Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 178

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一七十八

三藏法師玄奘 

般若品第三十二
[0956a21] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多真如大小大小法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界大小大小真如集散集散法界乃至不思議界集散集散真如無量無量法界乃至不思議界無量無量真如法界乃至不思議界真如有力無力有力無力法界乃至不思議界有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0956b04] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多苦聖諦大小大小道聖諦大小大小苦聖諦集散集散道聖諦集散集散苦聖諦無量無量道聖諦無量無量苦聖諦道聖諦苦聖諦有力無力有力無力道聖諦有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果。「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多四靜慮大小大小四無量四無色定大小大小四靜慮集散集散四無量四無色定集散集散四靜慮無量無量四無量四無色定無量無量四靜慮四無量四無色定四靜慮有力無力有力無力四無量四無色定有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0956b27] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多八解脫大小大小八勝處九次第定十遍處大小大小八解脫集散集散八勝處九次第定十遍處集散集散八解脫無量無量八勝處九次第定十遍處無量無量八解脫八勝處九次第定十遍處八解脫有力無力有力無力八勝處九次第定十遍處有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0956c11] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多四念住大小大小四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支大小大小四念住集散集散四正斷乃至八聖道支集散集散四念住無量無量四正斷乃至八聖道支無量無量四念住四正斷乃至八聖道支四念住有力無力有力無力四正斷乃至八聖道支有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0956c23] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多空解脫門大小大小無相解脫門大小大小空解脫門集散集散無相解脫門集散集散空解脫門無量無量無相解脫門無量無量空解脫門無相解脫門空解脫門有力無力有力無力無相解脫門有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957a06] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多五眼大小大小六神通大小大小五眼集散集散六神通集散集散五眼無量無量六神通無量無量五眼六神通五眼有力無力有力無力六神通有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957a17] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多佛十力大小大小四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法大小大小佛十力集散集散四無所畏乃至十八佛不共法集散集散佛十力無量無量四無所畏乃至十八佛不共法無量無量佛十力四無所畏乃至十八佛不共法佛十力有力無力有力無力四無所畏乃至十八佛不共法有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957b01] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小住捨大小大小集散集散住捨集散集散無量無量住捨無量無量住捨有力無力有力無力住捨有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957b12] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多一切智大小大小一切相智大小大小一切智集散集散一切相智集散集散一切智無量無量一切相智無量無量一切智一切相智一切智有力無力有力無力一切相智有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957b24] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多一切陀羅尼門大小大小一切三摩地大小大小一切陀羅尼門集散集散一切三摩地集散集散一切陀羅尼門無量無量一切三摩地無量無量一切陀羅尼門一切三摩地一切陀羅尼門有力無力有力無力一切三摩地有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957c07] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多預流大小大小一來不還阿羅漢大小大小預流集散集散一來不還阿羅漢集散集散預流無量無量一來不還阿羅漢無量無量預流一來不還阿羅漢預流有力無力有力無力一來不還阿羅漢有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0957c18] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多預流預流果大小大小一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果大小大小預流預流果集散集散一來向乃至阿羅漢果集散集散預流預流果無量無量一來向乃至阿羅漢果無量無量預流預流果一來向乃至阿羅漢果預流預流果有力無力有力無力一來向乃至阿羅漢果有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0958a03] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多獨覺大小大小獨覺菩提大小大小獨覺集散集散獨覺菩提集散集散獨覺無量無量獨覺菩提無量無量獨覺獨覺菩提獨覺有力無力有力無力獨覺菩提有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0958a13] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩大小大小菩薩摩訶薩大小大小菩薩摩訶薩集散集散菩薩摩訶薩集散集散菩薩摩訶薩無量無量菩薩摩訶薩無量無量菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩有力無力有力無力菩薩摩訶薩有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0958a25] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多諸如來正等覺大小大小無上菩提大小大小諸如來正等覺集散集散無上菩提集散集散諸如來正等覺無量無量無上菩提無量無量諸如來正等覺無上菩提諸如來正等覺有力無力有力無力無上菩提有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0958b09] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多一切法大小大小一切法集散集散一切法無量無量一切法一切法有力無力有力無力。』世尊如是一切般若波羅蜜多等流果

[0958b16] 「世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小大小大小集散集散集散集散無量無量無量無量有力無力有力無力有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0958b28] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小意處大小大小集散集散意處集散集散無量無量意處無量無量意處有力無力有力無力意處有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0958c11] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多色處大小大小法處大小大小色處集散集散法處集散集散色處無量無量法處無量無量色處法處色處有力無力有力無力法處有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0958c24] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多眼界大小大小色界眼識界所生大小大小眼界集散集散色界乃至所生集散集散眼界無量無量色界乃至所生無量無量眼界色界乃至所生眼界有力無力有力無力色界乃至所生有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0959a10] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小耳識所生大小大小集散集散乃至所生集散集散無量無量乃至所生無量無量乃至所生有力無力有力無力乃至所生有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0959a25] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小香界鼻識所生大小大小集散集散香界乃至所生集散集散無量無量香界乃至所生無量無量香界乃至所生有力無力有力無力香界乃至所生有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0959b11] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小舌識所生大小大小集散集散乃至所生集散集散無量無量乃至所生無量無量乃至所生有力無力有力無力乃至所生有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0959b26] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多身界大小大小身識所生大小大小身界集散集散乃至所生集散集散身界無量無量乃至所生無量無量身界乃至所生身界有力無力有力無力乃至所生有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0959c12] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多大小大小法界意識界所生大小大小集散集散法界乃至所生集散集散無量無量法界乃至所生無量無量法界乃至所生有力無力有力無力法界乃至所生有力無力有力無力。』世尊菩薩摩訶薩大有所得行般若波羅蜜何以非有所得無上菩提

[0959c27] 「復次世尊菩薩摩訶薩如是:『如是般若波羅蜜多地界大小大小識界大小大小地界集散集散識界集散集散地界無量無量識界無量無量地界識界地界有力無力