Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 276

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二七十六

三藏法師玄奘 

信解品第三十九十五
[0398a07] 「善現一切智智清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨苦聖諦清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨道聖諦清淨道聖諦清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨道聖諦清淨四無礙解清淨無二無二

[0398a14] 「善現一切智智清淨四靜慮清淨四靜慮清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨四靜慮清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨四無量四無色定清淨四無礙解清淨無二無二

[0398a21] 「善現一切智智清淨八解脫清淨八解脫清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨八解脫清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨八勝處次第十遍處清淨八勝處次第十遍處清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨八勝處次第十遍處清淨四無礙解清淨無二無二

[0398a29] 「善現一切智智清淨四念住清淨四念住清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨四念住清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨四正斷乃至八聖道支清淨四無礙解清淨無二無二

[0398b09] 「善現一切智智清淨空解脫門清淨空解脫門清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨空解脫門清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨無相解脫門清淨四無礙解清淨無二無二

[0398b17] 「善現一切智智清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨菩薩十地清淨四無礙解清淨無二無二

[0398b21] 「善現一切智智清淨五眼清淨五眼清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨五眼清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨六神通清淨六神通清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨六神通清淨四無礙解清淨無二無二

[0398b27] 「善現一切智智清淨佛十力清淨佛十力清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨佛十力清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨四無所畏大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨四無礙解清淨無二無二

[0398c07] 「善現一切智智清淨清淨清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨清淨清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨清淨四無礙解清淨無二無二

[0398c14] 「善現一切智智清淨一切智清淨一切智清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨一切智清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨故道一切相智清淨一切相智清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨一切相智清淨四無礙解清淨無二無二

[0398c22] 「善現一切智智清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨若一陀羅尼門清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨若一三摩地清淨四無礙解清淨無二無二

[0399a02] 「善現一切智智清淨預流果清淨預流果清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨預流果清淨四無礙解清淨無二無二一切智智清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨若一不還阿羅漢果清淨四無礙解清淨無二無二

[0399a09] 「善現一切智智清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨獨覺菩提清淨四無礙解清淨無二無二

[0399a13] 「善現一切智智清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨若一菩薩摩訶薩清淨四無礙解清淨無二無二

[0399a18] 「善現一切智智清淨無上菩提清淨無上菩提清淨四無礙解清淨何以一切智智清淨無上菩提清淨四無礙解清淨無二無二

[0399a23] 「復次善現一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二

[0399a29] 「善現一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨意處清淨意處清淨大慈清淨何以一切智智清淨意處清淨大慈清淨無二無二

[0399b07] 「善現一切智智清淨色處清淨色處清淨大慈清淨何以一切智智清淨色處清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨法處清淨法處清淨大慈清淨何以一切智智清淨法處清淨大慈清淨無二無二

[0399b14] 「善現一切智智清淨眼界清淨眼界清淨大慈清淨何以一切智智清淨眼界清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨色界眼識所生清淨色界乃至所生清淨大慈清淨何以一切智智清淨色界乃至所生清淨大慈清淨無二無二

[0399b22] 「善現一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨耳識所生清淨乃至所生清淨大慈清淨何以一切智智清淨乃至所生清淨大慈清淨無二無二

[0399c01] 「善現一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨香界識界所生清淨香界乃至所生清淨大慈清淨何以一切智智清淨香界乃至所生清淨大慈清淨無二無二

[0399c09] 「善現一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨識界所生清淨乃至所生清淨大慈清淨何以一切智智清淨乃至所生清淨大慈清淨無二無二

[0399c17] 「善現一切智智清淨身界清淨身界清淨大慈清淨何以一切智智清淨身界清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨身識所生清淨乃至所生清淨大慈清淨何以一切智智清淨乃至所生清淨大慈清淨無二無二

[0399c25] 「善現一切智智清淨故意清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨大慈清淨何以一切智智清淨法界乃至所生清淨大慈清淨無二無二

[0400a04] 「善現一切智智清淨故地清淨地界清淨大慈清淨何以一切智智清淨地界清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨識界清淨識界清淨大慈清淨何以一切智智清淨識界清淨大慈清淨無二無二

[0400a11] 「善現一切智智清淨無明清淨無明清淨大慈清淨何以一切智智清淨無明清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨大慈清淨何以一切智智清淨乃至老死憂惱清淨大慈清淨無二無二

[0400a20] 「善現一切智智清淨布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨大慈清淨何以一切智智清淨布施波羅蜜多清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨大慈清淨何以一切智智清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨大慈清淨無二無二

[0400a28] 「善現一切智智清淨內空清淨內空清淨大慈清淨何以一切智智清淨內空清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨大慈清淨何以一切智智清淨外空乃至無性自性空清淨大慈清淨無二無二

[0400b09] 「善現一切智智清淨真如清淨真如清淨大慈清淨何以一切智智清淨真如清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨大慈清淨何以一切智智清淨法界乃至不思議界清淨大慈清淨無二無二

[0400b17] 「善現一切智智清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨大慈清淨何以一切智智清淨苦聖諦清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨道聖諦清淨道聖諦清淨大慈清淨何以一切智智清淨道聖諦清淨大慈清淨無二無二

[0400b24] 「善現一切智智清淨四靜慮清淨四靜慮清淨大慈清淨何以一切智智清淨四靜慮清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨大慈清淨何以一切智智清淨四無量四無色定清淨大慈清淨無二無二

[0400c02] 「善現一切智智清淨八解脫清淨八解脫清淨大慈清淨何以一切智智清淨八解脫清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨八勝處次第十遍處清淨八勝處次第十遍處清淨大慈清淨何以一切智智清淨八勝處次第十遍處清淨大慈清淨無二無二

[0400c10] 「善現一切智智清淨四念住清淨四念住清淨大慈清淨何以一切智智清淨四念住清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨大慈清淨何以一切智智清淨四正斷乃至八聖道支清淨大慈清淨無二無二

[0400c18] 「善現一切智智清淨空解脫門清淨空解脫門清淨大慈清淨何以一切智智清淨空解脫門清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨大慈清淨何以一切智智清淨無相解脫門清淨大慈清淨無二無二

[0400c25] 「善現一切智智清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨大慈清淨何以一切智智清淨菩薩十地清淨大慈清淨無二無二

[0401a01] 「善現一切智智清淨五眼清淨五眼清淨大慈清淨何以一切智智清淨五眼清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨六神通清淨六神通清淨大慈清淨何以一切智智清淨六神通清淨大慈清淨無二無二

[0401a07] 「善現一切智智清淨佛十力清淨佛十力清淨大慈清淨何以一切智智清淨佛十力清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨四無所畏四無礙解大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨大慈清淨何以一切智智清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨大慈清淨無二無二

[0401a15] 「善現一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨清淨清淨大慈清淨何以一切智智清淨清淨大慈清淨無二無二

[0401a22] 「善現一切智智清淨一切智清淨一切智清淨大慈清淨何以一切智智清淨一切智清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨故道一切相智清淨一切相智清淨大慈清淨何以一切智智清淨一切相智清淨大慈清淨無二無二

[0401a29] 「善現一切智智清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨大慈清淨何以一切智智清淨若一陀羅尼門清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨大慈清淨何以一切智智清淨若一三摩地清淨大慈清淨無二無二

[0401b09] 「善現一切智智清淨預流果清淨預流果清淨大慈清淨何以一切智智清淨預流果清淨大慈清淨無二無二一切智智清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨大慈清淨何以一切智智清淨若一不還阿羅漢果清淨大慈清淨無二無二

[0401b16] 「善現一切智智清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨大慈清淨何以一切智智清淨獨覺菩提清淨大慈清淨無二無二

[0401b19] 「善現一切智智清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨大慈清淨何以一切智智清淨若一菩薩摩訶薩清淨大慈清淨無二無二

[0401b23] 「善現一切智智清淨無上菩提清淨無上菩提清淨大慈清淨何以一切智智清淨無上菩提清淨大慈清淨無二無二

[0401b29] 「復次善現一切智智清淨清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二

[0401c06] 「善現一切智智清淨清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨意處清淨意處清淨大悲清淨何以一切智智清淨意處清淨大悲清淨無二無二

[0401c13] 「善現一切智智清淨色處清淨色處清淨大悲清淨何以一切智智清淨色處清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨法處清淨法處清淨大悲清淨何以一切智智清淨法處清淨大悲清淨無二無二

[0401c20] 「善現一切智智清淨眼界清淨眼界清淨大悲清淨何以一切智智清淨眼界清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨色界眼識所生清淨色界乃至所生清淨大悲清淨何以一切智智清淨色界乃至所生清淨大悲清淨無二無二

[0401c28] 「善現一切智智清淨清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨耳識所生清淨乃至所生清淨大悲清淨何以一切智智清淨乃至所生清淨大悲清淨無二無二

[0402a07] 「善現一切智智清淨清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨香界識界所生清淨香界乃至所生清淨大悲清淨何以一切智智清淨香界乃至所生清淨大悲清淨無二無二

[0402a15] 「善現一切智智清淨清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨識界所生清淨乃至所生清淨大悲清淨何以一切智智清淨乃至所生清淨大悲清淨無二無二

[0402a23] 「善現一切智智清淨身界清淨身界清淨大悲清淨何以一切智智清淨身界清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨身識所生清淨乃至所生清淨大悲清淨何以一切智智清淨乃至所生清淨大悲清淨無二無二

[0402b02] 「善現一切智智清淨故意清淨清淨大悲清淨何以一切智智清淨清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨大悲清淨何以一切智智清淨法界乃至所生清淨大悲清淨無二無二

[0402b10] 「善現一切智智清淨故地清淨地界清淨大悲清淨何以一切智智清淨地界清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨識界清淨識界清淨大悲清淨何以一切智智清淨識界清淨大悲清淨無二無二

[0402b17] 「善現一切智智清淨無明清淨無明清淨大悲清淨何以一切智智清淨無明清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨大悲清淨何以一切智智清淨乃至老死憂惱清淨大悲清淨無二無二

[0402b26] 「善現一切智智清淨布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨大悲清淨何以一切智智清淨布施波羅蜜多清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨大悲清淨何以一切智智清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨大悲清淨無二無二

[0402c05] 「善現一切智智清淨內空清淨內空清淨大悲清淨何以一切智智清淨內空清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨大悲清淨何以一切智智清淨外空乃至無性自性空清淨大悲清淨無二無二

[0402c15] 「善現一切智智清淨真如清淨真如清淨大悲清淨何以一切智智清淨真如清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨大悲清淨何以一切智智清淨法界乃至不思議界清淨大悲清淨無二無二

[0402c23] 「善現一切智智清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨大悲清淨何以一切智智清淨苦聖諦清淨大悲清淨無二無二一切智智清淨道聖諦清淨道聖諦清淨大悲清淨何以一切智智清淨滅</