Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 50

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五

三藏法師玄奘 

大乘品第十四
[0280a13] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩功德大乘何以一切法自相空所以者何世尊色相識相意處意處色處色處法處法處眼界眼界色界眼識界所生色界乃至所生耳識所生乃至所生香界鼻識所生香界乃至所生舌識所生乃至所生身界身界身識所生乃至所生法界意識界所生受法乃至所生地界地界識界識界苦聖諦苦聖諦道聖諦道聖諦無明無明名色六處老死憂惱乃至老死憂惱內空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空四靜慮四靜慮四無量四無色定四無量四無色定四念住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支空解脫門空解脫門無相解脫門無相解脫門布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多五眼五眼六神通六神通佛十力佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智四無所畏乃至一切相智菩薩菩薩功德功德

[0280b24] 「世尊由此因緣菩薩摩訶薩功德大乘。」

[0280b25] 善現:「如是如是

[0280b27] 「善現一切智智一切有情菩薩摩訶薩事故大乘。」

[0280b29] 具壽善現白佛:「世尊因緣一切智智一切有情菩薩摩訶薩事故大乘?」

[0280c02] 佛言:「善現作者不可得一切智智一切有情所以者何

[0280c04] 「善現何以畢竟不可得有情命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者使受者使受者知者見者何以有情乃至見者畢竟不可得

[0280c09] 「善現何以畢竟不可得夢境光影陽焰尋香城變化何以夢境乃至變化畢竟不可得

[0280c13] 「善現何以畢竟不可得何以畢竟不可得

[0280c16] 「善現何以畢竟不可得意處何以意處畢竟不可得

[0280c19] 「善現色處何以色處畢竟不可得法處何以法處畢竟不可得

[0280c22] 「善現眼界何以眼界畢竟不可得色界眼識界所生何以色界乃至所生畢竟不可得

[0280c27] 「善現何以畢竟不可得耳識所生何以乃至所生畢竟不可得

[0281a02] 「善現何以畢竟不可得香界鼻識所生何以香界乃至所生畢竟不可得

[0281a06] 「善現何以畢竟不可得舌識所生何以乃至所生畢竟不可得

[0281a10] 「善現身界何以身界畢竟不可得身識所生何以乃至所生畢竟不可得

[0281a14] 「善現何以畢竟不可得法界意識界所生何以法界乃至所生畢竟不可得

[0281a19] 「善現地界何以地界畢竟不可得識界何以識界畢竟不可得

[0281a22] 「善現苦聖諦何以苦聖諦畢竟不可得道聖諦何以道聖諦畢竟不可得

[0281a25] 「善現無明何以無明畢竟不可得名色六處老死憂惱何以乃至老死憂惱畢竟不可得

[0281b01] 「善現內空何以內空畢竟不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空何以外空乃至無性自性空畢竟不可得

[0281b07] 「善現四靜慮何以四靜慮畢竟不可得四無量四無色定何以四無量四無色定畢竟不可得

[0281b11] 「善現四念住何以四念住畢竟不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以四正斷乃至八聖道支畢竟不可得

[0281b15] 「善現空解脫門何以空解脫門畢竟不可得無相解脫門何以無相解脫門畢竟不可得

[0281b19] 「善現布施波羅蜜多何以布施波羅蜜多畢竟不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟不可得

[0281b23] 「善現五眼何以五眼畢竟不可得六神通何以六神通畢竟不可得

[0281b26] 「善現佛十力何以佛十力畢竟不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法一切智一切相智何以四無所畏乃至一切相智畢竟不可得

[0281c02] 「善現真如何以真如畢竟不可得法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際何以法界乃至實際畢竟不可得

[0281c07] 「善現菩薩何以菩薩畢竟不可得

[0281c08] 「善現如來正等覺何以如來正等覺畢竟不可得

[0281c10] 「善現由是因緣一切智智一切有情菩薩摩訶薩事故大乘善現由此菩薩摩訶薩功德大乘。」

[0281c14] 爾時具壽善現白佛:「世尊何以世尊無所有無所有遠離遠離寂靜寂靜性空性空無相無相無生無生無染無染

[0281c29] 「世尊意處何以世尊無所有意處無所有遠離意處遠離寂靜意處寂靜性空意處性空無相意處無相意處無生意處無生意處無染意處無染意處

[0282a15] 「世尊色處法處何以世尊色處無所有法處無所有色處遠離法處遠離色處寂靜法處寂靜色處性空法處性空色處無相法處無相色處法處色處無生法處無生色處法處色處無染法處無染色處法處

[0282b01] 「世尊眼界色界眼識界所生何以世尊眼界無所有色界眼識界所生受性無所有眼界遠離色界乃至所生受性遠離眼界寂靜色界乃至所生受性寂靜眼界性空色界乃至所生受性眼界無相色界乃至所生受性無相眼界色界乃至所生受性眼界無生色界乃至所生受性無生眼界色界乃至所生受性眼界無染色界乃至所生受性無染眼界色界乃至所生受性

[0282b21] 「世尊耳識所生何以世尊無所有耳識所生受性無所有遠離乃至所生受性遠離寂靜乃至所生受性寂靜性空乃至所生受性無相乃至所生受性無相乃至所生受性無生乃至所生受性無生乃至所生受性無染乃至所生受性無染乃至所生受性

[0282c12] 「世尊香界鼻識所生何以世尊無所有香界鼻識所生受性無所有遠離香界乃至所生受性遠離寂靜香界乃至所生受性寂靜性空香界乃至所生受性無相香界乃至所生受性無相香界乃至所生受性無生香界乃至所生受性無生香界乃至所生受性無染香界乃至所生受性無染香界乃至所生受性

[0283a03] 「世尊舌識所生何以世尊無所有舌識所生受性無所有遠離乃至所生受性遠離寂靜乃至所生受性寂靜性空乃至所生受性無相乃至所生受性無相乃至所生受性無生乃至所生受性無生乃至所生受性