Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 25

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十五
[0136c09] 「善現眼界有為無為菩薩摩訶薩有為無為菩薩摩訶薩?」

[0136c11] 「世尊眼界有為無為有為無為畢竟不可得非有眼界有為無為有為無為非有如何可言眼界有為無為菩薩摩訶薩有為無為菩薩摩訶薩?」

[0136c17] 「善現眼界有漏無漏菩薩摩訶薩有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0136c20] 「世尊眼界有漏無漏有漏無漏畢竟不可得非有眼界有漏無漏有漏無漏非有如何可言眼界有漏無漏菩薩摩訶薩有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0136c26] 「善現眼界菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0136c28] 「世尊眼界生滅生滅畢竟不可得非有眼界生滅生滅非有如何可言眼界菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0137a05] 「善現眼界若非菩薩摩訶薩若非菩薩摩訶薩?」

[0137a07] 「世尊眼界畢竟不可得非有眼界非有如何可言眼界若非菩薩摩訶薩若非菩薩摩訶薩

[0137a13] 「善現眼界有罪無罪菩薩摩訶薩有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0137a16] 「世尊眼界有罪無罪有罪無罪畢竟不可得非有眼界有罪無罪有罪無罪非有如何可言眼界有罪無罪菩薩摩訶薩有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0137a21] 「善現眼界煩惱煩惱菩薩摩訶薩煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0137a24] 「世尊眼界煩惱煩惱煩惱煩惱畢竟不可得非有眼界煩惱煩惱煩惱煩惱非有如何可言眼界煩惱煩惱菩薩摩訶薩煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0137b02] 「善現眼界世間出世間菩薩摩訶薩世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0137b05] 「世尊眼界世間出世間世間出世間畢竟不可得非有眼界世間出世間世間出世間非有如何可言眼界世間出世間菩薩摩訶薩世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0137b11] 「善現眼界雜染清淨菩薩摩訶薩雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0137b14] 「世尊眼界雜染清淨雜染清淨畢竟不可得非有眼界雜染清淨雜染清淨非有如何可言眼界雜染清淨菩薩摩訶薩雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0137b20] 「善現眼界生死涅槃菩薩摩訶薩生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0137b23] 「世尊眼界生死涅槃生死涅槃畢竟不可得非有眼界生死涅槃生死涅槃非有如何可言眼界生死涅槃菩薩摩訶薩生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0137c01] 「善現眼界在內在外菩薩摩訶薩在內在外菩薩摩訶薩?」

[0137c04] 「世尊眼界在內在外在內在外畢竟不可得非有眼界在內在外在內在外非有如何可言眼界在內在外菩薩摩訶薩在內在外菩薩摩訶薩?」

[0137c11] 「善現眼界不可得菩薩摩訶薩不可得菩薩摩訶薩?」

[0137c14] 「世尊眼界不可得不可得畢竟不可得非有眼界不可得不可得非有如何可言眼界不可得菩薩摩訶薩不可得菩薩摩訶薩?」

[0137c20] 「復次善現色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0137c22] 具壽善現答言:「世尊色界法界畢竟不可得非有有色法界非有如何可言色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0137c27] 「善現色界無常菩薩摩訶薩法界無常菩薩摩訶薩?」

[0137c29] 「世尊色界無常法界無常畢竟不可得非有有色無常法界無常非有如何可言色界無常菩薩摩訶薩法界無常菩薩摩訶薩

[0138a06] 「善現色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0138a08] 「世尊色界樂苦法界樂苦畢竟不可得非有有色樂苦法界樂苦非有如何可言色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0138a14] 「善現色界無我菩薩摩訶薩法界無我菩薩摩訶薩?」

[0138a16] 「世尊色界無我法界無我畢竟不可得非有有色無我法界無我非有如何可言色界無我菩薩摩訶薩法界無我菩薩摩訶薩

[0138a22] 「善現色界不淨菩薩摩訶薩法界不淨菩薩摩訶薩?」

[0138a24] 「世尊色界不淨法界不淨畢竟不可得非有有色不淨法界不淨非有如何可言色界不淨菩薩摩訶薩法界不淨菩薩摩訶薩

[0138b01] 「善現色界不空菩薩摩訶薩法界不空菩薩摩訶薩?」

[0138b04] 「世尊色界不空法界不空畢竟不可得非有有色不空法界不空非有如何可言色界不空菩薩摩訶薩法界不空菩薩摩訶薩

[0138b09] 「善現色界相若無相菩薩摩訶薩法界相若無相菩薩摩訶薩?」

[0138b12] 「世尊色界無相法界無相畢竟不可得非有有色無相法界無相非有如何可言色界相若無相菩薩摩訶薩法界相若無相菩薩摩訶薩?」

[0138b18] 「善現色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0138b21] 「世尊色界法界畢竟不可得非有有色法界非有如何可言色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0138b27] 「善現色界寂靜寂靜菩薩摩訶薩法界寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0138b29] 「世尊色界寂靜寂靜法界寂靜寂靜畢竟不可得非有有色寂靜寂靜法界寂靜寂靜非有如何可言色界寂靜寂靜菩薩摩訶薩法界寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0138c07] 「善現色界遠離不遠菩薩摩訶薩法界遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0138c10] 「世尊色界遠離不遠法界遠離不遠畢竟不可得非有有色遠離不遠法界遠離不遠非有如何可言色界遠離不遠菩薩摩訶薩法界遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0138c16] 「善現色界有為無為菩薩摩訶薩法界有為無為菩薩摩訶薩?」

[0138c18] 「世尊色界有為無為法界有為無為畢竟不可得非有有色有為無為法界有為無為非有如何可言色界有為無為菩薩摩訶薩法界有為無為菩薩摩訶薩?」

[0138c24] 「善現色界有漏無漏菩薩摩訶薩法界有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0138c27] 「世尊色界有漏無漏法界有漏無漏畢竟不可得非有有色有漏無漏法界有漏無漏非有如何可言色界有漏無漏菩薩摩訶薩法界有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0139a04] 「善現色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0139a07] 「世尊色界生滅法界生滅畢竟不可得非有有色生滅法界生滅非有如何可言色界菩薩摩訶薩法界菩薩摩訶薩?」

[0139a12] 「善現色界若非菩薩摩訶薩法界若非菩薩摩訶薩?」

[0139a15] 「世尊色界法界畢竟不可得非有有色法界非有如何可言色界若非菩薩摩訶薩法界若非菩薩摩訶薩

[0139a20] 「善現色界有罪無罪菩薩摩訶薩法界有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0139a23] 「世尊色界有罪無罪法界有罪無罪畢竟不可得非有有色有罪無罪法界有罪無罪非有如何可言色界有罪無罪菩薩摩訶薩法界有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0139a29] 「善現色界煩惱煩惱菩薩摩訶薩法界煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0139b03] 「世尊色界煩惱煩惱法界煩惱煩惱畢竟不可得非有有色煩惱煩惱法界煩惱煩惱非有如何可言色界煩惱煩惱菩薩摩訶薩法界煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0139b09] 「善現色界世間出世間菩薩摩訶薩法界世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0139b12] 「世尊色界世間出世間法界世間出世間畢竟不可得非有有色世間出世間法界世間出世間非有如何可言色界世間出世間菩薩摩訶薩法界世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0139b19] 「善現色界雜染清淨菩薩摩訶薩法界雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0139b21] 「世尊色界雜染清淨法界雜染清淨畢竟不可得非有有色雜染清淨法界雜染清淨非有如何可言色界雜染清淨菩薩摩訶薩法界雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0139b27] 「善現色界生死涅槃菩薩摩訶薩法界生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0139c01] 「世尊色界生死涅槃法界生死涅槃畢竟不可得非有有色生死涅槃法界生死涅槃非有如何可言色界生死涅槃菩薩摩訶薩法界生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0139c08] 「善現色界在內在外菩薩摩訶薩法界在內在外菩薩摩訶薩?」

[0139c11] 「世尊色界在內在外法界在內在外畢竟不可得非有有色在內在外法界在內在外非有如何可言色界在內在外菩薩摩訶薩法界在內在外菩薩摩訶薩?」

[0139c18] 「善現色界不可得菩薩摩訶薩法界不可得菩薩摩訶薩?」

[0139c21] 「世尊色界不可得法界不可得畢竟不可得非有有色不可得法界不可得非有如何可言色界不可得菩薩摩訶薩法界不可得菩薩摩訶薩?」

[0139c27] 「復次善現眼識界菩薩摩訶薩意識界菩薩摩訶薩?」

[0139c29] 具壽善現答言:「世尊眼識界意識界畢竟不可得非有眼識界意識界非有如何可言眼識界菩薩摩訶薩意識界菩薩摩訶薩?」

[0140a05] 「善現眼識界無常菩薩摩訶薩意識界無常菩薩摩訶薩?」

[0140a08] 「世尊眼識界無常意識界無常畢竟不可得非有眼識界無常意識界無常非有如何可言眼識界無常菩薩摩訶薩意識界無常菩薩摩訶薩?」

[0140a14] 「善現眼識界菩薩摩訶薩意識界菩薩摩訶薩?」

[0140a17] 「世尊眼識界樂苦意識界樂苦畢竟不可得非有眼識界樂苦意識界樂苦非有如何可言眼識界菩薩摩訶薩意識界菩薩摩訶薩

[0140a22] 「善現眼識界無我菩薩摩訶薩意識界無我菩薩摩訶薩?」

[0140a25] 「世尊眼識界無我意識界無我畢竟不可得非有眼識界無我意識界無我非有如何可言眼識界無我菩薩摩訶薩意識界無我菩薩摩訶薩?」

[0140b02] 「善現眼識界不淨菩薩摩訶薩意識界不淨菩薩摩訶薩?」

[0140b05] 「世尊眼識界不淨意識界不淨畢竟不可得非有眼識界不淨意識界不淨非有如何可言眼識界不淨菩薩摩訶薩意識界不淨菩薩摩訶薩?」

[0140b11] 「善現眼識界不空菩薩摩訶薩意識界不空菩薩摩訶薩?」

[0140b13] 「世尊眼識界不空意識界不空畢竟不可得非有眼識界不空意識界