Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 25

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十五
[0136c09] 「善現眼界有為無為增語菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0136c11] 「世尊眼界有為無為有為無為畢竟不可得非有眼界有為無為增語有為無為增語增語非有如何可言眼界有為無為增語菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0136c17] 「善現眼界有漏無漏增語菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0136c20] 「世尊眼界有漏無漏有漏無漏畢竟不可得非有眼界有漏無漏增語有漏無漏增語增語非有如何可言眼界有漏無漏增語菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0136c26] 「善現眼界增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0136c28] 「世尊眼界生滅生滅畢竟不可得非有眼界生滅增語生滅增語增語非有如何可言眼界增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0137a05] 「善現眼界若非增語菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩?」

[0137a07] 「世尊眼界畢竟不可得非有眼界增語增語增語非有如何可言眼界若非增語菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩

[0137a13] 「善現眼界有罪無罪增語菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0137a16] 「世尊眼界有罪無罪有罪無罪畢竟不可得非有眼界有罪無罪增語有罪無罪增語增語非有如何可言眼界有罪無罪增語菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0137a21] 「善現眼界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0137a24] 「世尊眼界煩惱煩惱煩惱煩惱畢竟不可得非有眼界煩惱煩惱增語煩惱煩惱增語增語非有如何可言眼界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0137b02] 「善現眼界世間出世間增語菩薩摩訶薩世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0137b05] 「世尊眼界世間出世間世間出世間畢竟不可得非有眼界世間出世間增語世間出世間增語增語非有如何可言眼界世間出世間增語菩薩摩訶薩世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0137b11] 「善現眼界雜染清淨增語菩薩摩訶薩雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0137b14] 「世尊眼界雜染清淨雜染清淨畢竟不可得非有眼界雜染清淨增語雜染清淨增語增語非有如何可言眼界雜染清淨增語菩薩摩訶薩雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0137b20] 「善現眼界生死涅槃增語菩薩摩訶薩生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0137b23] 「世尊眼界生死涅槃生死涅槃畢竟不可得非有眼界生死涅槃增語生死涅槃增語增語非有如何可言眼界生死涅槃增語菩薩摩訶薩生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0137c01] 「善現眼界在內在外增語菩薩摩訶薩在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0137c04] 「世尊眼界在內在外在內在外畢竟不可得非有眼界在內在外增語在內在外增語增語非有如何可言眼界在內在外增語菩薩摩訶薩在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0137c11] 「善現眼界不可得增語菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0137c14] 「世尊眼界不可得不可得畢竟不可得非有眼界不可得增語不可得增語增語非有如何可言眼界不可得增語菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0137c20] 「復次善現色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0137c22] 具壽善現答言:「世尊色界法界畢竟不可得非有有色增語法界增語增語非有如何可言色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0137c27] 「善現色界無常增語菩薩摩訶薩法界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0137c29] 「世尊色界無常法界無常畢竟不可得非有有色無常增語法界無常增語增語非有如何可言色界無常增語菩薩摩訶薩法界無常增語菩薩摩訶薩

[0138a06] 「善現色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0138a08] 「世尊色界樂苦法界樂苦畢竟不可得非有有色樂苦增語法界樂苦增語增語非有如何可言色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0138a14] 「善現色界無我增語菩薩摩訶薩法界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0138a16] 「世尊色界無我法界無我畢竟不可得非有有色無我增語法界無我增語增語非有如何可言色界無我增語菩薩摩訶薩法界無我增語菩薩摩訶薩

[0138a22] 「善現色界不淨增語菩薩摩訶薩法界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0138a24] 「世尊色界不淨法界不淨畢竟不可得非有有色不淨增語法界不淨增語增語非有如何可言色界不淨增語菩薩摩訶薩法界不淨增語菩薩摩訶薩

[0138b01] 「善現色界不空增語菩薩摩訶薩法界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0138b04] 「世尊色界不空法界不空畢竟不可得非有有色不空增語法界不空增語增語非有如何可言色界不空增語菩薩摩訶薩法界不空增語菩薩摩訶薩

[0138b09] 「善現色界有相無相增語菩薩摩訶薩法界有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0138b12] 「世尊色界有相無相法界有相無相畢竟不可得非有有色有相無相增語法界有相無相增語增語非有如何可言色界有相無相增語菩薩摩訶薩法界有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0138b18] 「善現色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0138b21] 「世尊色界法界畢竟不可得非有有色增語法界增語增語非有如何可言色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0138b27] 「善現色界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩法界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0138b29] 「世尊色界寂靜寂靜法界寂靜寂靜畢竟不可得非有有色寂靜寂靜增語法界寂靜寂靜增語增語非有如何可言色界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩法界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0138c07] 「善現色界遠離不遠增語菩薩摩訶薩法界遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0138c10] 「世尊色界遠離不遠法界遠離不遠畢竟不可得非有有色遠離不遠增語法界遠離不遠增語增語非有如何可言色界遠離不遠增語菩薩摩訶薩法界遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0138c16] 「善現色界有為無為增語菩薩摩訶薩法界有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0138c18] 「世尊色界有為無為法界有為無為畢竟不可得非有有色有為無為增語法界有為無為增語增語非有如何可言色界有為無為增語菩薩摩訶薩法界有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0138c24] 「善現色界有漏無漏增語菩薩摩訶薩法界有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0138c27] 「世尊色界有漏無漏法界有漏無漏畢竟不可得非有有色有漏無漏增語法界有漏無漏增語增語非有如何可言色界有漏無漏增語菩薩摩訶薩法界有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0139a04] 「善現色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0139a07] 「世尊色界生滅法界生滅畢竟不可得非有有色生滅增語法界生滅增語增語非有如何可言色界增語菩薩摩訶薩法界增語菩薩摩訶薩?」

[0139a12] 「善現色界若非增語菩薩摩訶薩法界若非增語菩薩摩訶薩?」

[0139a15] 「世尊色界法界畢竟不可得非有有色增語法界增語增語非有如何可言色界若非增語菩薩摩訶薩法界若非增語菩薩摩訶薩

[0139a20] 「善現色界有罪無罪增語菩薩摩訶薩法界有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0139a23] 「世尊色界有罪無罪法界有罪無罪畢竟不可得非有有色有罪無罪增語法界有罪無罪增語增語非有如何可言色界有罪無罪增語菩薩摩訶薩法界有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0139a29] 「善現色界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩法界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0139b03] 「世尊色界煩惱煩惱法界煩惱煩惱畢竟不可得非有有色煩惱煩惱增語法界煩惱煩惱增語增語非有如何可言色界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩法界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0139b09] 「善現色界世間出世間增語菩薩摩訶薩法界世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0139b12] 「世尊色界世間出世間法界世間出世間畢竟不可得非有有色世間出世間增語法界世間出世間增語增語非有如何可言色界世間出世間增語菩薩摩訶薩法界世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0139b19] 「善現色界雜染清淨增語菩薩摩訶薩法界雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0139b21] 「世尊色界雜染清淨法界雜染清淨畢竟不可得非有有色雜染清淨增語法界雜染清淨增語增語非有如何可言色界雜染清淨增語菩薩摩訶薩法界雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0139b27] 「善現色界生死涅槃增語菩薩摩訶薩法界生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0139c01] 「世尊色界生死涅槃法界生死涅槃畢竟不可得非有有色生死涅槃增語法界生死涅槃增語增語非有如何可言色界生死涅槃增語菩薩摩訶薩法界生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0139c08] 「善現色界在內在外增語菩薩摩訶薩法界在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0139c11] 「世尊色界在內在外法界在內在外畢竟不可得非有有色在內在外增語法界在內在外增語增語非有如何可言色界在內在外增語菩薩摩訶薩法界在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0139c18] 「善現色界不可得增語菩薩摩訶薩法界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0139c21] 「世尊色界不可得法界不可得畢竟不可得非有有色不可得增語法界不可得增語增語非有如何可言色界不可得增語菩薩摩訶薩法界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0139c27] 「復次善現眼識界增語菩薩摩訶薩意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0139c29] 具壽善現答言:「世尊眼識界意識界畢竟不可得非有眼識界增語意識界增語增語非有如何可言眼識界增語菩薩摩訶薩意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0140a05] 「善現眼識界無常增語菩薩摩訶薩意識界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0140a08] 「世尊眼識界無常意識界無常畢竟不可得非有眼識界無常增語意識界無常增語增語非有如何可言眼識界無常增語菩薩摩訶薩意識界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0140a14] 「善現眼識界增語菩薩摩訶薩意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0140a17] 「世尊眼識界樂苦意識界樂苦畢竟不可得非有眼識界樂苦增語意識界樂苦增語增語非有如何可言眼識界增語菩薩摩訶薩意識界增語菩薩摩訶薩

[0140a22] 「善現眼識界無我增語菩薩摩訶薩意識界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0140a25] 「世尊眼識界無我意識界無我畢竟不可得非有眼識界無我增語意識界無我增語增語非有如何可言眼識界無我增語菩薩摩訶薩意識界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0140b02] 「善現眼識界不淨增語菩薩摩訶薩意識界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0140b05] 「世尊眼識界不淨意識界不淨畢竟不可得非有眼識界不淨增語意識界不淨增語增語非有如何可言眼識界不淨增語菩薩摩訶薩意識界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0140b11] 「善現眼識界不空增語菩薩摩訶薩意識界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0140b13] 「世尊眼識界不空意識界不空畢竟不可得非有眼識界不空增語意識界不空增語增語非有如何可言眼識界不空增語菩薩摩訶薩意識界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0140b19] 「善現眼識界有相無相增語菩薩摩訶薩意識界有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0140b22] 「世尊眼識界有相無相意識界有相無相畢竟不可得非有眼識界有相無相增語意識界有相無相增語增語非有如何可言眼識界有相無相增語菩薩摩訶薩意識界有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0140b28] 「善現眼識界增語菩薩摩訶薩意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0140c02] 「世尊眼識界意識界畢竟不可得非有眼識界增語意識界增語增語非有如何可言眼識界增語菩薩摩訶薩意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0140c09] 「善現眼識界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩意識界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0140c12] 「世尊眼識界寂靜寂靜意識界寂靜寂靜畢竟不可得非有眼識界寂靜寂靜增語意識界寂靜寂靜增語增語非有如何可言眼識界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩意識界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0140c18] 「善現眼識界遠離不遠增語菩薩摩訶薩意識界遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0140c21] 「世尊眼識界遠離不遠意識界遠離不遠畢竟不可得非有眼識界遠離不遠增語意識界遠離不遠增語增語非有如何可言眼識界遠離不遠增語菩薩摩訶薩意識界遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0140c28] 「善現眼識界有為無為增語菩薩摩訶薩意識界有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0141a02] 「世尊眼識界有為無為意識界有為無為畢竟不可得非有眼識界有為無為增語意識界有為無為增語增語非有如何可言眼識界有為無為增語菩薩摩訶