Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 186

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

三藏法師玄奘 

難信品第三十四
[0998c14] 「復次善現清淨身界清淨身界清淨清淨何以清淨身界清淨無二無二清淨身識所生清淨乃至所生清淨清淨何以清淨乃至所生清淨無二無二

[0998c20] 「有情清淨身界清淨身界清淨有情清淨何以有情清淨身界清淨無二無二有情清淨身識所生清淨乃至所生清淨有情清淨何以有情清淨乃至所生清淨無二無二

[0998c27] 「命者清淨身界清淨身界清淨命者清淨何以命者清淨身界清淨無二無二命者清淨身識所生清淨乃至所生清淨命者清淨何以命者清淨乃至所生清淨無二無二

[0999a05] 「清淨身界清淨身界清淨清淨何以清淨身界清淨無二無二清淨身識所生清淨乃至所生清淨清淨何以清淨乃至所生清淨無二無二

[0999a12] 「養育者清淨身界清淨身界清淨養育者清淨何以養育者清淨身界清淨無二無二養育者清淨身識所生清淨乃至所生清淨養育者清淨何以養育者清淨乃至所生清淨無二無二

[0999a19] 「士夫清淨身界清淨身界清淨士夫清淨何以士夫清淨身界清淨無二無二士夫清淨身識所生清淨乃至所生清淨士夫清淨何以士夫清淨乃至所生清淨無二無二

[0999a26] 「補特伽羅清淨身界清淨身界清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨身界清淨無二無二補特伽羅清淨身識所生清淨乃至所生清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨乃至所生清淨無二無二

[0999b04] 「意生清淨身界清淨身界清淨意生清淨何以意生清淨身界清淨無二無二意生清淨身識所生清淨乃至所生清淨意生清淨何以意生清淨乃至所生清淨無二無二

[0999b11] 「儒童清淨身界清淨身界清淨儒童清淨何以儒童清淨身界清淨無二無二儒童清淨身識所生清淨乃至所生清淨儒童清淨何以儒童清淨乃至所生清淨無二無二

[0999b18] 「作者清淨身界清淨身界清淨作者清淨何以作者清淨身界清淨無二無二作者清淨身識所生清淨乃至所生清淨作者清淨何以作者清淨乃至所生清淨無二無二

[0999b24] 「受者清淨身界清淨身界清淨受者清淨何以受者清淨身界清淨無二無二受者清淨身識所生清淨乃至所生清淨受者清淨何以受者清淨乃至所生清淨無二無二

[0999c02] 「知者清淨身界清淨身界清淨知者清淨何以知者清淨身界清淨無二無二知者清淨身識所生清淨乃至所生清淨知者清淨何以知者清淨乃至所生清淨無二無二

[0999c09] 「見者清淨身界清淨身界清淨見者清淨何以見者清淨身界清淨無二無二見者清淨身識所生清淨乃至所生清淨見者清淨何以見者清淨乃至所生清淨無二無二

[0999c17] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨清淨何以清淨法界乃至所生清淨無二無二

[0999c23] 「有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二有情清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨有情清淨何以有情清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000a01] 「命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二命者清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨命者清淨何以命者清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000a08] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨清淨何以清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000a14] 「養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二養育者清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨養育者清淨何以養育者清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000a22] 「士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨清淨無二無二士夫清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨士夫清淨何以士夫清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000a28] 「補特伽羅清淨清淨清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨清淨無二無二補特伽羅清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000b07] 「意生清淨清淨清淨意生清淨何以意生清淨清淨無二無二意生清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨意生清淨何以意生清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000b14] 「儒童清淨清淨清淨儒童清淨何以儒童清淨清淨無二無二儒童清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨儒童清淨何以儒童清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000b20] 「作者清淨清淨清淨作者清淨何以作者清淨清淨無二無二作者清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨作者清淨何以作者清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000b28] 「受者清淨清淨清淨受者清淨何以受者清淨清淨無二無二受者清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨受者清淨何以受者清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000c06] 「知者清淨清淨清淨知者清淨何以知者清淨清淨無二無二知者清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨知者清淨何以知者清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000c12] 「見者清淨清淨清淨見者清淨何以見者清淨清淨無二無二見者清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨見者清淨何以見者清淨法界乃至所生清淨無二無二

[1000c20] 「復次善現清淨地界清淨地界清淨清淨何以清淨地界清淨無二無二清淨識界清淨識界清淨清淨何以清淨識界清淨無二無二

[1000c25] 「有情清淨地界清淨地界清淨有情清淨何以有情清淨地界清淨無二無二有情清淨識界清淨識界清淨有情清淨何以有情清淨識界清淨無二無二

[1001a02] 「命者清淨地界清淨地界清淨命者清淨何以命者清淨地界清淨無二無二命者清淨識界清淨識界清淨命者清淨何以命者清淨識界清淨無二無二

[1001a07] 「清淨地界清淨地界清淨清淨何以清淨地界清淨無二無二清淨識界清淨識界清淨清淨何以清淨識界清淨無二無二

[1001a13] 「養育者清淨地界清淨地界清淨養育者清淨何以養育者清淨地界清淨無二無二養育者清淨識界清淨識界清淨養育者清淨何以養育者清淨識界清淨無二無二

[1001a19] 「士夫清淨地界清淨地界清淨士夫清淨何以士夫清淨地界清淨無二無二士夫清淨識界清淨識界清淨士夫清淨何以士夫清淨識界清淨無二無二

[1001a24] 「補特伽羅清淨地界清淨地界清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨地界清淨無二無二補特伽羅清淨識界清淨識界清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨識界清淨無二無二

[1001b01] 「意生清淨地界清淨地界清淨意生清淨何以意生清淨地界清淨無二無二意生清淨識界清淨識界清淨意生清淨何以意生清淨識界清淨無二無二

[1001b07] 「儒童清淨地界清淨地界清淨儒童清淨何以儒童清淨地界清淨無二無二儒童清淨識界清淨識界清淨儒童清淨何以儒童清淨識界清淨無二無二

[1001b12] 「作者清淨地界清淨地界清淨作者清淨何以作者清淨地界清淨無二無二作者清淨識界清淨識界清淨作者清淨何以作者清淨識界清淨無二無二

[1001b18] 「受者清淨地界清淨地界清淨受者清淨何以受者清淨地界清淨無二無二受者清淨識界清淨識界清淨受者清淨何以受者清淨識界清淨無二無二

[1001b23] 「知者清淨地界清淨地界清淨知者清淨何以知者清淨地界清淨無二無二知者清淨識界清淨識界清淨知者清淨何以知者清淨識界清淨無二無二

[1001b29] 「見者清淨地界清淨地界清淨見者清淨何以見者清淨地界清淨無二無二見者清淨識界清淨識界清淨見者清淨何以見者清淨識界清淨無二無二

[1001c06] 「復次善現清淨無明清淨無明清淨清淨何以清淨無明清淨無二無二清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨清淨何以清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1001c12] 「有情清淨無明清淨無明清淨有情清淨何以有情清淨無明清淨無二無二有情清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨有情清淨何以有情清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1001c19] 「命者清淨無明清淨無明清淨命者清淨何以命者清淨無明清淨無二無二命者清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨命者清淨何以命者清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1001c26] 「清淨無明清淨無明清淨清淨何以清淨無明清淨無二無二清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨清淨何以清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1002a03] 「養育者清淨無明清淨無明清淨養育者清淨何以養育者清淨無明清淨無二無二養育者清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨養育者清淨何以養育者清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1002a11] 「士夫清淨無明清淨無明清淨士夫清淨何以士夫清淨無明清淨無二無二士夫清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨士夫清淨何以士夫清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1002a17] 「補特伽羅清淨無明清淨無明清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨無明清淨無二無二補特伽羅清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1002a25] 「意生清淨無明清淨無明清淨意生清淨何以意生清淨無明清淨無二無二意生清淨即行名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨意生清淨何以意生清淨乃至老死憂惱清淨無二無二

[1002b02] 「儒童清淨無明清淨無明清淨儒童清淨何以儒童清淨無明清淨無二無二儒童清淨即行名色六處