b21] 「佛十力不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0121b21] 「世尊!」

[0121b22] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0121b23] 「世尊!」

[0121b25] 「復次善現菩薩摩訶薩云何大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121b26] 「世尊!」

[0121b26] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121b27] 「世尊!」

[0121b28] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121b28] 「世尊!」

[0121b29] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c01] 「世尊!」

[0121c01] 「大慈無常增語菩薩摩訶薩?」

[0121c02] 「世尊!」

[0121c02] 「大悲大喜無常增語菩薩摩訶薩?」

[0121c03] 「世尊!」

[0121c03] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c04] 「世尊!」

[0121c04] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c05] 「世尊!」

[0121c05] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c06] 「世尊!」

[0121c06] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c07] 「世尊!」

[0121c08] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c08] 「世尊!」

[0121c09] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c10] 「世尊!」

[0121c10] 「大慈無我增語菩薩摩訶薩?」

[0121c11] 「世尊!」

[0121c11] 「大悲大喜無我增語菩薩摩訶薩?」

[0121c12] 「世尊!」

[0121c12] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c13] 「世尊!」

[0121c13] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c14] 「世尊!」

[0121c14] 「大慈不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0121c15] 「世尊!」

[0121c15] 「大悲大喜不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0121c17] 「世尊!」

[0121c17] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c18] 「世尊!」

[0121c18] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c19] 「世尊!」

[0121c19] 「大慈不空增語菩薩摩訶薩?」

[0121c20] 「世尊!」

[0121c20] 「大悲大喜不空增語菩薩摩訶薩?」

[0121c21] 「世尊!」

[0121c21] 「大慈有相增語菩薩摩訶薩?」

[0121c22] 「世尊!」

[0121c22] 「大悲大喜有相增語菩薩摩訶薩?」

[0121c23] 「世尊!」

[0121c24] 「大慈無相增語菩薩摩訶薩?」

[0121c25] 「世尊!」

[0121c25] 「大悲大喜無相增語菩薩摩訶薩?」

[0121c26] 「世尊!」

[0121c26] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c27] 「世尊!」

[0121c27] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0121c28] 「世尊!」

[0121c28] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0121c29] 「世尊!」

[0121c29] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a02] 「世尊!」

[0122a02] 「大慈寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a03] 「世尊!」

[0122a03] 「大悲大喜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a04] 「世尊!」

[0122a04] 「大慈寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a05] 「世尊!」

[0122a05] 「大悲大喜寂靜增語菩薩摩訶薩

[0122a06] 「世尊!」

[0122a07] 「大慈遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0122a07] 「世尊!」

[0122a08] 「大悲大喜遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0122a09] 「世尊!」

[0122a09] 「大慈不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0122a10] 「世尊!」

[0122a10] 「大悲大喜不遠增語菩薩摩訶薩

[0122a11] 「世尊!」

[0122a11] 「大慈有為增語菩薩摩訶薩?」

[0122a12] 「世尊!」

[0122a12] 「大悲大喜有為增語菩薩摩訶薩?」

[0122a14] 「世尊!」

[0122a14] 「大慈無為增語菩薩摩訶薩?」

[0122a15] 「世尊!」

[0122a15] 「大悲大喜無為增語菩薩摩訶薩?」

[0122a16] 「世尊!」

[0122a16] 「大慈有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0122a17] 「世尊!」

[0122a17] 「大悲大喜有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0122a18] 「世尊!」

[0122a18] 「大慈無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0122a19] 「世尊!」

[0122a20] 「大悲大喜無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0122a21] 「世尊!」

[0122a21] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0122a22] 「世尊!」

[0122a22] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a23] 「世尊!」

[0122a23] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0122a24] 「世尊!」

[0122a24] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a25] 「世尊!」

[0122a25] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0122a26] 「世尊!」

[0122a26] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0122a27] 「世尊!」

[0122a28] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0122a28] 「世尊!」

[0122a29] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0122b01] 「世尊!」

[0122b01] 「大慈有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0122b02] 「世尊!」

[0122b02] 「大悲大喜有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0122b03] 「世尊!」

[0122b03] 「大慈無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0122b04] 「世尊!」

[0122b04] 「大悲大喜無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0122b05] 「世尊!」

[0122b06] 「大慈煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0122b06] 「世尊!」

[0122b07] 「大悲大喜煩惱增語菩薩摩訶薩

[0122b08] 「世尊!」

[0122b08] 「大慈煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0122b09] 「世尊!」

[0122b09] 「大悲大喜煩惱增語菩薩摩訶薩

[0122b10] 「世尊!」

[0122b11] 「大慈世間增語菩薩摩訶薩?」

[0122b11] 「世尊!」

[0122b12] 「大悲大喜世間增語菩薩摩訶薩?」

[0122b13] 「世尊!」

[0122b13] 「大慈出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0122b14] 「世尊!」

[0122b14] 「大悲大喜出世間增語菩薩摩訶薩

[0122b15] 「世尊!」

[0122b15] 「大慈雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0122b16] 「世尊!」

[0122b16] 「大悲大喜雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0122b17] 「世尊!」

[0122b18] 「大慈清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0122b19] 「世尊!」

[0122b19] 「大悲大喜清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0122b20] 「世尊!」

[0122b20] 「大慈生死增語菩薩摩訶薩?」

[0122b21] 「世尊!」

[0122b21] 「大悲大喜生死增語菩薩摩訶薩

[0122b22] 「世尊!」

[0122b23] 「大慈涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0122b23] 「世尊!」

[0122b24] 「大悲大喜涅槃增語菩薩摩訶薩

[0122b25] 「世尊!」

[0122b25] 「大慈在內增語菩薩摩訶薩?」

[0122b26] 「世尊!」

[0122b26] 「大悲大喜在內增語菩薩摩訶薩?」

[0122b27] 「世尊!」

[0122b27] 「大慈在外增語菩薩摩訶薩?」

[0122b28] 「世尊!」

[0122b28] 「大悲大喜在外增語菩薩摩訶薩?」

[0122b29] 「世尊!」

[0122c01] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0122c02] 「世尊!」

[0122c02] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩

[0122c03] 「世尊!」

[0122c03] 「大慈增語菩薩摩訶薩?」

[0122c04] 「世尊!」

[0122c04] 「大悲大喜增語菩薩摩訶薩?」

[0122c05] 「世尊!」

[0122c06] 「大慈不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0122c06] 「世尊!」

[0122c07] 「大悲大喜不可得增語菩薩摩訶薩

[0122c08] 「世尊!」

[0122c09] 「復次善現菩薩摩訶薩云何三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0122c10] 「世尊!」

[0122c11] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0122c11] 「世尊!」

[0122c12] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0122c13] 「世尊!」

[0122c13] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0122c14] 「世尊!」

[0122c14] 「三十二大士相無常增語菩薩摩訶薩?」

[0122c15] 「世尊!」

[0122c15] 「八十隨好無常增語菩薩摩訶薩?」

[0122c16] 「世尊!」

[0122c17] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0122c18] 「世尊!」

[0122c18] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0122c19] 「世尊!」

[0122c19] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0122c20] 「世尊!」

[0122c20] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0122c21] 「世尊!」

[0122c21] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0122c22] 「世尊!」

[0122c23] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0122c23] 「世尊!」

[0122c24] 「三十二大士相無我增語菩薩摩訶薩?」

[0122c25] 「世尊!」

[0122c25] 「八十隨好無我增語菩薩摩訶薩?」

[0122c26] 「世尊!」

[0122c26] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0122c27] 「世尊!」

[0122c27] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0122c28] 「世尊!」

[0122c28] 「三十二大士相不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0123a01] 「世尊!」

[0123a01] 「八十隨好不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0123a02] 「世尊!」

[0123a02] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a03] 「世尊!」

[0123a03] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123a04] 「世尊!」

[0123a04] 「三十二大士相不空增語菩薩摩訶薩?」

[0123a05] 「世尊!」

[0123a06] 「八十隨好不空增語菩薩摩訶薩?」

[0123a07] 「世尊!」

[0123a07] 「三十二大士相有相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a08] 「世尊!」

[0123a08] 「八十隨好有相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a09] 「世尊!」

[0123a09] 「三十二大士相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a10] 「世尊!」

[0123a11] 「八十隨好無相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a11] 「世尊!」

[0123a12] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a13] 「世尊!」

[0123a13] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123a14] 「世尊!」

[0123a14] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123a15] 「世尊!」

[0123a15] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123a16] 「世尊!」

[0123a17] 「三十二大士相寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0123a18] 「世尊!」

[0123a18] 「八十隨好寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0123a19] 「世尊!」

[0123a19] 「三十二大士相寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0123a20] 「世尊!」

[0123a20] 「八十隨好寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0123a21] 「世尊!」

[0123a22] 「三十二大士相遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0123a23] 「世尊!」

[0123a23] 「八十隨好遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0123a24] 「世尊!」

[0123a24] 「三十二大士相不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0123a25] 「世尊!」

[0123a26] 「八十隨好不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0123a27] 「世尊!」

[0123a27] 「三十二大士相有為增語菩薩摩訶薩?」

[0123a28] 「世尊!」

[0123a28] 「八十隨好有為增語菩薩摩訶薩?」

[0123a29] 「世尊!」

[0123a29] 「三十二大士相無為增語菩薩摩訶薩?」

[0123b01] 「世尊!」

[0123b02] 「八十隨好無為增語菩薩摩訶薩?」

[0123b02] 「世尊!」

[0123b03] 「三十二大士相有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0123b04] 「世尊!」

[0123b04] 「八十隨好有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0123b05] 「世尊!」

[0123b05] 「三十二大士相無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0123b06] 「世尊!」

[0123b06] 「八十隨好無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0123b07] 「世尊!」

[0123b08] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123b09] 「世尊!」

[0123b09] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123b10] 「世尊!」

[0123b10] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123b11] 「世尊!」

[0123b11] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123b12] 「世尊!」

[0123b12] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123b13] 「世尊!」

[0123b14] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123b14] 「世尊!」

[0123b15] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123b16] 「世尊!」

[0123b16] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123b17] 「世尊!」

[0123b17] 「三十二大士相有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0123b18] 「世尊!」

[0123b18] 「八十隨好有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0123b19] 「世尊!」

[0123b20] 「三十二大士相無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0123b21] 「世尊!」

[0123b21] 「八十隨好無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0123b22] 「世尊!」

[0123b22] 「三十二大士相煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0123b23] 「世尊!」

[0123b23] 「八十隨好煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0123b24] 「世尊!」

[0123b25] 「三十二大士相煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0123b26] 「世尊!」

[0123b26] 「八十隨好煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0123b27] 「世尊!」

[0123b27] 「三十二大士相世間增語菩薩摩訶薩?」

[0123b28] 「世尊!」

[0123b29] 「八十隨好世間增語菩薩摩訶薩?」

[0123c01] 「世尊!」

[0123c01] 「三十二大士相出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0123c02] 「世尊!」

[0123c02] 「八十隨好出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0123c03] 「世尊!」

[0123c03] 「三十二大士相雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0123c04] 「世尊!」

[0123c05] 「八十隨好雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0123c06] 「世尊!」

[0123c06] 「三十二大士相清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0123c07] 「世尊!」

[0123c07] 「八十隨好清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0123c08] 「世尊!」

[0123c08] 「三十二大士相生死增語菩薩摩訶薩?」

[0123c09] 「世尊!」

[0123c10] 「八十隨好生死增語菩薩摩訶薩?」

[0123c11] 「世尊!」

[0123c11] 「三十二大士相涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0123c12] 「世尊!」

[0123c12] 「八十隨好涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0123c13] 「世尊!」

[0123c14] 「三十二大士相在內增語菩薩摩訶薩?」

[0123c15] 「世尊!」

[0123c15] 「八十隨好在內增語菩薩摩訶薩?」

[0123c16] 「世尊!」

[0123c16] 「三十二大士相在外增語菩薩摩訶薩?」

[0123c17] 「世尊!」

[0123c17] 「八十隨好在外增語菩薩摩訶薩?」

[0123c18] 「世尊!」

[0123c18] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123c20] 「世尊!」

[0123c20] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123c21] 「世尊!」

[0123c21] 「三十二大士相增語菩薩摩訶薩?」

[0123c22] 「世尊!」

[0123c22] 「八十隨好增語菩薩摩訶薩?」

[0123c23] 「世尊!」

[0123c24] 「三十二大士相不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0123c25] 「世尊!」

[0123c25] 「八十隨好不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0123c26] 「世尊!」

[0123c27] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0123c28] 「世尊!」

[0123c29] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0123c29] 「世尊!」

[0124a01] 「法常增語菩薩摩訶薩?」

[0124a01] 「世尊!」

[0124a02] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124a03] 「世尊!」

[0124a03] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0124a04] 「世尊!」

[0124a04] 「住捨無常增語菩薩摩訶薩?」

[0124a05] 「世尊!」

[0124a05] 「法樂增語菩薩摩訶薩?」

[0124a06] 「世尊!」

[0124a06] 「住捨性樂增語菩薩摩訶薩?」

[0124a07] 「世尊!」

[0124a07] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124a08] 「世尊!」

[0124a09] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124a09] 「世尊!」

[0124a10] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124a11] 「世尊!」

[0124a11] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124a12] 「世尊!」

[0124a12] 「法無我增語菩薩摩訶薩?」

[0124a13] 「世尊!」

[0124a13] 「住捨無我增語菩薩摩訶薩?」

[0124a14] 「世尊!」

[0124a14] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124a15] 「世尊!」

[0124a15] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124a16] 「世尊!」

[0124a17] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0124a17] 「世尊!」

[0124a18] 「住捨不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0124a19] 「世尊!」

[0124a19] 「法空增語菩薩摩訶薩?」

[0124a20] 「世尊!」

[0124a20] 「住捨性空增語菩薩摩訶薩?」

[0124a21] 「世尊!」

[0124a21] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0124a22] 「世尊!」

[0124a22] 「住捨不空增語菩薩摩訶薩?」

[0124a23] 「世尊!」

[0124a23] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0124a24] 「世尊!」

[0124a25] 「住捨有相增語菩薩摩訶薩?」

[0124a26] 「世尊!」

[0124a26] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0124a27] 「世尊!」

[0124a27] 「住捨無相增語菩薩摩訶薩?」

[0124a28] 「世尊!」

[0124a28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124a29] 「世尊!」

[0124a29] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124b01] 「世尊!」

[0124b02] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124b03] 「世尊!」

[0124b03] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124b04] 「世尊!」

[0124b04] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0124b05] 「世尊!」

[0124b05] 「住捨寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0124b06] 「世尊!」

[0124b06] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0124b07] 「世尊!」

[0124b08] 「住捨寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0124b09] 「世尊!」

[0124b09] 「法遠增語菩薩摩訶薩?」

[0124b10] 「世尊!」

[0124b10] 「住捨遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0124b11] 「世尊!」

[0124b11] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0124b12] 「世尊!」

[0124b12] 「住捨不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0124b13] 「世尊!」

[0124b14] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0124b15] 「世尊!」

[0124b15] 「住捨有為增語菩薩摩訶薩?」

[0124b16] 「世尊!」

[0124b16] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0124b17] 「世尊!」

[0124b17] 「住捨無為增語菩薩摩訶薩?」

[0124b18] 「世尊!」

[0124b18] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0124b19] 「世尊!」

[0124b20] 「住捨有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0124b20] 「世尊!」

[0124b21] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0124b22] 「世尊!」

[0124b22] 「住捨無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0124b23] 「世尊!」

[0124b23] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124b24] 「世尊!」

[0124b24] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124b25] 「世尊!」

[0124b25] 「法滅增語菩薩摩訶薩?」

[0124b26] 「世尊!」

[0124b26] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124b27] 「世尊!」

[0124b28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124b28] 「世尊!」

[0124b29] 「住捨性善增語菩薩摩訶薩?」

[0124c01] 「世尊!」

[0124c01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0124c02] 「世尊!」

[0124c02] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0124c03] 「世尊!」

[0124c03] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0124c04] 「世尊!」

[0124c04] 「住捨有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0124c05] 「世尊!」

[0124c06] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0124c06] 「世尊!」

[0124c07] 「住捨無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0124c08] 「世尊!」

[0124c08] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0124c09] 「世尊!」

[0124c09] 「住捨煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0124c10] 「世尊!」

[0124c10] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0124c11] 「世尊!」

[0124c12] 「住捨煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0124c13] 「世尊!」

[0124c13] 「世間增語菩薩摩訶薩?」

[0124c14] 「世尊!」

[0124c14] 「住捨世間增語菩薩摩訶薩?」

[0124c15] 「世尊!」

[0124c15] 「出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0124c16] 「世尊!」

[0124c16] 「住捨出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0124c17] 「世尊!」

[0124c18] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0124c19] 「世尊!」

[0124c19] 「住捨雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0124c20] 「世尊!」

[0124c20] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0124c21] 「世尊!」

[0124c21] 「住捨清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0124c22] 「世尊!」

[0124c22] 「法屬生死增語菩薩摩訶薩?」

[0124c23] 「世尊!」

[0124c24] 「住捨生死增語菩薩摩訶薩?」

[0124c25] 「世尊!」

[0124c25] 「法屬涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0124c26] 「世尊!」

[0124c26] 「住捨涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0124c27] 「世尊!」

[0124c27] 「在內增語菩薩摩訶薩?」

[0124c28] 「世尊!」

[0124c28] 「住捨在內增語菩薩摩訶薩?」

[0124c29] 「世尊!」

[0125a01] 「在外增語菩薩摩訶薩?」

[0125a02] 「世尊!」

[0125a02] 「住捨在外增語菩薩摩訶薩?」

[0125a03] 「世尊!」

[0125a03] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0125a04] 「世尊!」

[0125a04] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0125a05] 「世尊!」

[0125a05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0125a06] 「世尊!」

[0125a07] 「住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0125a08] 「世尊!」

[0125a08] 「不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0125a09] 「世尊!」

[0125a09] 「住捨不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0125a10] 「世尊!」

[0125a11] 「復次善現菩薩摩訶薩云何一切智增語菩薩摩訶薩?」

[0125a12] 「世尊!」

[0125a12] 「一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0125a13] 「世尊!」

[0125a14] 「一切智增語菩薩摩訶薩?」

[0125a15] 「世尊!」

[0125a15] 「一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0125a16] 「世尊!」

[0125a16] 「