Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 39

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十九

三藏法師玄奘 

般若行相品第
[0216b19] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多行苦聖諦行苦聖諦行般若波羅蜜道聖諦道聖諦行般若波羅蜜行苦聖諦無常行苦聖諦無常行般若波羅蜜道聖諦無常道聖諦無常行般若波羅蜜行苦聖諦樂苦行苦聖諦樂苦行般若波羅蜜道聖諦樂苦道聖諦樂苦行般若波羅蜜行苦聖諦無我行苦聖諦無我行般若波羅蜜道聖諦無我道聖諦無我行般若波羅蜜行苦聖諦不淨行苦聖諦不淨行般若波羅蜜道聖諦不淨道聖諦不淨行般若波羅蜜行苦聖諦不空行苦聖諦不空行般若波羅蜜道聖諦不空道聖諦不空行般若波羅蜜行苦聖諦無相有相行苦聖諦無相有相行般若波羅蜜道聖諦無相有相道聖諦無相有相行般若波羅蜜行苦聖諦行苦聖諦行般若波羅蜜道聖諦道聖諦行般若波羅蜜行苦聖諦寂靜寂靜行苦聖諦寂靜寂靜行般若波羅蜜道聖諦寂靜寂靜道聖諦寂靜寂靜行般若波羅蜜行苦聖諦遠離不遠行苦聖諦遠離不遠行般若波羅蜜道聖諦遠離不遠道聖諦遠離不遠行般若波羅蜜

[0216c24] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多無明無明行般若波羅蜜名色六處老死憂惱乃至老死憂惱行般若波羅蜜無明無常無明無常行般若波羅蜜名色六處老死憂惱無常乃至老死憂惱無常行般若波羅蜜無明樂苦無明樂苦行般若波羅蜜名色六處老死憂惱樂苦乃至老死憂惱樂苦行般若波羅蜜無明無我無明無我行般若波羅蜜名色六處老死憂惱無我乃至老死憂惱無我行般若波羅蜜無明不淨無明不淨行般若波羅蜜名色六處老死憂惱不淨乃至老死憂惱不淨行般若波羅蜜無明不空無明不空行般若波羅蜜名色六處老死憂惱不空乃至老死憂惱不空行般若波羅蜜無明無相有相無明無相有相行般若波羅蜜名色六處老死憂惱無相有相乃至老死憂惱無相有相行般若波羅蜜無明無明行般若波羅蜜名色六處老死憂惱乃至老死憂惱行般若波羅蜜無明寂靜寂靜無明寂靜寂靜行般若波羅蜜名色六處老死憂惱寂靜寂靜乃至老死憂惱寂靜寂靜行般若波羅蜜無明遠離不遠無明遠離不遠行般若波羅蜜名色六處老死憂惱遠離不遠乃至老死憂惱遠離不遠行般若波羅蜜

[0217b10] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多四靜慮四靜慮行般若波羅蜜四無量四無色定四無量四無色定行般若波羅蜜四靜慮無常四靜慮無常行般若波羅蜜四無量四無色定無常四無量四無色定無常行般若波羅蜜四靜慮樂苦四靜慮樂苦行般若波羅蜜四無量四無色定樂苦四無量四無色定樂苦行般若波羅蜜四靜慮無我四靜慮無我行般若波羅蜜四無量四無色定無我四無量四無色定無我行般若波羅蜜四靜慮不淨四靜慮不淨行般若波羅蜜四無量四無色定不淨四無量四無色定不淨行般若波羅蜜四靜慮不空四靜慮不空行般若波羅蜜四無量四無色定不空四無量四無色定不空行般若波羅蜜四靜慮無相有相四靜慮無相有相行般若波羅蜜四無量四無色定無相有相四無量四無色定無相有相行般若波羅蜜四靜慮四靜慮行般若波羅蜜四無量四無色定四無量四無色定行般若波羅蜜四靜慮寂靜寂靜四靜慮寂靜寂靜行般若波羅蜜四無量四無色定寂靜寂靜四無量四無色定寂靜寂靜行般若波羅蜜四靜慮遠離不遠四靜慮遠離不遠行般若波羅蜜四無量四無色定遠離不遠四無量四無色定遠離不遠行般若波羅蜜

[0217c17] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多四念住四念住行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支行般若波羅蜜四念住無常四念住無常行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無常四正斷乃至八聖道支無常行般若波羅蜜四念住樂苦四念住樂苦行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦四正斷乃至八聖道支樂苦行般若波羅蜜四念住無我四念住無我行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無我四正斷乃至八聖道支無我行般若波羅蜜四念住不淨四念住不淨行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不淨四正斷乃至八聖道支不淨行般若波羅蜜四念住不空四念住不空行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不空四正斷乃至八聖道支不空行般若波羅蜜四念住無相有相四念住無相有相行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相四正斷乃至八聖道支無相有相行般若波羅蜜四念住四念住行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支行般若波羅蜜四念住寂靜寂靜四念住寂靜寂靜行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜寂靜四正斷乃至八聖道支寂靜寂靜行般若波羅蜜四念住遠離不遠四念住遠離不遠行般若波羅蜜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠四正斷乃至八聖道支遠離不遠行般若波羅蜜

[0218b03] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多行般若波羅蜜布施波羅蜜多無常布施波羅蜜多無常行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常行般若波羅蜜布施波羅蜜多樂苦布施波羅蜜多樂苦行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦行般若波羅蜜布施波羅蜜多無我布施波羅蜜多無我行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我行般若波羅蜜布施波羅蜜多不淨布施波羅蜜多不淨行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨行般若波羅蜜布施波羅蜜多不空布施波羅蜜多不空行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空行般若波羅蜜布施波羅蜜多無相有相布施波羅蜜多無相有相行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相行般若波羅蜜布施波羅蜜多布施波羅蜜多行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多行般若波羅蜜布施波羅蜜多寂靜寂靜布施波羅蜜多寂靜寂靜行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜寂靜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜寂靜行般若波羅蜜布施波羅蜜多遠離不遠布施波羅蜜多遠離不遠行般若波羅蜜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠行般若波羅蜜

[0218c22] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多五眼五眼行般若波羅蜜六神通六神通行般若波羅蜜五眼無常五眼無常行般若波羅蜜六神通無常六神通無常行般若波羅蜜五眼樂苦五眼樂苦行般若波羅蜜六神通樂苦六神通樂苦行般若波羅蜜五眼無我五眼無我行般若波羅蜜六神通無我六神通無我行般若波羅蜜五眼不淨五眼不淨行般若波羅蜜六神通不淨六神通不淨行般若波羅蜜五眼不空五眼不空行般若波羅蜜六神通不空六神通不空行般若波羅蜜五眼無相有相五眼無相有相行般若波羅蜜六神通無相有相六神通無相有相行般若波羅蜜五眼五眼行般若波羅蜜六神通六神通行般若波羅蜜五眼寂靜寂靜五眼寂靜寂靜行般若波羅蜜六神通寂靜寂靜六神通寂靜寂靜行般若波羅蜜五眼遠離不遠五眼遠離不遠行般若波羅蜜六神通遠離不遠六神通遠離不遠行般若波羅蜜

[0219a24] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多行佛十力行佛十力行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智四無所畏乃至一切相智行般若波羅蜜行佛十力無常行佛十力無常行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智無常四無所畏乃至一切相智無常行般若波羅蜜行佛十力樂苦行佛十力樂苦行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智樂苦四無所畏乃至一切相智樂苦行般若波羅蜜行佛十力無我行佛十力無我行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智無我四無所畏乃至一切相智無我行般若波羅蜜行佛十力不淨行佛十力不淨行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智不淨四無所畏乃至一切相智不淨行般若波羅蜜行佛十力不空行佛十力不空行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智不空四無所畏乃至一切相智不空行般若波羅蜜行佛十力無相有相行佛十力無相有相行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智無相有相四無所畏乃至一切相智無相有相行般若波羅蜜行佛十力行佛十力行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智四無所畏乃至一切相智行般若波羅蜜行佛十力寂靜寂靜行佛十力寂靜寂靜行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智寂靜寂靜四無所畏乃至一切相智寂靜寂靜行般若波羅蜜行佛十力遠離不遠行佛十力遠離不遠行般若波羅蜜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智遠離不遠四無所畏乃至一切相智遠離不遠行般若波羅蜜

[0219c18] 「世尊菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多:『行般若波羅蜜。』有所行相行般若波羅蜜:『菩薩摩訶薩。』有所行相行般若波羅蜜:『行般若波羅蜜。』有所行相行般若波羅蜜:『菩薩摩訶薩。』有所行相行般若波羅蜜:『如是修行般若波羅蜜多修行般若波羅蜜多。』有所行相行般若波羅蜜世尊菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。」

[0220a01] 爾時具壽善現舍利子:「菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多勝解便於加行識住勝解便於加行加行不能解脫生老病死當來

[0220a05] 「菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多勝解便於加行意處勝解便於意處加行加行不能解脫生老病死當來色處勝解便於色處加行法處勝解便於法處加行加行不能解脫生老病死當來

[0220a13] 「菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多眼界色界眼識界所生勝解便於眼界乃至所生加行加行不能解脫生老病死當來耳識所生勝解便於乃至所生加行加行不能解脫生老病死當來香界鼻識所生勝解便於乃至所生加行加行不能解脫生老病死當來舌識所生勝解便於乃至所生加行加行不能解脫生老病死當來身界身識所生勝解便於身界乃至所生加行加行不能解脫生老病死當來法界意識界所生勝解便於乃至所生加行加行不能解脫生老病死當來

[0220b05] 「菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多地界勝解便於地界加行識界勝解便於識界加行加行不能解脫生老病死當來

[0220b09] 「菩薩摩訶薩方便善巧修行般若波羅蜜多苦聖諦勝解便於苦聖諦加行道聖諦勝解便於道聖諦加行加行不能解脫生老病死當來