Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 153

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一五十三

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十五十一
[0825b25] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀無常應觀香界鼻識所生無常何以自性空香界鼻識所生香界乃至所生自性空自性即非自性香界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無常不可得香界乃至所生不可得無常不可得所以者何尚無何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0825c10] 「:『善男子精進波羅蜜應觀應觀香界鼻識所生何以自性空香界鼻識所生香界乃至所生自性空自性即非自性香界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不可得香界乃至所生不可得不可得所以者何尚無何況如是精進精進波羅蜜。』

[0825c22] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無我應觀香界鼻識所生無我何以自性空香界鼻識所生香界乃至所生自性空自性即非自性香界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無我不可得香界乃至所生不可得無我不可得所以者何尚無何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0826a06] 「:『善男子精進波羅蜜應觀不淨應觀香界鼻識所生不淨何以自性空香界鼻識所生香界乃至所生自性空自性即非自性香界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不淨不可得香界乃至所生不可得不淨不可得所以者何尚無何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0826a18] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0826a21] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀無常應觀舌識所生無常何以自性空舌識所生乃至所生自性空自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無常不可得乃至所生不可得無常不可得所以者何尚無何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0826b06] 「:『善男子精進波羅蜜應觀應觀舌識所生何以自性空舌識所生乃至所生自性空自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不可得乃至所生不可得不可得所以者何尚無何況如是精進精進波羅蜜。』

[0826b18] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無我應觀舌識所生無我何以自性空舌識所生乃至所生自性空自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無我不可得乃至所生不可得無我不可得所以者何尚無何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0826c02] 「:『善男子精進波羅蜜應觀不淨應觀舌識所生不淨何以自性空舌識所生乃至所生自性空自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不淨不可得乃至所生不可得不淨不可得所以者何尚無何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0826c14] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0826c17] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀身界無常應觀身識所生無常何以身界身界自性空身識所生乃至所生自性空身界自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜身界不可得無常不可得乃至所生不可得無常不可得所以者何尚無身界何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0827a02] 「:『善男子精進波羅蜜應觀身界應觀身識所生何以身界身界自性空身識所生乃至所生自性空身界自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜身界不可得不可得乃至所生不可得不可得所以者何尚無身界何況如是精進精進波羅蜜。』

[0827a14] 「:『善男子精進波羅蜜應觀身界無我應觀身識所生無我何以身界身界自性空身識所生乃至所生自性空身界自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜身界不可得無我不可得乃至所生不可得無我不可得所以者何尚無身界何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0827a27] 「:『善男子精進波羅蜜應觀身界不淨應觀身識所生不淨何以身界身界自性空身識所生乃至所生自性空身界自性即非自性乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜身界不可得不淨不可得乃至所生不可得不淨不可得所以者何尚無身界何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0827b10] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0827b13] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀無常應觀法界意識界所生無常何以自性空法界意識界所生受法乃至所生自性空自性即非自性法界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無常不可得法界乃至所生不可得無常不可得所以者何尚無何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0827b27] 「:『善男子精進波羅蜜應觀應觀法界意識界所生何以自性空法界意識界所生受法乃至所生自性空自性即非自性法界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不可得法界乃至所生不可得不可得所以者何尚無何況如是精進精進波羅蜜。』

[0827c10] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無我應觀法界意識界所生無我何以自性空法界意識界所生受法乃至所生自性空自性即非自性法界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無我不可得法界乃至所生不可得無我不可得所以者何尚無何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0827c23] 「:『善男子精進波羅蜜應觀不淨應觀法界意識界所生不淨何以自性空法界意識界所生受法乃至所生自性空自性即非自性法界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不淨不可得法界乃至所生不可得不淨不可得所以者何尚無何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0828a06] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0828a09] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀地界無常應觀識界無常何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜地界不可得無常不可得識界不可得無常不可得所以者何尚無地界何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0828a21] 「:『善男子精進波羅蜜應觀地界應觀識界何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜地界不可得不可得識界不可得不可得所以者何尚無地界何況如是精進精進波羅蜜。』

[0828b02] 「:『善男子精進波羅蜜應觀地界無我應觀識界無我何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜地界不可得無我不可得識界不可得無我不可得所以者何尚無地界何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0828b12] 「:『善男子精進波羅蜜應觀地界不淨應觀識界不淨何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜地界不可得不淨不可得識界不可得不淨不可得所以者何尚無地界何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0828b22] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0828b25] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀無明無常應觀名色六處老死憂惱無常何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜無明不可得無常不可得乃至老死憂惱不可得無常不可得所以者何尚無無明何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0828c10] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無明應觀名色六處老死憂惱何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜無明不可得不可得乃至老死憂惱不可得不可得所以者何尚無無明何況如是精進精進波羅蜜。』

[0828c22] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無明無我應觀名色六處老死憂惱無我何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜無明不可得無我不可得乃至老死憂惱不可得無我不可得所以者何尚無無明何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0829a06] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無明不淨應觀名色六處老死憂惱不淨何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜無明不可得不淨不可得乃至老死憂惱不可得不淨不可得所以者何尚無無明何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0829a18] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0829a21] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀布施波羅蜜多無常應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜布施波羅蜜多不可得無常不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得無常不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0829b07] 「:『善男子精進波羅蜜應觀布施波羅蜜多應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜布施波羅蜜多不可得不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況如是精進精進波羅蜜。』

[0829b20] 「:『善男子精進波羅蜜應觀布施波羅蜜多無我應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜布施波羅蜜多不可得無我不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得無我不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0829c04] 「:『善男子精進波羅蜜應觀布施波羅蜜多不淨應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜布施波羅蜜多不可得不淨不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得不淨不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0829c18] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0829c20] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀內空無常應觀外空內外空空空大空