Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 114

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一十四

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十十二
[0626a14] 「世尊云何身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空?」

[0626a19] 「慶喜身界身界性空何以身界性空內空乃至無性自性空無二無二。」

[0626a21] 「世尊云何身識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空?」

[0626a27] 「慶喜身識所生身識所生受性何以身識所生受性內空乃至無性自性空無二無二慶喜由此身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。」

[0626b05] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空?」

[0626b10] 「慶喜性空何以性空內空乃至無性自性空無二無二。」

[0626b12] 「世尊云何法界意識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空?」

[0626b18] 「慶喜法界意識界所生受法意識界所生受性何以法界意識界所生受性內空乃至無性自性空無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。」

[0626b25] 「世尊云何眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0626b28] 「慶喜眼界眼界性空何以眼界性空真如乃至不思議界無二無二。」

[0626c01] 「世尊云何色界眼識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0626c06] 「慶喜色界眼識界所生色界眼識界所生受性何以色界眼識界所生受性真如乃至不思議界無二無二慶喜由此眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界。」

[0626c12] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0626c16] 「慶喜性空何以性空真如乃至不思議界無二無二。」

[0626c18] 「世尊云何耳識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0626c23] 「慶喜耳識所生耳識所生受性何以耳識所生受性真如乃至不思議界無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界。」

[0626c29] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627a04] 「慶喜性空何以性空真如乃至不思議界無二無二。」

[0627a06] 「世尊云何香界鼻識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627a11] 「慶喜香界鼻識所生香界鼻識所生受性何以香界鼻識所生受性真如乃至不思議界無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界。」

[0627a17] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627a21] 「慶喜性空何以性空真如乃至不思議界無二無二。」

[0627a23] 「世尊云何舌識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627a28] 「慶喜舌識所生舌識所生受性何以舌識所生受性真如乃至不思議界無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界。」

[0627b05] 「世尊云何身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627b09] 「慶喜身界身界性空何以身界性空真如乃至不思議界無二無二。」

[0627b11] 「世尊云何身識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627b15] 「慶喜身識所生身識所生受性何以身識所生受性真如乃至不思議界無二無二慶喜由此身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界。」

[0627b22] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627b26] 「慶喜性空何以性空真如乃至不思議界無二無二。」

[0627b28] 「世尊云何法界意識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界?」

[0627c04] 「慶喜法界意識界所生受法意識界所生受性何以法界意識界所生受性真如乃至不思議界無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界。」

[0627c11] 「世尊云何眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0627c13] 「慶喜眼界眼界性空何以眼界性空道聖諦無二無二。」

[0627c14] 「世尊云何色界眼識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0627c18] 「慶喜色界眼識界所生色界眼識界所生受性何以色界眼識界所生受性道聖諦無二無二慶喜由此眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦。」

[0627c24] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0627c26] 「慶喜性空何以性空道聖諦無二無二。」

[0627c28] 「世尊云何耳識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628a02] 「慶喜耳識所生耳識所生受性何以耳識所生受性道聖諦無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦。」

[0628a09] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628a11] 「慶喜性空何以性空道聖諦無二無二。」

[0628a12] 「世尊云何香界鼻識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628a15] 「慶喜香界鼻識所生香界鼻識所生受性何以香界鼻識所生受性道聖諦無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦。」

[0628a22] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628a24] 「慶喜性空何以性空道聖諦無二無二。」

[0628a26] 「世尊云何舌識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628a29] 「慶喜舌識所生舌識所生受性何以舌識所生受性道聖諦無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦。」

[0628b07] 「世尊云何身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628b09] 「慶喜身界身界性空何以身界性空道聖諦無二無二。」

[0628b10] 「世尊云何身識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628b14] 「慶喜身識所生身識所生受性何以身識所生受性道聖諦無二無二慶喜由此身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦。」

[0628b20] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628b22] 「慶喜性空何以性空道聖諦無二無二。」

[0628b24] 「世尊云何法界意識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦?」

[0628b27] 「慶喜法界意識界所生受法意識界所生受性何以法界意識界所生受性道聖諦無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智安住道聖諦。」

[0628c06] 「世尊云何眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0628c08] 「慶喜眼界眼界性空何以眼界性空四靜慮四無量四無色定無二無二。」

[0628c10] 「世尊云何色界眼識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0628c13] 「慶喜色界眼識界所生色界眼識界所生受性何以色界眼識界所生受性四靜慮四無量四無色定無二無二慶喜由此眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。」

[0628c20] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0628c23] 「慶喜性空何以性空四靜慮四無量四無色定無二無二。」

[0628c24] 「世尊云何耳識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0628c28] 「慶喜耳識所生耳識所生受性何以耳識所生受性四靜慮四無量四無色定無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。」

[0629a05] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629a08] 「慶喜性空何以性空四靜慮四無量四無色定無二無二。」

[0629a10] 「世尊云何香界鼻識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629a13] 「慶喜香界鼻識所生香界鼻識所生受性何以香界鼻識所生受性四靜慮四無量四無色定無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。」

[0629a20] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629a22] 「慶喜性空何以性空四靜慮四無量四無色定無二無二。」

[0629a24] 「世尊云何舌識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629a27] 「慶喜舌識所生舌識所生受性何以舌識所生受性四靜慮四無量四無色定無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。」

[0629b05] 「世尊云何身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629b08] 「慶喜身界身界性空何以身界性空四靜慮四無量四無色定無二無二。」

[0629b10] 「世尊云何身識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629b13] 「慶喜身識所生身識所生受性何以身識所生受性四靜慮四無量四無色定無二無二慶喜由此身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。」

[0629b20] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629b22] 「慶喜性空何以性空四靜慮四無量四無色定無二無二。」

[0629b24] 「世尊云何法界意識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定?」

[0629b28] 「慶喜法界意識界所生受法意識界所生受性何以法界意識界所生受性四靜慮四無量四無色定無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。」

[0629c07] 「世尊云何眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處?」

[0629c09] 「慶喜眼界眼界性空何以眼界性空八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二。」

[0629c11] 「世尊云何色界眼識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

[0629c15] 「慶喜色界眼識界所生色界眼識界所生受性何以色界眼識界所生受性八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二慶喜由此眼界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。」

[0629c22] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處?」

[0629c25] 「慶喜性空何以性空八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二。」

[0629c27] 「世尊云何耳識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

[0630a01] 「慶喜耳識所生耳識所生受性何以耳識所生受性八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。」

[0630a08] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處?」

[0630a11] 「慶喜性空何以性空八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二。」

[0630a13] 「世尊云何香界鼻識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

[0630a17] 「慶喜香界鼻識所生香界鼻識所生受性何以香界鼻識所生受性八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。」

[0630a24] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處?」

[0630a27] 「慶喜性空何以性空八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二。」

[0630a29] 「世尊云何舌識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

[0630b03] 「慶喜舌識所生舌識所生受性何以舌識所生受性八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。」

[0630b10] 「世尊云何身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處?」

[0630b13] 「慶喜身界身界性空何以身界性空八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二。」

[0630b15] 「世尊云何身識所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

[0630b18] 「慶喜身識所生身識所生受性何以身識所生受性八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二慶喜由此身界無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。」

[0630b26] 「世尊云何無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處?」

[0630b28] 「慶喜性空何以性空八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二。」

[0630c02] 「世尊云何法界意識界所生無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

[0630c05] 「慶喜法界意識界所生受法意識界所生受性何以法界意識界所生受性八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二慶喜由此無二方便無生方便無所得方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。」

大般若波羅蜜多經卷第一十四

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-