Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 182

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

三藏法師玄奘 

難信品第三十四之一

[0979a18] 具壽善現白佛:「世尊精進種善根不善根惡知識攝受甚深般若波羅蜜多難信。」

[0979a20] 佛言:「善現如是如是精進種善根不善根惡知識攝受甚深般若波羅蜜多難信。」

[0979a23] 具壽善現白佛:「如是般若波羅蜜多云何甚深難信難解?」

[0979a24] 佛言:「善現何以無所有自性何以無所有自性

[0979a28] 「何以無所有自性意處何以意處無所有意處自性

[0979b02] 「色處何以色處無所有色處自性法處何以法處無所有法處自性

[0979b05] 「眼界何以眼界無所有眼界自性色界眼識界所生何以色界乃至所生無所有色界乃至所生自性

[0979b10] 「何以無所有自性耳識所生何以乃至所生無所有乃至所生自性

[0979b15] 「何以無所有自性香界鼻識所生何以香界乃至所生無所有香界乃至所生自性

[0979b19] 「何以無所有自性舌識所生何以乃至所生無所有乃至所生自性

[0979b24] 「身界何以身界無所有身界自性身識所生何以乃至所生無所有乃至所生自性

[0979b28] 「何以無所有自性法界意識界所生何以法界乃至所生無所有法界乃至所生自性

[0979c04] 「地界何以地界無所有地界自性識界何以識界無所有識界自性

[0979c07] 「無明何以無明無所有無明自性名色六處老死憂惱何以乃至老死憂惱無所有乃至老死憂惱自性

[0979c12] 「布施波羅蜜多何以布施波羅蜜多無所有布施波羅蜜多自性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以淨戒乃至般若波羅蜜多無所有淨戒乃至般若波羅蜜多自性

[0979c17] 「內空何以以內空無所有內空自性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空何以以外乃至無性自性空無所有外空乃至無性自性空自性

[0979c23] 「真如何以真如無所有真如自性法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以法界乃至不思議界無所有法界乃至不思議界自性

[0979c28] 「苦聖諦何以苦聖諦無所有苦聖諦自性道聖諦何以道聖諦無所有道聖諦自性

[0980a03] 「四靜慮何以四靜慮無所有四靜慮自性四無量四無色定何以四無量四無色定無所有四無量四無色定自性

[0980a06] 「八解脫何以八解脫無所有八解脫自性八勝處九次第定十遍處何以八勝處九次第定十遍處無所有八勝處九次第定十遍處自性

[0980a11] 「四念住何以四念住無所有四念住自性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以四正斷乃至八聖道支無所有四正斷乃至八聖道支自性

[0980a15] 「空解脫門何以空解脫門無所有空解脫門自性無相解脫門何以無相解脫門無所有無相解脫門自性菩薩十地何以菩薩十地無所有菩薩十地自性

[0980a21] 「五眼何以五眼無所有五眼自性六神通何以六神通無所有六神通自性

[0980a23] 「佛十力何以佛十力無所有佛十力自性四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法何以四無所畏乃至十八佛不共法無所有四無所畏乃至十八佛不共法自性

[0980a29] 「何以無所有自性住捨何以住捨無所有住捨自性

[0980b03] 「一切智何以一切智無所有一切智自性一切相智何以一切相智無所有一切相智自性

[0980b07] 「一切陀羅尼門何以一切陀羅尼門無所有一切陀羅尼門自性一切三摩地何以一切三摩地無所有一切三摩地自性

[0980b11] 「預流果何以預流果無所有預流果自性一來不還阿羅漢果何以一來不還阿羅漢果無所有一來不還阿羅漢果自性

[0980b14] 「獨覺菩提何以獨覺菩提無所有獨覺菩提自性

[0980b16] 「一切菩薩摩訶薩何以一切菩薩摩訶薩無所有一切菩薩摩訶薩自性

[0980b18] 「諸佛無上菩提何以諸佛無上菩提無所有諸佛無上菩提自性

[0980b22] 「復次善現何以無所有自性何以無所有自性

[0980b25] 「何以無所有自性意處何以意處無所有意處自性

[0980b29] 「色處何以色處無所有色處自性法處何以法處無所有法處自性

[0980c04] 「眼界何以眼界無所有眼界自性色界眼識界所生何以色界乃至所生無所有色界乃至所生自性

[0980c09] 「何以無所有自性耳識所生何以乃至所生無所有乃至所生自性

[0980c14] 「何以無所有自性香界鼻識所生何以香界乃至所生無所有香界乃至所生自性

[0980c20] 「何以無所有自性舌識所生何以乃至所生無所有乃至所生自性

[0980c25] 「身界何以身界無所有身界自性身識所生何以乃至所生無所有乃至所生自性

[0981a01] 「何以無所有自性法界意識界所生何以法界乃至所生無所有法界乃至所生自性

[0981a06] 「地界何以地界無所有地界自性識界何以識界無所有識界自性

[0981a10] 「無明何以無明無所有無明自性名色六處老死憂惱何以乃至老死憂惱無所有乃至老死憂惱自性

[0981a15] 「布施波羅蜜多何以布施波羅蜜多無所有布施波羅蜜多自性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以淨戒乃至般若波羅蜜多無所有淨戒乃至般若波羅蜜多自性

[0981a21] 「內空何以內空無所有內空自性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空何以外空乃至無性自性空無所有外空乃至無性自性空自性

[0981a28] 「真如何以真如無所有真如自性法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以法界乃至不思議界無所有法界乃至不思議界自性

[0981b04] 「苦聖諦何以苦聖諦無所有苦聖諦自性道聖諦何以道聖諦無所有道聖諦自性

[0981b08] 「四靜慮何以四靜慮無所有四靜慮自性四無量四無色定何以四無量四無色定無所有四無量四無色定自性

[0981b13] 「八解脫何以八解脫無所有八解脫自性八勝處九次第定十遍處何以八勝處九次第定十遍處無所有八勝處九次第定十遍處自性

[0981b18] 「四念住何以四念住無所有四念住自性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以四正斷乃至八聖道支無所有四正斷乃至八聖道支自性

[0981b23] 「空解脫門何以空解脫門無所有空解脫門自性無相解脫門何以無相解脫門無所有無相解脫門自性

[0981b28] 「菩薩十地何以菩薩十地無所有菩薩十地自性

[0981c01] 「五眼何以五眼無所有五眼自性六神通何以六神通無所有六神通自性

[0981c04] 「佛十力何以佛十力無所有佛十力自性四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法何以四無所畏乃至十八佛不共法無所有四無所畏乃至十八佛不共法自性

[0981c10] 「何以無所有自性住捨何以住捨無所有住捨自性

[0981c14] 「一切智何以一切智無所有一切智自性一切相智何以一切相智無所有一切相智自性

[0981c18] 「一切陀羅尼門何以一切陀羅尼門無所有一切陀羅尼門自性一切三摩地門前何以一切三摩地門前無所有一切三摩地門前自性

[0981c23] 「預流果何以預流果無所有預流果自性一來不還阿羅漢果何以一來不還阿羅漢果無所有一來不還阿羅漢果自性

[0981c27] 「獨覺菩提何以獨覺菩提無所有獨覺菩提自性

[0981c29] 「一切菩薩摩訶薩何以一切菩薩摩訶薩無所有一切菩薩摩訶薩自性

[0982a03] 「諸佛無上菩提何以諸佛無上菩提無所有諸佛無上菩提自性

[0982a06] 「復次善現後際何以後際無所有後際自性後際何以後際無所有後際自性

[0982a09] 「後際何以後際無所有後際自性意處後際何以意處後際無所有意處後際自性

[0982a13] 「色處後際何以色處後際無所有色處後際自性法處後際何以法處後際無所有法處後際自性

[0982a17] 「眼界後際何以眼界後際無所有眼界後際自性色界眼識界所生後際何以色界乃至所生後際無所有色界乃至所生後際自性

[0982a22] 「後際何以後際無所有後際自性耳識所生後際何以乃至所生後際無所有乃至所生後際自性

[0982a27] 「後際何以後際無所有後際自性香界鼻識所生後際何以香界乃至所生後際無所有香界乃至所生後際自性

[0982b04] 「後際何以後際無所有後際自性舌識所生後際何以乃至所生後際無所有乃至所生後際自性

[0982b09] 「身界後際何以身界後際無所有身界後際自性身識所生後際何以乃至所生後際無所有乃至所生後際自性

[0982b14] 「後際何以後際無所有後際自性法界意識界所生後際何以法界乃至所生後際無所有法界乃至所生後際自性

[0982b19] 「地界後際何以地界後際無所有地界後際自性識界後際何以識界後際無所有識界後際自性

[0982b23] 「無明後際何以無明後際無所有無明後際自性名色六處老死憂惱後際何以乃至老死憂惱後際無所有乃至老死憂惱後際自性

[0982b28] 「布施波羅蜜多後際何以布施波羅蜜多後際無所有布施波羅蜜多後際自性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多後際何以淨戒乃至般若波羅蜜多後際無所有淨戒乃至般若波羅蜜多後際自性

[0982c05] 「內空後際何以內空後際無所有內空後際自性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空後際何以外空乃至無性自性空後際無所有外空乃至無性自性空後際自性

[0982c12] 「真如後際何以真如後際無所有真如後際自性法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界後際何以法界乃至不思議界後際無所有法界乃至不思議界後際自性

[0982c17] 「苦聖諦後際何以苦聖諦後際無所有苦聖諦後際自性道聖諦後際何以道聖諦後際無所有道聖諦後際自性

[0982c21] 「四靜慮後際何以四靜慮後際無所有四靜慮後際自性四無量四無色定後際何以四無量四無色定後際無所有四無量四無色定後際自性

[0982c26] 「八解脫後際何以八解脫後際無所有八解脫後際自性八勝處九次第定十遍處後際何以八勝處九次第定十遍處後際無所有八勝處九次第定十遍處後際自性

[0983a01] 「四念住後際何以四念住後際無所有四念住後際自性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支後際何以四正斷乃至八聖道支後際無所有四正斷乃至八聖道支後際自性